Wandaden van China tegen de Oeigoeren

Sinds 9/11 grijpt China de internationale zorgen om terreur aan om de Oeigoeren (een moslim-minderheid in de provincie Xinjiang) hevig te onderdrukken. De Oeigoeren worden gediscrimineerd en hun culturele eigenheid wordt door middel van bevolkingspolitiek gepoogd kapot te maken. Oeigoerse asielzoekers lopen bij terugzending zelfs gevaar om als landverrader vervolgd te worden. Hun religie mogen ze niet vrijelijk belijden. Zulk onrecht mag niet onbeantwoord blijven. Deze schending van de mensenrechten mogen we niet onbeantwoord laten.

DENK-Kamerlid Kuzu heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken aangaande de Oeigoeren. Daarbij ook erop aangedrongen dat Nederland bij het volgende staatsbezoek aan China deze kwestie met de Chinezen bespreekt. Zie de commentsectie voor de schriftelijke vragen.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang.

1. Bent u bekend met het bericht “China tot Oeigoeren: eet door tijdens ramadan ”.


2. Wat vindt u ervan, dat de Chinese autoriteiten Oeigoeren beletten om gehoor te geven aan religieuze voorschriften tijdens de ramadan en Oeigoeren hebben opgeroepen om niet te vasten1? Acht u dit niet in strijd met de fundamentele mensenrechten? Zo ja, wat gaat u concreet doen om deze wantoestanden te adresseren? Zo nee, waarom niet?

3. Wat vindt u ervan, dat moskeeën in Xinjiang streng worden gecontroleerd en dat daar religieuze bijeenkomsten in het openbaar daar zijn verboden? Ziet u dit niet als een onrechtmatige onderdrukking van een religieuze minderheid? Zo ja, wat gaat u concreet doen om deze wantoestanden te adresseren? Zo nee, waarom niet?

4. Was de Nederlandse regering bekend met eerdere berichten van Human Rights Watch uit 2005, dat de religieuze vrijheden van de Oeigoeren worden beperkt en wat heeft de Nederlandse regering destijds met deze berichten gedaan?

5. Wat heeft de Nederlandse regering de afgelopen jaren concreet gedaan om de situatie van de Oeigoeren in China te adresseren dan wel verbeteren?

6. Wat heeft de Europese Unie de afgelopen jaren concreet gedaan om de situatie van de Oeigoeren in China te adresseren dan wel verbeteren?

7. Onderschrijft u de stellingname van Amnesty International, dat er in de provincie Xinjiang sprake is van bewuste bevolkingspolitiek door de Chinese autoriteiten ? Zo ja, vindt u het bedrijven van bevolkingspolitiek niet misselijkmakend en wat bent u voornemens te doen om dit aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

8. Waarom stelt u in uw antwoorden op het lid Van Bommel en uw brief , dat de incidenten m.b.t. de situatie van de Oeigoeren en de mate van geweld niet kunnen worden getoetst door een gebrek aan onafhankelijke informatie? En hoe is dit te rijmen met het feit, dat Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland wél stellig zijn met betrekking tot de geweldsincidenten, de onderdrukking en de bevolkingspolitiek in Xinjiang? Doet u hiermee deze instituten en hun informatie niet tekort?

9. Acht u de signalen dat Oeigoerse partijfunctionarissen moeten beloven dat ze geen geloof hebben, dat jonge Oeigoeren worden aangemoedigd buiten Xinjiang te studeren en religieuze leiders in Xinjiang worden verplicht om het socialisme te bestuderen en op te leggen wel als bevestigde en onafhankelijke feiten1? Zo ja, durft u dan de stelling in te nemen dat de Oeigoeren in China cultureel en sociaal worden onderdrukt en dat hen door bevolkingspolitiek een assimilatoir kader wordt opgelegd? Zo ja, wat gaat u hier dan concreet mee doen? Zo nee, waarom niet?

10. Deelt u met ons, met Amnesty International en met Michael Clarke , wetenschapper aan de Griffith University, de mening dat China de internationale preoccupatie met terreur aangrijpt om de rechten en de eigenheid van de Oeigoeren in Xinjiang in te dammen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier concreet mee doen?

11. Op welke wijze geeft de Nederlandse regering uitvoering aan de uitspraak van de hoogste Nederlandse bestuursrechter, dat Oeigoeren die om bescherming hebben gevraagd in Nederland risico’s lopen bij terugkeer, omdat China asielzoekers vervolgt als landverraders ? Zou de Nederlandse regering het beleid ten aanzien van het terugsturen van Oeigoeren willen aanpassen? Zo nee, waarom niet?

12. Is de Nederlandse regering voornemens om, tijdens het staatsbezoek aan China van Zijne Majesteit de Koning in oktober 2015, de situatie van de Oeigoeren bilateraal te adresseren? Zo nee, waarom niet?

1. http://www.nrc.nl/…/china-tot-oeigoeren-eet-door…
2. https://www.hrw.org/…/china-religious-repression-uighur…
3. http://www.amnesty.nl/de-situatie-oeigoeren
4. Zaaknummer 2011Z04019
5. 33625 nr. 143
6.https://www.amnesty.nl/…/files/public/geenwegterug.pdf
7.https://doc.es.amnesty.org/…/PEOPLE%E2%80%99S…
8.http://www.researchgate.net/…/5498aa540cf2519f5a1de81b.pdf
9.
http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/persbericht/noodzaak-tot-bescherming-oeigoeren-eindelijk-erkend