Nieuws

Tijdens het debat over de begroting Economische Zaken en Klimaat vroeg DENK Kamerlid Selçuk Öztürk om aandacht voor de positieve bijdrage van arbeidsmigranten. Uit conclusies van het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor onze economie. Desondanks worden deze arbeidsmigranten geconfronteerd met een negatieve beeldvorming en hebben te maken met zwaardere leefomstandigheden. DENK vraagt de regering om in haar communicatie er zorg voor te dragen dat de beeldvorming rond Oost-Europese migranten wordt verbeterd.

Volgens SEO Economisch Onderzoek droegen werknemers uit het Midden- en Oost-Europa in 2016 ongeveer 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen. DENK vraagt daarom aandacht voor het imago van de Oost-Europese migranten die voor miljarden bijdragen aan de Nederlandse economie.

DENK Kamerlid Selçuk Öztürk: “Iedereen roept dat het beter gaat met de economie. De werkloosheid daalt, de winsten stijgen, de omzet groeit en bedrijven maken overuren. Maar om die economie draaiend te houden, zijn er arbeidsmigranten nodig.”

In 2017 gaf medeoprichter van ONL voor Ondernemers, Hans Biesheuvel, in een opiniestuk ook aan dat arbeidsmigranten ontzettend belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. “Pijnlijk is dat arbeidsmigranten momenteel door velen alleen als negatief en schadelijk gezien wordt.”, aldus Biesheuvel in zijn bijdrage in het Financieel Dagblad.

DENK Kamerlid Selçuk Öztürk vraagt tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat, middels een motie, werk te maken van het onterechte negatieve imago van arbeidsmigranten en de miljardenbijdrage van deze groep meer te waarderen.

Nieuws

Slechts 1% van de totale Rijksbegroting wordt door de Kamer anders besteed dan de regering wil. 99% van de financiële voorstellen van de regering gaan gewoon zonder enige wijziging door. In de praktijk blijkt dat de Kamer nauwelijks invloed heeft hoe het geld van de belastingbetaler wordt besteed. DENK is van mening dat de Kamer niet blindelings bij het kruisje moet tekenen.

Elke euro die de Rijksoverheid uitgeeft, moet eerst door de Tweede Kamer worden goedgekeurd; het budgetrecht van de Kamer. De Kamer heeft echter nauwelijks invloed op deze budgetten. Als het gaat om de begrotingen, de toekomstige uitgaven krijgt de Kamer kant en klare voorstellen, waarop eigenlijk alleen nog maar “ja” op kan worden gezegd. Deze voorstellen worden van maart t/m september binnen de regering voorbereid, zonder dat de Kamer hier bij betrokken wordt. De regering geeft ook geen inzicht in mogelijke alternatieve bestedingen, waar de Kamer uit zou kunnen kiezen.

In het debat over de Voorjaarsnota zal fractievoorzitter van DENK, Farid Azarkan, middels een motie het Presidium vragen te bezien hoe de financiële functie van de Kamer met betrekking tot begrotingen kan worden versterkt. Dit kan bijvoorbeeld door naast een Bureau Wetgeving ook een Bureau Begroting in te stellen.

In de Verenigde Staten het Congres een Congressional Budget Office met 230 eigen medewerkers, die de begroting voorbereiden. DENK is van mening dat deze methode ook in Nederland uitgevoerd kan worden. Farid Azarkan: “De Tweede Kamer heeft al een Bureau Wetgeving, die op een uitstekende manier amendementen op wetsvoorstellen voorbereidt. Er zou ook een Bureau Begroting moeten komen. Deze zou dan de begrotingen van de verschillende ministeries kunnen analyseren en daarna de Kamer kunnen bijstaan met het schrijven van financiële amendementen. Op die manier kan het budgetrecht echt gestalte krijgen, in plats van alleen maar tekenen bij het kruisje.”

Nieuws

Advies van de door het Presidium ingeschakelde onafhankelijke expert wordt in de wind geslagen.

De dagelijkse leiding van de Tweede Kamer (Presidium), waar de gevestigde politieke partijen de dienst uit maken, kwam vandaag met een volledig eenzijdig en volkomen onterecht besluit. DENK wordt door het Presidium, ondanks de adviezen van de onafhankelijke vereffenaar, ten onrechte financieel benadeeld. Hiermee wordt het voor DENK onmogelijk gemaakt om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten en daardoor het volk goed te vertegenwoordigen. Bij het maken van deze afweging was DENK niet betrokken en werd ook niet gehoord.

