Verdraagzame samenleving

Den Haag, 14 september 2015

Majesteit,

Morgen rijdt u met de Gouden Koets naar de Ridderzaal om daar de troonrede voor te dragen. Dat is een mooie traditie die ons verbindt met het verleden. Historisch besef is zeer waardevol, zeker in een moderne cultuur waar mensen en media steeds meer in de waan van de dag leven.

Wij willen uw aandacht vragen voor het volgende. De paneelschilderingen aan de linkerzijde van de Gouden Koets tonen halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen die zich onderwerpen aan het Koninklijk Huis. Dit tafereel heet Hulde der Koloniën. Maar het koloniale verleden van de ene Nederlander, is het slavernijverleden van de andere Nederlander. Die afbeeldingen doen dan ook veel mensen pijn.

Wij zouden u daarom willen verzoeken deze Hulde der Koloniën aan de linkerzijde van de Gouden Koets te vervangen. Na Prinsjesdag 2015 wordt de Gouden Koets gedurende drie tot vier jaar gerestaureerd. Dat is dus een uitgelezen kans om een nieuwe start te maken. U kan dat, omdat u de Koning van de toekomst bent.

Wij richten ons tot u, omdat u de Koning bent van alle Nederlanders. Wij rekenen op uw wijsheid, op uw historisch besef en op uw medemenselijkheid.

Met hoopvolle groet,

Tunahan Kuzu (Fractievoorzitter DENK Tweede Kamer)
Selçuk Öztürk (Voorzitter Vereniging Politieke Beweging DENK)
Gladys Albitrouw (Secretaris Vereniging Politieke Beweging DENK)

Rechtvaardige samenleving

Hiermee bedreigt deze terreurorganisatie de veiligheid in Nederland.

DENK roept op om de veiligheid voor Nederlandse burgers met zowel een Turkse, als een Koerdische achtergrond te waarborgen. Tevens roepen wij de Minister op om de terroristische organisatie niet de kans te geven om een wig te drijven tussen inwoners van Nederland met een Turkse en Koerdische achtergrond. Daarom heeft DENK de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een man op social media dreigt met massamoord op Turkse Nederlanders

1. Bent u bekend met het bericht ‘Koerdische man uit Duitsland dreigt met massamoord op Turken in Nederland’? [1]

2. Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de Duitse autoriteiten, de identiteit van de persoon in de video te achterhalen? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft deze persoon banden met de PKK, een organisatie die binnen de Europese Unie, de NAVO en Nederland op de lijst van terroristische organisaties staat?

4. Is er sprake van activiteiten van de terreurorganisatie PKK in Nederland? Zo ja, welke? En wat gaat u hiertegen doen?

5. Gaat er op dit moment een dreigingsbeeld naar Nederlanders, en in het bijzonder Koerdische en Turkse Nederlanders, uit van de PKK in Nederland? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen?

6. Gaat er op dit moment een dreigingsbeeld naar evenementen in zijn algemeenheid, en in het bijzonder naar evenementen van een Turks-Nederlandse of Koerdisch-Nederlandse signatuur, uit van de PKK in Nederland? Zo ja, wat gaat u hier, in samenspraak met de lokale autoriteiten, aan doen?

[1] http://dutchturks.nl/video-koerdische-man-dreigt-met-massamoord-op-turken-in-nederland/

Rechtvaardige samenleving

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu was gisteravond in Zeewolde om een tegengeluid tegen Geert Wilders te laten horen. Geert Wilders kwam om de boel op te hitsen en om de angst en vreemdelingenhaat aan te wakkeren. DENK wilde daar een humaan en genuanceerd geluid tegenover zetten.

Gun mensen als Geert Wilders niet dat ze ons onze menselijkheid afpakken. Laten we daar alsjeblieft niet aan mee gaan doen. Laten we kiezen voor de medemenselijkheid in plaats van de haat. Laten we kiezen voor het gulle gebaar in plaats van de kille afwijzing. Laten wij kiezen voor de barmhartigheid in plaats van de angst.

Bij Pauw was er ook aandacht voor het bezoek aan de Gemeenteraad in Zeewolde over het asielzoekerscentrum. Pauw vraagt Victor Reinier om zijn mening waarop hij duidelijk aangeeft hoe belangrijk het is om het tegenwoord te geven. Politiek of niet, iedereen heeft de verantwoordelijkheid het woord te verdedigen en op te treden tegen de gruwelijkheden van Wilders.

