Kamervragen n.a.v. Motivaction en de rol van Asscher

DENK laat het er niet bij zitten en stelt vragen over de rol van Lodewijk Asscher met betrekking tot het stigmatiseren van Turks-Nederlandse jongeren. Neem de vragen vooral even door en bekijk de uitzending in de post hiervoor als je die nog niet hebt gezien!

Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de uitzending van Medialogica Motivaction van Argos TV HUMAN VPRO.

1. Bent u bekend met de uitzending “Medialogica Motivaction”?

2. Vindt u dat u erin bent geslaagd om, zoals een van uw ambtenaren aangaf (1), met het interview bij NU.nl te realiseren dat het Motivaction-onderzoek geen hype zou worden?

3. Hoe waardeert u de woorden van journalisten van de Volkskrant en NU.nl1, dat het Motivaction-onderzoek slechts nieuwswaarde verkreeg, doordat u er in het interview met NU.nl een waardering aan heeft toegekend? Is dit feit in overeenstemming met het door uw ambtenaar geuite doel (zie vraag 2) om van het onderzoek geen hype te maken?

4. Deelt u met ons de mening dat het Motivaction onderzoek juist doordat u heeft besloten er in interviews een waardering aan toe te kennen, een hype is geworden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u met ons dan de mening dat dit Turks-Nederlandse jongeren onnodig heeft beschadigd?

5. Onderschrijft u de woorden van Motivaction-directeur Pieter Paul Verheggen1, waaruit blijkt dat Motivaction tegen de publicatie gekant was en dit aan uw ministerie heeft laten blijken: “Maar om het daarna aan het grote publiek en aan de media te presenteren, zonder dat je daar de duiding aan kan geven die het misschien nodig heeft, dat vonden wij niet verstandig en dat hebben wij ook bevestigd aan hem. {…} Wij hebben heel duidelijk laten weten, dat wij vonden dat we aanvullend onderzoek moesten doen”? Zo ja, waarom heeft FORUM dan het Motivaction-onderzoek naar buiten gebracht, ondanks dat het onderzoek meer duiding nodig had? Zo nee, waarom niet?

6. Is uw uitspraak in een persconferentie daags na de publicatie van het Motivaction-onderzoek, “Laten we hopen dat het onderzoek totaal verkeerd is, maar ik ben daar nog niet van overtuigd”1, te rijmen met het feit dat de directeur van Motivaction, de uitvoerder van het onderzoek, daarvoor uw Ministerie heeft laten weten tegen publicatie te zijn, omdat er aanvullend onderzoek nodig was?

7. Waren de kanttekeningen die te plaatsten zijn bij de omstandigheden van het Motivaction-onderzoek, de vraagstelling van het onderzoek en de representativiteit van het onderzoek, zoals door wetenschappers1 en recentelijk door Labyrinth geuit, vóór de publicatie van het onderzoek bij u bekend? En waarom heeft, ondanks deze te plaatsen kanttekeningen, FORUM het onderzoek toch gepubliceerd en heeft u er interviews over afgegeven?

8. Kunt u ons een overzicht geven van welke mensen en instanties inzage hebben gehad in het Motivaction-onderzoek vóór de publicatie ervan door FORUM?

9. Kunt u ons een overzicht geven van hoe het besluit om het Motivaction-onderzoek naar buiten te doen komen tot stand is gekomen? Welke mensen of instanties waren hierbij betrokken, wat was het tijdsverloop en wat was de rol van de betrokkenen?

10. Wat was, gezien het feit dat de directeur van Motivaction aan uw Ministerie heeft laten weten tegen publicatie te zijn, de rol van uw Ministerie bij de publicatie van het Motivaction-onderzoek?

11. Hoe waardeert u de woorden van Motivaction-directeur Verheggen, dat niet alle Turks-Nederlandse jongeren de kans hebben gehad deel te nemen aan het onderzoek en dat de resultaten dus niet representatief zijn voor heel Nederland1? En waarom sprak u in het NU.nl interview2 en andere interviews, ondanks deze kanttekening bij de representativiteit van het onderzoek, dan over Turks-Nederlandse jongeren in zijn algemeenheid? En deelt u met ons de mening dat u hierdoor Turks-Nederlandse jongeren onnodig heeft gestigmatiseerd?

12. Wat was de reden dat FORUM het Motivaction-onderzoek op de datum 11-11-2014 heeft gepubliceerd? En waarom heeft u op deze datum een interview over het onderzoek doen uitkomen op NU.nl (2)?