DENK vindt het onbegrijpelijk dat een registeraccountant en een onafhankelijke vereffenaar, aangesteld door het Presidium zelf, de jaarrekening wel vast kunnen stellen, maar het Presidium niet. In tegenstelling tot de eerstgenoemden, bestaat het laatstgenoemde orgaan uit politici, die op deze manier misbruik maken van hun positie om politiek af te rekenen met DENK. Farid Azarkan, fractievoorzitter DENK: “Het heeft er alle schijn van dat in het bestuurlijk orgaan, het Presidium van de Tweede Kamer in dit geval, politieke besluiten worden genomen.”

DENK vindt het onbegrijpelijk en betreurt het feit dat zij in deze onvoldoende is gehoord. Het Presidium is voornemens de financiële bijdrage van de fractie DENK vanaf augustus 2018 flink te korten en negeert hiermee volledig de experts die zij zelf hebben ingeschakeld. Voor DENK wordt het bijzonder lastig om haar fractiemedewerkers te betalen en haar democratische taken uit te voeren.

Het gaat hier om een onterechte verrekening tussen Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Het Presidium zag voor de verkiezingen van 2017 geen enkele relatie tussen de Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Na maart 2017 is het Presidium opeens van mening dat het hier wel om dezelfde organisatie gaat. Bij de beëindiging van een fractie, in dit geval Groep Kuzu/Öztürk, is er op grond van artikel 6, tweede lid van de fractiekostenregeling sprake van doorbetaling van 6 maanden om onder meer afspraken met het personeel en lopende verplichtingen na te komen (zie bijlage). Dit heeft het Presidium In een brief van d.d. 24 mei 2017 aan DENK ook zelf aangegeven.

Die kosten wil het Presidium nu echter zonder goed overleg, geheel ten onrechte en tegen alle adviezen in verhalen op DENK.

 

Nieuws

Een oproep aan de leden en sympathisanten van NIDA

Het zijn bijzondere tijden in de politiek. De recente gemeenteraadsverkiezingen hebben heel Nederland geleerd dat politieke partijen die zich onomwonden uitspreken voor een inclusieve samenleving tot de winnaars behoren. Er mogen zijn, jezelf kunnen zijn en vanuit eigen kracht bijdragen aan de samenleving zonder belemmerd te worden om die bijdrage te leveren. Een logische boodschap, maar toch een nieuwe en frisse politieke boodschap.

Jarenlang hebben de gevestigde politieke partijen in verkiezingstijd jouw stem en de stem van jouw familie gebruikt voor eigen gewin. Kandidaten met een migratieachtergrond konden nooit zichzelf zijn en moesten een deel van hun identiteit achter de voordeur laten. Als zij zich daar keurig aan hielden werden ze beloond met dikwijls een net niet verkiesbare plaats. Een paar extra stemmen en misschien net die ene zetel extra. Maar na de verkiezingen zag je hen niet meer. Althans tot de volgende verkiezingen.

Hadden de gevestigde politieke partijen antwoorden op de uitdagingen waar deze kiezers voor stonden? Maakten zij de belofte waar te strijden tegen de groeiende tendens van uitsluiting en achterstelling? Waren zij in staat om een halt toe te roepen aan de verdere verrechtsing, verharding en verruwing, dikwijls vertolkt door populistische partijen aan de rechterflank van het politieke spectrum?

Als het antwoord op deze vragen beantwoord kon worden met een volmondig “JA”, dan was een partij als DENK niet ontstaan. Met inmiddels drie leden in de Tweede Kamer, 33 gemeenteraadsleden en gebiedscommissieleden in 13 gemeenten, honderden vrijwilligers en bijna 4000 leden hebben wij een stevig fundament gelegd onder een politieke beweging die inmiddels niet weg te denken is uit het politieke landschap.

Omdat wij overtuigd zijn van de gedachte dat verdeling nooit groei heeft voortgebracht hebben wij samengewerkt met verschillende lokale partijen die een stevig geluid voor een inclusieve samenleving laten horen. Met NIDA is het helaas niet gekomen tot een vruchtbare samenwerking. Hoewel wij in die tijd van veel Rotterdammers de oproep kregen om samen te werken, had de top van NIDA helaas gekozen voor een samenwerking met PvdA, SP en GroenLinks. Een samenwerking die gedoemd was om te mislukken, omdat vooral de gevestigde politieke partijen op de linkerflank de opkomst van partijen als DENK en NIDA zien als concurrentie. Uiteindelijk heeft heel Nederland kunnen zien hoe door landelijk ingrijpen aan de hand van een oude tweet de samenwerking om zeep werd geholpen.