Duurzame samenleving

POLL GESLOTEN

De uitkomsten van de volgende stelling ziet vindt u in dit artikel: “Ongezond voedsel moet door hogere belasting duurder worden dan gezond voedsel”. Ja of nee?

belastingkieswijzer

DENK is door PwC gevraagd input te leveren voor de belastingkieswijzer. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen kiezers straks zien dat DENK de juiste keuze voor ze is. Zoals eerder gezegd willen wij graag dat jullie meeDENKen. Ook op dit punt hebben wij jullie input nodig.

Wat vinden jullie hiervan? Ben je het eens of oneens met de stelling? Geef je input door een keuze te maken met de stemknoppen. Ook kun je een toelichting achterlaten in de commentsectie of stem mee via de volgende link: https://apps.facebook.com/my-polls/plusbd

Durf MEE te denken!

P.S.: dit is een eerste stemming die wij op deze manier aanpakken. Volgende stemmingen staan alleen open voor leden. Wil je vaker meepraten en meedenken door met een stemming mee te doen? Word dan lid!

Over DENK

Terugblikken op een roerige periode (EenVandaag uitzending)

Afgelopen week liep EenVandaag een paar uurtjes met onze Tweede Kamerleden Kuzu en Öztürk naar het hoofdkwartier van de PvdA. Om terug te blikken op wat er exact is gebeurd in november 2014. Wat deed Diederik Samsom? Waarom zei Hans Spekman: ‘dit is jouw agenda’? Kijken dus!

De aankondiging zoals op EenVandaag.nl met als titel “De zomer-BBQ: Kuzu en Oztürk”.

In november vorig jaar was er een flinke ruzie binnen de PvdA. Tweede Kamerleden Kuzu en Oztürk gingen rollend over straat met de partijtop. Uiteindelijk werd het duo door partijleider Diederik Samsom uit de fractie gezet.

Wat speelde zich allemaal achter de schermen af in de PvdA-fractiekamer? Kuzu en Oztürk doen voor het eerst uitgebreid hun verhaal in de barbecue-serie van EenVandaag.

Deze zomer gaat EenVandaag op bezoek bij mensen die een bewogen jaar achter de rug hebben. Onze verslaggevers gaan op pad met een zak kolen, proviand en stof voor een goed gesprek: de zomer-BBQ.

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/60725/de_zomer_bbq_kuzu_en_ozt_rk

[easy_youtube_gallery id=ksEs7gX_FXc cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]
Rechtvaardige samenleving

Het Clinton Institute heeft documenten vrijgegeven van de Amerikaanse inlichtingendienst over de val van Srebrenica. Hierin wordt duidelijk dat de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een “geheime deal” hebben gesloten en de luchtsteun hebben geblokkeerd zonder Nederland hiervan op de hoogte te stellen. Hierdoor hebben de Servischetroepen onbelemmerd genocide kunnen plegen. Ze hebben de moslimgemeenschap in Srebrenica aan hun lot overgelaten waardoor 8000 burgers, als het er al niet meer zijn, zijn omgekomen.

DENK heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Defensie waarin het vraagt om een nationaal monument ter nagedachtenis van de slachtoffers, dat alle technische middelen beschikbaar worden gesteld om de 1000 lichamen van de nog niet gevonden slachtoffers te identificeren en hierbij de hulp van de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te vragen. Een nog belangrijker vereiste voor DENK is dat de waarheid in de geschiedenisboeken wordt opgenomen opdat deze genocide nooit wordt vergeten en nooit meer plaatsvindt.

DENK rechtvaardig en sta op tegen onrecht! Lees onderstaand de Kamervragen die wij hebben gesteld.

 

Vragen van het lid Kuzu/Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Defensie naar aanleiding van de uitzending van “Waarom Srebrenica moest vallen”.

1. Bent u bekend met de uitzending “Waarom Srebrenica moest vallen?”


2. Heeft deze documentaire voor de Nederlandse regering informatie opgeleverd die zij nog niet had? Zo ja, welke informatie en werpt deze informatie volgens u nieuw licht op de rol van Nederland in de val van de enclave en de schokkende gebeurtenissen erna? Zo nee, waarom heeft de Nederlandse regering deze informatie dan niet zelf naar buiten gebracht?


3. Vindt u het niet schokkend dat de Nederlandse en de Bosnische bevolking middels deze documentaire moeten leren over het verraad van Dutchbat en de Bosniërs door onze ‘bondgenoten’ en had de Nederlandse regering deze informatie jaren geleden niet zelf moeten verzamelen om het op een verantwoorde manier met de nabestaanden te delen? Zo nee, waarom niet?


