Kamervragen etnische zuivering Rohingya’s Myanmar

De afgelopen tijd hoorden wij schrikbarende berichten over de Rohingya’s, een moslim-minderheid in Myanmar. De Rohingya’s worden in Myanmar systematisch onderdrukt en als paria’s behandeld, zowel door de staat als door de bevolking. De Ronhingya’s hebben geen volledige burgerschapsrechten, worden gediscrimineerd en zijn het slachtoffer van geweld.

Human Rights Watch is hier stellig over en stelt zelfs dat de Rohingya’s etnisch worden gezuiverd. Ook belet de regering van Myanmar internationale organisaties om de Rohingya’s te helpen. En als het de Rohingya’s lukt om Myanmar te ontvluchten, worden ze het slachtoffer van roekeloze mensenhandelaren in bijvoorbeeld Thailand, wordt ze het verblijf in vluchtelingenkampen ontzegd of worden hun boten zonder pardon terug de oceaan op gestuurd. Voor dit soort verschrikkingen mogen we onze ogen niet sluiten.

Het zou Nederland sieren, als zetel van het Internationaal Gerechtshof, dit onrecht blijvend en daadkrachtig aan de kaak te stellen. DENK-Kamerlid Kuzu heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Rohingya’s. Zie onderstaand de schriftelijke vragen.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van de Rohingya’s uit Myanmar.

1. Bent u bekend met het bericht “Verenigde Staten willen hulp bieden aan Rohingya-vluchtelingen in Azië” en “Lichamen
van 30 Rohingya moslims in massagraf gevonden”?

2. Deelt u met ons de mening dat de Rohingya’s een zodanig onmenselijke behandeling verduren dat hier spoedige actie tegen moet worden ondernomen? Zo ja, bent u bereid, net als de Verenigde Staten, financiële hulp te bieden aan de bootvluchtelingen? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u met ons en met Brad Adams, Azië-Directeur Human Rights Watch, de mening dat de mensenhandel in Thailand al een erg lange tijd enorm uit de hand loopt? Onderschrijft u de duiding van de huidige situatie in Thailand door de US State
Department in hun «Trafficking in Persons Report 2014» waarin zij stellen dat de Thaise overheid geen serieuze inspanningen verricht om de mensenhandel tegen te gaan? Zo ja, bent u dan bereid om er (al dan niet nogmaals) specifiek bij de Thaise overheid op aan te dringen om de mensenhandel in het land aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

4. Is het nog steeds zo, zoals uw voorganger in zijn antwoorden op schriftelijke vragen aangaf , dat Nederland een bijdrage geeft aan Thailand voor de opvang van vluchtelingen uit Myanmar? Zo ja, wat bedraagt deze bijdrage? Zo nee, waarom niet meer?

5. Is het nog steeds zo, zoals uw voorganger in zijn antwoorden op schriftelijke vragen aangaf4, dat Rohingya-vluchtelingen geen toegang hebben tot vluchtelingenkampen in Thailand en hierdoor in detentiecentra verblijven, omdat Thailand ze niet als vluchtelingen erkent? Zo ja, bent u dan bereid om Thailand hierop aan te spreken en te overwegen om de Nederlandse bijdrage aan kampen in Thailand ervan afhankelijk te maken dat de Rohingya-vluchtelingen toegang verkrijgen tot de kampen in Thailand?

6. Zijn er tijdens het bezoek van de president van Myanmar aan Nederland in 2014 tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en de president van Myanmar (of andere vertegenwoordigers van de zijde van Myanmar) gesprekken geweest over de situatie van de Rohingya’s en de mensenrechten in Myanmar? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken en wordt er door de Nederlandse regering gecontroleerd op het nakomen van gedane toezeggingen? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u op dit moment de mening van Human Rights Watch, dat er in Myanmar sprake is van etnische zuivering van (de Rohingya) moslims? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bekend met het feit dat de regering van Myanmar vorig jaar de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen heeft opgedragen haar werk in Myanmar te stoppen en denkt u dat dit verband had met het feit dat zij als een van de weinige instanties hulp bood aan de Rohingya’s?

9. Heeft u met vertegenwoordigers van de regering van Myanmar gesproken over het feit dat de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen haar werk in Myanmar moest stoppen? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken en heeft Artsen Zonder Grenzen inmiddels haar werk weer kunnen hervatten? Zo nee, waarom niet?
10. Acht u het wenselijk dat we, getuigende de bijdrage van de Staatssecretaris van Economische Zaken in een interview met het Algemeen Dagblad , door economische deals werken aan de politieke stabiliteit in Myanmar, terwijl in Myanmar door het regime stelselmatig de mensenrechten van de Rohingya’s en andere groepen wordt geschonden4,5?

11. Deelt u de mening van de Staatsecretaris van Economische Zaken7 dat er ‘heel voorzichtig’ ontwikkeling is met betrekking tot de mensenrechtensituatie en de situatie van vluchtelingen in Myanmar? Zo ja, op welke gronden deelt u dan deze mening?

12. Deelt u met ons de mening dat de kwalificatie ‘heel voorzichtig’ bij verre na niet voldoende is in situaties waar mensenrechten stelselmatig worden geschonden? Zo ja, is dit dan reden voor u en de Nederlandse regering om het beleid ten aanzien van Myanmar te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

13. Deelt u met ons de mening dat geen enkele cent Nederlands geld zou mogen bijdragen aan de schending van mensenrechten? Zo ja, in hoeverre is dit in overeenstemming met het feit dat de Nederlandse economische deals tot politieke stabiliteit leiden in Myanmar?

14. Deelt u met ons de mening dat de Nederlandse regering in plaats van naar politieke stabiliteit, naar het aanpakken van de onrechtvaardigheid zou moeten streven in Myanmar? Zo nee, waarom niet?

15. Op welke wijze is de bijdrage van 650.000 euro aan projecten in Myanmar ook ten goede gekomen aan de situatie van de Rohingya’s in Myanmar en is er controle uitgeoefend op de besteding van dit budget?

16. Wat heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu concreet gedaan toen zij tijdens haar bezoek aan Myanmar expliciet aandacht heeft besteed aan mensenrechtenvraagstukken8? Zijn er toezeggingen gedaan en houdt de Nederlandse regering toezicht op het nakomen van gedane toezeggingen?

17. Deelt u met ons de mening dat, gezien het aantal Rohingya-vluchtelingen, er een te grote last op Indonesië en Maleisië neerkomt? Zo ja, bent u bereid, net als de Verenigde Staten, deze landen bij te staan in het faciliteren van bijvoorbeeld opvangcentra? Zo nee, waarom niet?

18. Deelt u de strekking van de oproep van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten en de UNHCR , dat het terugduwen van bootvluchtelingen door Indonesië, Thailand en Maleisië dient te stoppen? Zo ja, dringt u hier dan in contacten met vertegenwoordigers van deze landen op aan? Zo nee, waarom niet?

1. http://www.nrc.nl/…/verenigde-staten-willen-hulp…/
2. http://www.salaamah.nl/lichamen-van-30-rohingya-moslims…/
3.http://www.state.gov/documents/organization/226849.pdf (blz 373)
4. Zaaknummer 2013Z19264
5. http://nos.nl/art…/498435-etnische-zuivering-in-birma.html
6. http://www.nu.nl/…/artsen-zonder-grenzen-moet-werk…
7. https://blendle.com/…/ons-zaad…/bnl-adn-20150518-4330494
8. http://www.salaamah.nl/…/20140708-brief-minister…
9.http://www.telegraaf.nl/…/___Stop_met_terugduwen…