13. Wat bedoelt u met uw uiting in uw flutbrief van 25 september 2014 (3) “Het onderzoek heeft niet de resultaten opgeleverd die ik voor ogen had”? Welke resultaten had u dan wel voor ogen?

14. Komt het vaker voor dat beleidsbekleders onderzoek slechts van waarde achten als het onderzoek de uitkomsten heeft die de beleidsbekleder voor ogen heeft?

15. Houdt het feit, dat u aangeeft dat onderzoek niet de resultaten heeft opgeleverd die u voor ogen had, verband met het feit dat FORUM het Motivaction-onderzoek daags voor het AO integratieonderwerpen van 12-11-2014 (en ondanks het verzoek van de directeur van Motivaction om het onderzoek niet naar buiten te brengen) naar buiten heeft doen komen? Had u de resultaten van het Motivaction-onderzoek nodig om uw bijdrage in het AO integratieonderwerpen van meer onderbouwing te voorzien en heeft u deze gang van zaken geregisseerd?

16. Waarom heeft u ervoor gekozen om het Motivation-onderzoek wel breed uit te meten in de media en ander, genuanceerder, onderzoek (Sunier & Landman (4); Staring et al.(5) niet? Had u met het noemen van deze (wel betrouwbare!) onderzoeken de beeldvorming niet kunnen bijstellen? Zo ja, waarom heeft u dat dan niet gedaan?

17. Heeft u de gang van zaken betreffende de publicatie van het Motivaction-onderzoek en de betrokkenheid van uw Ministerie geëvalueerd? Zo ja, bent u bereid de resultaten van deze evaluatie met de Kamer te delen en wat zult u, op basis van deze evaluatie, in de toekomst anders doen? Zo nee, waarom niet?

18. Bent u bereid een extern en onafhankelijk onderzoek (in de vorm van een procesanalyse, als aanvulling op de inhoudelijke analyse van Labyrinth) in te stellen naar de gang van zaken rond het ontstaan en het publiceren van het Motivaction-onderzoek? Zo ja, op welke termijn bent u voornemens dit te doen en de uitkomsten hiervan met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

19. Deelt u met ons de mening, dat de angst voor islamitische Nederlanders door het Motivaction-onderzoek is versterkt? En is dit effect nadelig voor de doelen van uw taken als Minister die ook voor integratie verantwoordelijk is?

20. Hoe waardeert u de uitspraken van een vertegenwoordiger van de organisatie Turks- Nederlands Tegengeluid1, dat het onderzoek ertoe heeft geleid dat ze ‘treden omlaag ging op de maatschappelijke ladder’? En hoe verhoudt dit zich tot uw integratieagenda?

21. Bent u bereid de maatschappelijke gevolgen, zoals de mogelijke stigmatisering van Turks-Nederlandse jongeren en de vergrote angst voor de islam, van de publicatie van het Motivaction-onderzoek te onderzoeken? Zo ja, wanneer bent u voornemens dit te doen en op welke termijn stelt u de Kamer hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

22. Bent u met ons van mening, dat door de resultaten van het Motivaction-onderzoek Turks-Nederlandse jongeren worden beperkt op de arbeidsmarkt en bij het vinden van een stage? Zo nee, waarom niet?

23. Bent u bereid voor de stigmatisering en belemmering van Turks-Nederlandse jongeren op de arbeids- en stagemarkt door de publicatie van het Motivaction onderzoek excuses aan te bieden aan de Turk-Nederlandse jongeren? Zo nee, waarom kunt u dit zelf reflecterend vermogen niet opbrengen?

24. Vindt u, zoals u in een radio-interview aangaf, nog steeds dat Meneer Kuzu en Meneer Öztürk in complottheorieën denken (6)? Zo ja, is dit zo omdat u het gevoel heeft dat ze u door hebben en heeft u hiermee het debat proberen af te leiden van uw rol?

1. http://www.vpro.nl/speel.WO_HUMAN_1065665.html
2. http://www.nu.nl/politiek/3925730/asscher-noemt-opvatting-turkse-jongeren-verontrustend.html
3. Documentnummer 2014D33859
4. http://www.fsw.vu.nl/en/Images/TRSO%20rapport%20SunierLandman%202014_tcm31-421419.pdf
5. http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/integratie-en-radicalisme-onder-turkse-nederlanders-en-turkse-duitsers.aspx
6. https://www.facebook.com/DenkNL/videos/vb.1550088745275913/1612981418986645/?type=2&theater