4. Heeft de Nederlandse regering sinds de val van de enclave concrete pogingen ondernomen om de informatie die is gepresenteerd in de documentaire en andere aanvullende informatie over het conflict te achterhalen bij andere landen? Zo ja, kunt u hier een overzicht van geven? Zo nee, waarom niet?


5. Onderschrijft u de strekking van de documentaire, dat er blijkbaar anderhalve maand voor de val van Srebrenica al besloten was door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om geen luchtsteun te geven en dat Nederland hierover niet was ingelicht? Zo ja, gaat u deze landen hierop aanspreken? Zo nee, waarom niet?


6. Bent u boos over het feit dat deze landen Nederland niet hebben ingelicht over het opschorten van de luchtsteun? Ziet u dit als verraad?


7. Welke belangen speelden er voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgens u mee om de luchtsteun te blokkeren? Was dit voor de gegijzelde soldaten of speelden er andere politieke overwegingen mee?


8. Deelt u met ons de mening dat als de luchtsteun wel had gekomen, de enclave wellicht niet was gevallen en de vreselijke gebeurtenissen hierna wellicht hadden kunnen worden voorkomen? Zo ja, maakt u dit niet verdrietig en woedend? Zo nee, waarom niet?


9. Deelt u met ons de mening dat, omdat het NIOD reeds een onderzoek heeft gedaan en dus niet volledig objectief is, een ander extern team van experts nu een nieuw onderzoek naar het conflict moet uitvoeren? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dit ten uitvoering brengen? Zo nee, waarom niet?


10. Begrijpt u dat vele Nederlanders en Bosniërs zich door het verraad van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk beledigd en geschoffeerd voelen en zult u alles op alles zetten om deze sentimenten aan deze landen over te brengen? Zo nee, waarom niet?


11. Is de Nederlandse regering bereid, op welk niveau dan ook en met wat voor soort vertegenwoordigers dan ook, in elk bilateraal overleg met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk deze landen aan te spreken op hun verraad van Nederland en de Bosnische bevolking en in deze overleggen te proberen hierover de onderste steen boven te krijgen? Zo nee, waarom niet?


12. Vindt u dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk het vertrouwen van Nederland hebben geschaad en kunt u toezeggen dat u in de toekomst op het gebied van defensie nooit meer klakkeloos op aanbiedingen, toezeggingen en voorstellen van deze landen zult ingaan zonder hun verraad in het hoofd te houden? Zo nee, waarom niet?


13. Deelt u met ons de mening, dat het voor de gemoedsrust van de ex-Dutchbatters, de Bosniërs en van de Nederlandse bevolking in zijn geheel essentieel is, dat de Amerikaanse veiligheidsdienst-documenten uit de periode dat de Serviërs de enclave veroverden op tafel moeten komen? Zo nee, waarom niet?


14. Is de Nederlandse regering bereid, op welk niveau dan ook en met wat voor soort vertegenwoordigers dan ook, in elk bilateraal overleg met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten erop aan te dringen dat de veiligheidsdienst-documenten uit de periode waarin de Serviërs de enclave veroverden boven water moeten komen of dat Nederland ze op zijn minst mag inzien? Zo ja, hoe gaat u dit concreet vormgeven? Zo nee, waarom niet?


15. Welke kanalen kan de Nederlandse regering benutten om de Verenigde Staten, aangezien dit land het Internationaal Strafhof niet erkent, verantwoordelijk te houden voor haar verraad en te bewerkstelligen dat Nederland de nodige informatie verkrijgt?


16. Is de Nederlandse regering bereid te overwegen om het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk voor het Internationaal Strafhof te dagen voor het feit dat deze landen mede verantwoordelijk blijken te zijn voor de val van de enclave, het schokkende leed van de Bosniërs erna en het leed van veel van onze Dutchbat-veteranen? Zo nee, waarom niet?


17. Is de Nederlandse regering bereid om in de toekomst, op alle gebieden van internationale samenwerking, uit te gaan van de eigenwaarde en soevereiniteit van Nederland en te stoppen met de ik-huppel-achter-de-grote-landen-aan-doctrine? Zo nee, waarom niet?


18. Hoeveel ex-Dutchbatters die betrokken waren bij het conflict hebben zelfmoord gepleegd en hoeveel ex-Dutchbatters die betrokken waren bij het conflict hebben psychische problemen? Zijn deze cijfers vergelijkbaar met veteranen die betrokken waren bij andere conflicten?