Toch blijven wij geloven in het bundelen van de krachten. Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen voorbij en is het tijd om vooruit te kijken. In de afgelopen tijd hebben wij veel leden en kiezers van NIDA gesproken. In elk gesprek wordt de oproep herhaald om de krachten te bundelen en samen verder te gaan. NIDA is een democratische ledenpartij die luistert naar haar leden. Wij roepen deze leden en de sympathisanten van NIDA daarom op om werk te maken van de wil van niet alleen de leden, maar ook van veel Rotterdammers die onze partijen een warm hart toedragen. Wij willen de leden van NIDA en de sympathisanten van NIDA dan ook vragen om aan hun bestuur en hun top van de partij duidelijk te maken dat een fusie met DENK ervoor zal zorgen dat we de krachten kunnen bundelen om een vuist te maken tegen onrecht waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan.

Tunahan Kuzu – politiek leider DENK

Farid Azarkan – fractievoorzitter Tweede Kamerfractie DENK

Selçuk Öztürk – voorzitter Vereniging Politieke beweging DENK

Nieuws

Gökhan Çoban behaalt meeste stemmen bij de verkiezingen Beste Raadslid van Nederland

Met 2512 stemmen behaalde raadslid voor DENK in Veenendaal, Gökhan Çoban, de meeste stemmen in de eerste ronde van de verkiezing voor het Beste raadslid van Nederland.

Gökhan Çoban: “Natuurlijk wil ik iedereen danken die de afgelopen weken op mij hebben gestemd. Ik zie dit ook niet alleen als een persoonlijke overwinning, maar een overwinning van DENK.”

DENK dankt iedereen die deze geweldige overwinning heeft mogelijk gemaakt en feliciteert Gökhan Çoban met de behaalde eerste plek! Met ruim 500 stemmen verschil liet Gökhan Çoban de nummer twee achter zich. Een fantastische winst voor Gökhan Çoban, raadslid DENK Veenendaal, die ook lijsttrekker voor DENK in Veenendaal is voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL organiseerden deze verkiezingen waarin gestemd kon worden op raadsleden. De jury maakt binnenkort bekend welke raadsleden uit de top 50 naar de volgende ronde doorgaan.

Nieuws

Stop de beschuldigingen tegen alle Kamerleden van landverraad

Al een aantal jaren worden de Kamerleden van DENK uitgemaakt voor landverraders door diverse opiniemakers en een aantal mediaorganisaties. Ongenuanceerde uitspraken en onjuiste en ophitsende krantenkoppen zorgen er mede voor dat Tunahan Kuzu helaas meermaals wordt bedreigd en daardoor op dit moment geen campagne meer kan voeren zonder zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Ook een aantal andere Kamerleden hebben te maken met intimidatie en bedreigingen. DENK voorzitter Selçuk Öztürk roept iedereen op om geen enkel Kamerlid meer uit te maken voor landverrader.

DENK vindt alle vormen van bedreiging en intimidatie richting Kamerleden onacceptabel. Het lijkt er op dat het hebben van een andere mening de laatste jaren automatisch resulteert in bedreigingen en intimidaties. DENK staat er voor dat alle Kamerleden in vrijheid en veiligheid hun mening moeten kunnen geven: of je nu Öztürk heet of Özütok.

DENK heeft deze oproep al eerder gedaan. Het was DENK Kamerlid Öztürk die in mei 2016 schriftelijke vragen stelde over de veiligheid van toenmalig PvdA Kamerlid Keklik Yücel. Waar DENK het wel opneemt voor andere Kamerleden, blijven de partijen helaas achter als het gaat om het afkeuren van intimidatie en bedreiging van DENK Kamerleden. DENK vindt dat het de partijen VVD, SP en GroenLinks, die vandaag in een gezamenlijke verklaring hebben aangegeven volledig achter hun Nederlands-Turkse Kamerleden te staan, zou sieren in deze verklaring ook de Kamerleden van DENK te benoemen.