19. Vindt u dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mede verantwoordelijk zijn voor de problemen van de ex-Dutchbatters? Zo ja, hoe gaat u deze schade verhalen op deze landen? Zo nee, waarom niet?


20. Vindt de Nederlandse regering het, net als wij, schokkend dat 1 op de 5 Nederlanders niet weet wat er zich in Srebrenica heeft afgespeeld? Zo ja, gaat de Nederlandse regering er dan zorg voor dragen dat de genocide en de rol van Nederland in Srebrenica prominenter in de geschiedenisboeken op scholen zal voorkomen? Zo nee, waarom niet?


21. Is de Nederlandse regering bereid om de Bosniërs technische en financiële hulp te bieden bij het zoeken en het identificeren van de 1000 nog niet geïdentificeerde slachtoffers1? Zo ja, wanneer en hoe gaat zij dit doen en is de regering ook bereid de andere betrokken landen aan te sporen dit te doen? Zo nee, waarom niet?


22. Is de Nederlandse regering bereid een nationaal monument op te richten om de slachtoffers en de rol van Nederland in het conflict op een waardige manier te kunnen herdenken en, conform de oproep van het Europese parlement, van 11 juli een nationale gedenkdag te maken? Zo nee, waarom niet?


23. Is de Nederlandse regering bereid om, na de recentelijk geopenbaarde informatie, opnieuw te kijken naar de ingediende schadeclaims door nabestaanden en wat deze informatie hier voor gevolgen voor heeft? Zo nee, waarom niet?

Tags:
Rechtvaardige samenleving

Sinds 9/11 grijpt China de internationale zorgen om terreur aan om de Oeigoeren (een moslim-minderheid in de provincie Xinjiang) hevig te onderdrukken. De Oeigoeren worden gediscrimineerd en hun culturele eigenheid wordt door middel van bevolkingspolitiek gepoogd kapot te maken. Oeigoerse asielzoekers lopen bij terugzending zelfs gevaar om als landverrader vervolgd te worden. Hun religie mogen ze niet vrijelijk belijden. Zulk onrecht mag niet onbeantwoord blijven. Deze schending van de mensenrechten mogen we niet onbeantwoord laten.

DENK-Kamerlid Kuzu heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken aangaande de Oeigoeren. Daarbij ook erop aangedrongen dat Nederland bij het volgende staatsbezoek aan China deze kwestie met de Chinezen bespreekt. Zie de commentsectie voor de schriftelijke vragen.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang.

1. Bent u bekend met het bericht “China tot Oeigoeren: eet door tijdens ramadan ”.


2. Wat vindt u ervan, dat de Chinese autoriteiten Oeigoeren beletten om gehoor te geven aan religieuze voorschriften tijdens de ramadan en Oeigoeren hebben opgeroepen om niet te vasten1? Acht u dit niet in strijd met de fundamentele mensenrechten? Zo ja, wat gaat u concreet doen om deze wantoestanden te adresseren? Zo nee, waarom niet?

3. Wat vindt u ervan, dat moskeeën in Xinjiang streng worden gecontroleerd en dat daar religieuze bijeenkomsten in het openbaar daar zijn verboden? Ziet u dit niet als een onrechtmatige onderdrukking van een religieuze minderheid? Zo ja, wat gaat u concreet doen om deze wantoestanden te adresseren? Zo nee, waarom niet?

4. Was de Nederlandse regering bekend met eerdere berichten van Human Rights Watch uit 2005, dat de religieuze vrijheden van de Oeigoeren worden beperkt en wat heeft de Nederlandse regering destijds met deze berichten gedaan?

5. Wat heeft de Nederlandse regering de afgelopen jaren concreet gedaan om de situatie van de Oeigoeren in China te adresseren dan wel verbeteren?

6. Wat heeft de Europese Unie de afgelopen jaren concreet gedaan om de situatie van de Oeigoeren in China te adresseren dan wel verbeteren?

7. Onderschrijft u de stellingname van Amnesty International, dat er in de provincie Xinjiang sprake is van bewuste bevolkingspolitiek door de Chinese autoriteiten ? Zo ja, vindt u het bedrijven van bevolkingspolitiek niet misselijkmakend en wat bent u voornemens te doen om dit aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

8. Waarom stelt u in uw antwoorden op het lid Van Bommel en uw brief , dat de incidenten m.b.t. de situatie van de Oeigoeren en de mate van geweld niet kunnen worden getoetst door een gebrek aan onafhankelijke informatie? En hoe is dit te rijmen met het feit, dat Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland wél stellig zijn met betrekking tot de geweldsincidenten, de onderdrukking en de bevolkingspolitiek in Xinjiang? Doet u hiermee deze instituten en hun informatie niet tekort?

9. Acht u de signalen dat Oeigoerse partijfunctionarissen moeten beloven dat ze geen geloof hebben, dat jonge Oeigoeren worden aangemoedigd buiten Xinjiang te studeren en religieuze leiders in Xinjiang worden verplicht om het socialisme te bestuderen en op te leggen wel als bevestigde en onafhankelijke feiten1? Zo ja, durft u dan de stelling in te nemen dat de Oeigoeren in China cultureel en sociaal worden onderdrukt en dat hen door bevolkingspolitiek een assimilatoir kader wordt opgelegd? Zo ja, wat gaat u hier dan concreet mee doen? Zo nee, waarom niet?

10. Deelt u met ons, met Amnesty International en met Michael Clarke , wetenschapper aan de Griffith University, de mening dat China de internationale preoccupatie met terreur aangrijpt om de rechten en de eigenheid van de Oeigoeren in Xinjiang in te dammen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier concreet mee doen?

11. Op welke wijze geeft de Nederlandse regering uitvoering aan de uitspraak van de hoogste Nederlandse bestuursrechter, dat Oeigoeren die om bescherming hebben gevraagd in Nederland risico’s lopen bij terugkeer, omdat China asielzoekers vervolgt als landverraders ? Zou de Nederlandse regering het beleid ten aanzien van het terugsturen van Oeigoeren willen aanpassen? Zo nee, waarom niet?

12. Is de Nederlandse regering voornemens om, tijdens het staatsbezoek aan China van Zijne Majesteit de Koning in oktober 2015, de situatie van de Oeigoeren bilateraal te adresseren? Zo nee, waarom niet?

1. http://www.nrc.nl/…/china-tot-oeigoeren-eet-door…
2. https://www.hrw.org/…/china-religious-repression-uighur…
3. http://www.amnesty.nl/de-situatie-oeigoeren
4. Zaaknummer 2011Z04019
5. 33625 nr. 143
6.https://www.amnesty.nl/…/files/public/geenwegterug.pdf
7.https://doc.es.amnesty.org/…/PEOPLE%E2%80%99S…
8.http://www.researchgate.net/…/5498aa540cf2519f5a1de81b.pdf
9.
http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/persbericht/noodzaak-tot-bescherming-oeigoeren-eindelijk-erkend

Rechtvaardige samenleving

De afgelopen tijd hoorden wij schrikbarende berichten over de Rohingya’s, een moslim-minderheid in Myanmar. De Rohingya’s worden in Myanmar systematisch onderdrukt en als paria’s behandeld, zowel door de staat als door de bevolking. De Ronhingya’s hebben geen volledige burgerschapsrechten, worden gediscrimineerd en zijn het slachtoffer van geweld.

Human Rights Watch is hier stellig over en stelt zelfs dat de Rohingya’s etnisch worden gezuiverd. Ook belet de regering van Myanmar internationale organisaties om de Rohingya’s te helpen. En als het de Rohingya’s lukt om Myanmar te ontvluchten, worden ze het slachtoffer van roekeloze mensenhandelaren in bijvoorbeeld Thailand, wordt ze het verblijf in vluchtelingenkampen ontzegd of worden hun boten zonder pardon terug de oceaan op gestuurd. Voor dit soort verschrikkingen mogen we onze ogen niet sluiten.

Het zou Nederland sieren, als zetel van het Internationaal Gerechtshof, dit onrecht blijvend en daadkrachtig aan de kaak te stellen. DENK-Kamerlid Kuzu heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Rohingya’s. Zie onderstaand de schriftelijke vragen.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van de Rohingya’s uit Myanmar.

1. Bent u bekend met het bericht “Verenigde Staten willen hulp bieden aan Rohingya-vluchtelingen in Azië” en “Lichamen
van 30 Rohingya moslims in massagraf gevonden”?