Nieuws

Adnen Şenal wordt lijsttrekker voor DENK in Eindhoven

Onder aanvoering van lijsttrekker Adnen Şenal zal DENK in Eindhoven met een gemotiveerd campagneteam de komende tijd het positieve geluid van DENK voor een eerlijker en rechtvaardiger Eindhoven laten horen. De top 6 van de kandidatenlijst vormen samen een mooie afspiegeling van de stad, waar veel Eindhovenaren zich zeker in zullen herkennen. DENK gaat in Eindhoven voor 6 zetels.

De kandidatenlijst van DENK Eindhoven is een lijst waarin de diversiteit in Eindhoven duidelijk zichtbaar is. Lijsttrekker Adnen Şenal heeft al de nodige politieke ervaring. Şenal was namelijk 10 jaar raadslid in de gemeente Geldrop-Mierlo en werd in 2004, 2006 en 2010 met voorkeursstemmen gekozen. “DENK wil niet aan de zijlijn staan maar daadwerkelijk problemen aanpakken. DENK zal daarom in Eindhoven met een positieve impuls richting de andere partijen reageren en waar nodig constructief samenwerken.”, aldus Adnen Şenal.

“In Eindhoven staan wij voor een aantal grote uitdagingen. Wij zullen zeker met creatieve voorstellen komen als het gaat om het aanpakken van armoede en tegengaan van de jeugdwerkeloosheid. Helaas zien wij ook dat de kansen in Eindhoven niet voor iedereen gelijk zijn. Ons doel is dat Eindhovenaren in de toekomst een eerlijke kans krijgen. Natuurlijk concentreren wij ons ook op thema’s als de fusie met Nuenen, De Tongelreep, routing in- (Vestdijk) en om de stad, gratis parkeren (blauwe zone’s) en 24-uurs openingstijden van de horeca,”

 1. Adem Topdağ (37)

Als internationaal bedrijfskundige en maatschappelijk betrokkene ziet Adem dat diversiteit de kracht is van onze samenleving, zowel economisch als maatschappelijk. Hij maakt zich grote zorgen dat welvaart niet eerlijk word verdeeld onder alle Eindhovenaren en dat bepaalde groepen buiten worden gesloten van de samenleving. Daarom zal hij zich inzetten om Eindhoven rechtvaardiger en eerlijker te maken, voor wederzijdse acceptatie, tegen de dubbele maat.

 1. Leigh-Anne Jansen (27)

Leigh-Anne combineert haar studie rechten met het moederschap en deelname in de Medezeggenschapsraad op een basisschool. De idealen van DENK waarbij niemand in de maatschappij is uitgesloten en ieder zijn stem telt wil zij in Eindhoven waarmaken.

 1. Steven Mohanlal (31)

Steven is een gepassioneerde en gedreven Eindhovenaar. Hij zal zich namens DENK inzetten om verrechtsing, verruwing en verharding in Eindhoven tegen te gaan, zodat alle Eindhovenaren in de toekomst een eerlijke kans zullen krijgen ongeacht afkomst, ras, religie, leeftijd, sekse en geaardheid.

 1. Mehmet Güneş (28)

Mehmet heeft een enorme bagage om de Eindhovenaren goed te kunnen vertegenwoordigen. Op dit moment combineert hij zijn baan als analist met een postgraduate controlleropleiding. Daarnaast heeft Mehmet een academische achtergrond in economie en bestuurskunde. Hij vindt dat grondrechten en rechtvaardigheid belangrijker zouden moeten zijn dan politiek gewin en zal zich sterk maken voor een deskundig stadsbestuur met een groot hart voor de maatschappij.

 1. Asma Ballafkir (21)

Asma studeert Pedagogische wetenschappen aan de universiteit Utrecht. Naast haar passie voor haar studie heeft zij altijd al iets willen betekenen voor de gehele samenleving. Met een frisse blik hoopt zij verschillende problemen in Eindhoven aan te kunnen pakken!

De volledige kandidatenlijst van DENK Eindhoven en het verkiezingsprogramma worden op zeer korte termijn bekend gemaakt.

Rechtvaardige samenleving

Stephan van Baarle lijsttrekker, Enes Yiğit nummer 2 en op 3 Faouzi Achbar

Vandaag lanceert DENK de top-6 van de lijst waarmee de partij Rotterdamse geschiedenis zal schrijven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Stephan van Baarle, geboren en getogen Rotterdammer, zal de lijst vol overtuiging aanvoeren.