2. Deelt u met ons de mening dat de Rohingya’s een zodanig onmenselijke behandeling verduren dat hier spoedige actie tegen moet worden ondernomen? Zo ja, bent u bereid, net als de Verenigde Staten, financiële hulp te bieden aan de bootvluchtelingen? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u met ons en met Brad Adams, Azië-Directeur Human Rights Watch, de mening dat de mensenhandel in Thailand al een erg lange tijd enorm uit de hand loopt? Onderschrijft u de duiding van de huidige situatie in Thailand door de US State
Department in hun «Trafficking in Persons Report 2014» waarin zij stellen dat de Thaise overheid geen serieuze inspanningen verricht om de mensenhandel tegen te gaan? Zo ja, bent u dan bereid om er (al dan niet nogmaals) specifiek bij de Thaise overheid op aan te dringen om de mensenhandel in het land aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

4. Is het nog steeds zo, zoals uw voorganger in zijn antwoorden op schriftelijke vragen aangaf , dat Nederland een bijdrage geeft aan Thailand voor de opvang van vluchtelingen uit Myanmar? Zo ja, wat bedraagt deze bijdrage? Zo nee, waarom niet meer?

5. Is het nog steeds zo, zoals uw voorganger in zijn antwoorden op schriftelijke vragen aangaf4, dat Rohingya-vluchtelingen geen toegang hebben tot vluchtelingenkampen in Thailand en hierdoor in detentiecentra verblijven, omdat Thailand ze niet als vluchtelingen erkent? Zo ja, bent u dan bereid om Thailand hierop aan te spreken en te overwegen om de Nederlandse bijdrage aan kampen in Thailand ervan afhankelijk te maken dat de Rohingya-vluchtelingen toegang verkrijgen tot de kampen in Thailand?

6. Zijn er tijdens het bezoek van de president van Myanmar aan Nederland in 2014 tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en de president van Myanmar (of andere vertegenwoordigers van de zijde van Myanmar) gesprekken geweest over de situatie van de Rohingya’s en de mensenrechten in Myanmar? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken en wordt er door de Nederlandse regering gecontroleerd op het nakomen van gedane toezeggingen? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u op dit moment de mening van Human Rights Watch, dat er in Myanmar sprake is van etnische zuivering van (de Rohingya) moslims? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bekend met het feit dat de regering van Myanmar vorig jaar de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen heeft opgedragen haar werk in Myanmar te stoppen en denkt u dat dit verband had met het feit dat zij als een van de weinige instanties hulp bood aan de Rohingya’s?

9. Heeft u met vertegenwoordigers van de regering van Myanmar gesproken over het feit dat de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen haar werk in Myanmar moest stoppen? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken en heeft Artsen Zonder Grenzen inmiddels haar werk weer kunnen hervatten? Zo nee, waarom niet?
10. Acht u het wenselijk dat we, getuigende de bijdrage van de Staatssecretaris van Economische Zaken in een interview met het Algemeen Dagblad , door economische deals werken aan de politieke stabiliteit in Myanmar, terwijl in Myanmar door het regime stelselmatig de mensenrechten van de Rohingya’s en andere groepen wordt geschonden4,5?

11. Deelt u de mening van de Staatsecretaris van Economische Zaken7 dat er ‘heel voorzichtig’ ontwikkeling is met betrekking tot de mensenrechtensituatie en de situatie van vluchtelingen in Myanmar? Zo ja, op welke gronden deelt u dan deze mening?

12. Deelt u met ons de mening dat de kwalificatie ‘heel voorzichtig’ bij verre na niet voldoende is in situaties waar mensenrechten stelselmatig worden geschonden? Zo ja, is dit dan reden voor u en de Nederlandse regering om het beleid ten aanzien van Myanmar te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

13. Deelt u met ons de mening dat geen enkele cent Nederlands geld zou mogen bijdragen aan de schending van mensenrechten? Zo ja, in hoeverre is dit in overeenstemming met het feit dat de Nederlandse economische deals tot politieke stabiliteit leiden in Myanmar?

14. Deelt u met ons de mening dat de Nederlandse regering in plaats van naar politieke stabiliteit, naar het aanpakken van de onrechtvaardigheid zou moeten streven in Myanmar? Zo nee, waarom niet?

15. Op welke wijze is de bijdrage van 650.000 euro aan projecten in Myanmar ook ten goede gekomen aan de situatie van de Rohingya’s in Myanmar en is er controle uitgeoefend op de besteding van dit budget?

16. Wat heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu concreet gedaan toen zij tijdens haar bezoek aan Myanmar expliciet aandacht heeft besteed aan mensenrechtenvraagstukken8? Zijn er toezeggingen gedaan en houdt de Nederlandse regering toezicht op het nakomen van gedane toezeggingen?

17. Deelt u met ons de mening dat, gezien het aantal Rohingya-vluchtelingen, er een te grote last op Indonesië en Maleisië neerkomt? Zo ja, bent u bereid, net als de Verenigde Staten, deze landen bij te staan in het faciliteren van bijvoorbeeld opvangcentra? Zo nee, waarom niet?

18. Deelt u de strekking van de oproep van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten en de UNHCR , dat het terugduwen van bootvluchtelingen door Indonesië, Thailand en Maleisië dient te stoppen? Zo ja, dringt u hier dan in contacten met vertegenwoordigers van deze landen op aan? Zo nee, waarom niet?

1. http://www.nrc.nl/…/verenigde-staten-willen-hulp…/
2. http://www.salaamah.nl/lichamen-van-30-rohingya-moslims…/
3.http://www.state.gov/documents/organization/226849.pdf (blz 373)
4. Zaaknummer 2013Z19264
5. http://nos.nl/art…/498435-etnische-zuivering-in-birma.html
6. http://www.nu.nl/…/artsen-zonder-grenzen-moet-werk…
7. https://blendle.com/…/ons-zaad…/bnl-adn-20150518-4330494
8. http://www.salaamah.nl/…/20140708-brief-minister…
9.http://www.telegraaf.nl/…/___Stop_met_terugduwen…

Verdraagzame samenleving

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een festivalbezoeker (Mitch Henriquez) is overleden na hardhandig optreden van de Haagse politie.

1. Bent u bekend met het bericht Arrestant overleden na aanhouding?

2. Heeft u een overzicht van het aantal personen dat de afgelopen tien jaar overleden is tijdens of na de arrestatie door de politie? Hoeveel van deze personen had een niet-Westerse achtergrond? Wat waren de oorzaken van het overlijden?

3. Wat vindt u van de beelden van de arrestatie van Mitch Henriquez?

4. Waarom hebben de agenten Mitch Henriquez niet trachten te reanimeren terwijl op de beelden duidelijk te zien is dat hij er uiterst slecht aan toe is en je letterlijk een agent hoort zeggen: ‘Er zit weinig leven meer in’? Waarom is er geen ambulance gekomen? Waarom gaan de agenten zelf met Mitch Henriquez sjorren en slepen? Wat is de standaardprocedure in dit soort gevallen waarbij de arrestant duidelijk in hoge medische nood is?

5. Waarom zijn de betrokken politiemensen gedurende het onderzoek naar de zaak niet direct op non-actief gesteld? Is verdenking van dood door schuld geen reden tot het onmiddellijk op non-actief stellen van politiemensen? Zo nee, waarom niet?

6. Welke maatregelen zijn er door politie, gemeente en/of het Ministerie van Veiligheid en Justitie genomen nadat in oktober 2013 drie oud-agenten naar buiten traden over de cultuur van racisme, intimidatie en bovenmatig geweld tegen etnische minderheden die al jarenlang bij het Haagse politiebureau De Heemstraat zou heersen?

7. Bent u bereid politiebureau De Heemstraat onder curatele te stellen (dan wel de burgemeester van Den Haag verzoeken dit te doen) zodat een bewindvoerder van buitenaf de cultuur van racisme en buitensporig geweld kan doorbreken? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid ervoor te zorgen dat bij alle medewerkers van bureau De Heemstraat een racismecheck wordt gedaan in de vorm van een psychologisch onderzoek naar racistische neigingen en gedragingen? Zo nee, waarom niet?

9. Doet het overlijden van Mitch Henriquez u persoonlijk verdriet? Wat gaat u doen voor zijn nabestaanden?

10. Begrijpt u de woede en emoties die het overlijden van Mitch Henriquez door politiegeweld in de samenleving losmaakt?

11. Welk beleid gaat u voeren om buitensporig politiegeweld tegen te gaan? Welk beleid gaat u voeren om de cyclus van ‘Onrechtvaardigheid zorgt voor onrust en onrust werkt onveiligheid in de hand’ te doorbreken?

12. Waarom heeft het OM in een persbericht gezegd dat Mitch Henriquez in het politiebusje onwel is geworden, terwijl op de beelden duidelijk is te zien dat hij al tijdens de arrestatie buiten bewustzijn was?

13. Wat is de reden dat dit oorspronkelijke persbericht later weer is ingetrokken? Wie heeft daartoe besloten? Tussen welke mensen van het OM en welke mensen van politie is er contact geweest? Ontstaat zo niet het beeld dat het OM de zaak in de doofpot probeerde te stoppen en van koers wijzigde toen beeldmateriaal van de arrestatie naar buiten kwam? Zo nee, waarom niet?