Van Baarle: “Rotterdam snakt naar de idealen van DENKSteeds meer Rotterdammers voelen zich verdrukt  in hun eigen stad. Joost Eerdmans roept vanuit zijn xenofobe ivoren toren dat halalslagerijen moeten verdwijnen en dat islamitisch onderwijs geen plek heeft in onze stad. Wij willen alle Rotterdammers die door dit geluid verdrukt worden houvast bieden en hoop geven. Wij staan namelijk voor onze belofte om voor iedereen, waarvan de rechten onder druk staan, op te komen.”

Rotterdam staat volgens Van Baarle ook voor een sociale uitdaging: “In Rotterdam lopen mensen de grootste kans om te leven in armoede. Het stadsbestuur heeft de situatie van Rotterdammers in nood keihard verslechterd door het armoedebeleid uit kleden. Dát gaan wij terugdraaien, zodat Rotterdam weer een sociale stad wordt.

Tunahan Kuzu: “ik ben ontzettend blij en trots met Stephan van Baarle als lijsttrekker. Al vanaf het begin is Stephan zeer betrokken bij DENK en heeft enorm bijgedragen aan het succes van onze beweging. Als verantwoordelijke voor het verkiezingsprogramma van DENK en steunpilaar in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker is hij een aanwinst voor de gemeenteraad.”

 1. Enes Yiğit (26)
  Hij is al vanaf het begin betrokken bij onze beweging. Op dit moment is hij beleidsmedewerker voor DENK. Hij zal zich inzetten om Rotterdam eerlijker en rechtvaardiger te maken, voor wederzijdse acceptatie, tegen de dubbele maat.
 1. Faouzi Achbar (35)
  Als docent zet hij zich dag in dag uit in om Rotterdamse jongeren de kans te geven hun talenten te benutten. Vanuit zijn expertise zal hij de juiste oplossingen aandragen voor toegankelijker en beter onderwijs in zijn stad. Met zijn eerdere politieke ervaring als deelraadslid in Rotterdam zal hij een enorme aanwinst voor DENK zijn in de raad.
 1. Natasha Hoesein – 41 jaar
  Als advocaat komt zij dagelijks in contact met verschillende Rotterdammers. Haar doel is om als DENK raadslid de belangen van alle Rotterdammers te behartigen in de raad. Zij wil op een constructieve wijze Rotterdam een veilige aangename stad te maken.
 1. Esma Küçük (34)
  Iedereen moet geaccepteerd worden zoals hij of zij is. Met onder andere die boodschap zal zij de stem van de Rotterdammers  zijn  in de raad. Zij is psychosociaal hulpverlener en voelt zich daardoor extra betrokken bij de zorg en het welzijn voor alle burgers in Rotterdam!
 1. Mounaim Kasimi (43)
  Voor hem is diversiteit de drijvende kracht van onze samenleving. Als kwaliteitsmedewerker binnen het jongerenloket krijgt hij te vaak signalen dat van de leerplichtambtenaren dat onze jongeren niet de eerlijke kansen kregen die zijn verdienden. Hij gaat voor een inclusieve samenleving waar wederzijdse acceptatie voorop staat.

 

Selçuk Öztürk, voorzitter DENK: “Met deze diverse groep laten wij zien dat onze idealen breed gedragen worden in samenleving. Deze groep zal Rotterdam behoeden voor een klimaat waarin xenofobie wordt genormaliseerd en Rotterdammers meer worden uitgesloten. In Rotterdam is onze ambitie is om als grootste partij het geluid van DENK te laten horen.”

Nieuws

DENK Enschede maakt top 5 kandidaat-raadsleden bekend, Enes Sarıakçe wordt lijsttrekker

De eerste 5 kandidaat-gemeenteraadsleden voor DENK Enschede zijn bekend. Enes Sarıakçe zal de lijst aanvoeren. De 5 kandidaat-raadsleden vormen samen een team van betrokken Enschedeërs met veel enthousiasme, met creatieve ideeën en politieke ervaring. De ambitie van DENK in Enschede is om 4 zetels te behalen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Onder aanvoering van lijsttrekker Enes Sarıakçe zal DENK in Enschede met een gemotiveerd campagneteam het geluid voor een inclusief Enschede laten horen.

1. Enes Sarıakçe (23)

Op dit moment studeert hij aan de Hogeschool Saxion, Sociaal Juridische Dienstverlening. Als campagnecoördinator in Enschede bewees hij in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen over veel kwaliteiten te beschikken. In een korte tijd kreeg hij het voor elkaar om een grote groep enthousiaste vrijwilligers te mobiliseren, veel jongeren te betrekken bij de politiek en de positieve boodschap van DENK uit te dragen.

“Natuurlijk ben ik enorm trots dat ik samen met mijn team de stem van veel Enschedeërs kan laten horen. Er is veel draagvlak voor het positieve geluid van DENK en die verbindende boodschap is ook heel hard nodig. In de eerste plaats staan wij met DENK Enschede voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving, waarin wij de vele kansen in de regio willen benutten. Wij streven naar een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, waarbij wederzijdse acceptatie het belangrijkste doel is. DENK is  fris, zal verrassen en een verrijking zijn voor Enschede”, aldus Enes Sarıakçe.

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Hij is ambitieus, kent de stad en haar inwoners en is ontzettend capabel om het geluid van de Enschedeeërs te laten horen in de raad. Veel uitdagingen die spelen in Enschede zijn hem bekend door zijn kennis over de stad. Door zijn creatieve inzichten, betrokkenheid en ambitie ben ik er van overtuigd dat hij ook zorg zal dragen voor de juiste oplossingen.”

2. Huda Sufyan (24)

Een zeer betrokken Enschedeër die is afgestudeerd in European Public Administration. Binnenkort begint zij aan haar master Public Administration.  Zij vindt het van belang dat Enschedeërs niet alleen meepraten, maar ook meebeslissen.

3. Kenan Boz (47)

Op dit moment is Kenan Boz werkzaam in de automatisering. Van 2010 tot en met 2015 was hij raadslid in Enschede voor de PvdA. Hij zal zich inzetten voor een inclusieve Enschedese samenleving, waardoor er meer begrip en tolerantie voor elkaar ontstaat.

4. Fatima Mehrach (21)

Zij is ontzettend gemotiveerd om het geluid van DENK in Enschede te laten horen. Vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid kent zij de vele uitdagingen die er zijn in haar stad. Fatima zal met haar frisse blik de stem van de Enschedeërs naar de raad brengen.

5. Serge Yurasov (55)

Juist omdat DENK het huidige beleid kritisch benadert, zie ik voor de stad een kans voor de vernieuwing, ontplooien van talenten en wederzijde acceptatie. Naast zijn werkzaamheden als activeringsmedewerker voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt zet hij zich ook in voor een goede doelen project als coördinator van een platform.

De volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma wordt zeer binnenkort gepresenteerd.

Nieuws

Bij de behandeling van de Wet op de Ondernemingsraden riep DENK Kamerlid Selçuk Öztürk minister Koolmees op om maatregelen te nemen tegen de enorme inkomensverschillen. De inkomensverschillen moeten in ieder geval beter in beeld gebracht worden met een zogenaamde Koolmees-coëfficiënt. DENK Kamerlid Selçuk Öztürk riep de minister met een motie hiertoe op. 

DENK wil een einde aan de graaicultuur en de zelfverrijking van de top. Dit gaat namelijk ten koste van de werknemers met een modaal salaris. Om meer inzicht te krijgen in deze inkomensverschillen vroeg DENK de minister van Sociale Zaken hier actie op te ondernemen. DENK Kamerlid Selçuk Öztürk stelt daarom voor om te werken met een Koolmees-coëfficiënt. Deze moet het verschil weergeven tussen de hoogste inkomens en de gemiddelde inkomen. Bij de AEX-bedrijven is de Koolmees-coëfficiënt nu 171. Deze moet omlaag, want dit spoort niet met een rechtvaardige inkomensverdeling. Op dit moment gaat dat via de Gini-coëfficiënt (tussen 0 en 1), die voor de meeste mensen nog te onduidelijk is.

Uit een onderzoek van persbureau Bloomberg, 29 december 2017, blijkt dat Nederland extreem hoge inkomensverschillen heeft in de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven. Bij de 25 AEX bedrijven op de beurs is het verschil tussen het inkomen aan de top 171 keer hoger dan van de gemiddelde werknemer. Alleen in de VS en drie andere landen op de wereld is dit verschil groter.

De CEO van een bedrijf op de beurs verdient gemiddeld 7 miljoen euro.

Selçuk Öztürk: “Dit soort verschillen zijn absurd. Er is al jaren zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven. Dit is ook al jaren één van de grootste ergernissen voor veel mensen. Veel mensen moeten hard werken voor een bescheiden salaris. Aan de top lijken hele andere normen te gelden. Daar is het vaak:  graaien en pakken wat je pakken kan.”

Bekijk hier de volledige bijdrage.

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.