14. Zijn het OM en de Rijksrecherche in zijn algemeenheid wel voldoende objectief om onderzoek naar politiegeweld te doen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat zijn mogelijke alternatieven?

15. Kunt u ons een overzicht geven van het aantal onderzoeken dat naar geweld door politiemedewerkers is gestart, het aantal zaken dat vervolgens op basis van die onderzoeken tegen politiefunctionarissen is aangespannen, het aantal politiefunctionarissen dat uiteindelijk schuldig werd bevonden, en de sancties die deze personen kregen?

16. Kunt u zich voorstellen dat burgers zich machteloos voelen als ze getuige zijn van excessief politiegeweld? Wat moeten burgers doen als zij zien hoe politiemensen excessief geweld gebruiken? Bent u het met ons eens dat 112 niet het geschikte nummer hiervoor is en dat veel mensen dat niet zullen willen bellen? Zo nee, waarom niet?

17. Moet er niet een onafhankelijke instantie komen waar burgers misdragingen door de politie kunnen melden? Zo nee, waarom niet? Is het niet beter dat die onafhankelijke instantie dan ook oordeelt over incidenten waarbij politiemedewerkers zijn betrokken in plaats van dat het OM en/of de Rijksrecherche dit doen? Zo nee, waarom niet?

18. Heeft u al gehoor gegeven aan de oproep in oktober 2013 van Amnesty International waarin zij de Nederlandse overheid en politie vragen om het bestaan van etnisch profileren te onderkennen en af te wijzen; meer inspanningen te verrichten om etnisch profileren tegen te gaan; de uitvoering van de proactieve politietaak beter te monitoren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dat uit?

19. Staat u nog steeds achter uw brief van 8 juli 2014 aan de Kamer waarin u aangeeft dat een rapport en eerder onderzoek niet wijzen op stelselmatige discriminatie door de politie? Bent u bereid uw beleid aan te passen op basis van de bevindingen uit recent onderzoek ? Zo nee, waarom niet?

20. Vindt u dat het vertrouwen in en het gezag van de politie door het overlijden van Mitch Henriquez is geschaad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?

21. Wat voor invloed heeft het overlijden van Mitch Henriquez na zijn arrestatie door de politie op de reputatie van Nederland in het buitenland? Is Den Haag nog wel de stad van vrede en veiligheid waar we bekend door zijn? Of ontstaat hier een sfeer als in de Verenigde Staten waar regelmatig Afro-Amerikanen door racistische politieagenten worden doodgeschoten, met massale rellen tot gevolg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen?

22. Bent u bereid een Racismeregister in te voeren waar uitingen van racisme worden geregistreerd en het voor de geregistreerde onmogelijk wordt om voor een overheidsorganisatie te werken? Zo nee, waarom niet? Vindt u dat het geen probleem is als de overheid racisten in dienst heeft? Vindt u niet dat racistische uitingen het imago van hardwerkende en welwillende politiemensen schaden? Zo nee, waarom niet?

23. Wanneer is het onderzoek naar de dood van Mitch Henriquez afgerond? Bent u bereid aan te dringen op de grootst mogelijke zorgvuldigheid en spoed? Bent u in verband met de onrust in de samenleving bereid de onderzoeksresultaten naar de Tweede Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

24. Bent u als Minister van Veiligheid en Justitie de eindverantwoordelijke voor het bewezen overlijden van mensen door politiegeweld? Is het bewezen overlijden van mensen door politiegeweld reden voor u om af te treden? Zo nee, waarom niet?

1. http://nos.nl/artikel/2044041-arrestant-overleden-na-aanhouding.html
2. https://www.youtube.com/watch?v=XndoaVthK3Y;https://www.youtube.com/watch?v=Zxp2C6yuTao
3. http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen
4. http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/proactief-politieoptreden-leidt-tot-discriminatie-in-nederland
5. Reactie op het rapport Universiteit Leiden over etnisch profileren door de politie in de eenheid Den Haag, zaaknummer;http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z13176&did=2014D26347
6. http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4064791/2015/06/09/Discriminatie-bij-politie-ook-hier-gewoon.dhtml

Lees hier de beantwoording: Schriftelijke vragen n.a.v. Mitch Henriquez

Verdraagzame samenleving

Vandaag heeft DENK de demonstratie tegen politiegeweld in de Haagse Schilderswijk bijgewoond. Mensen waren woedend, gefrustreerd en uitten dat in een samenkomst voorbij de lijnen van etniciteit, voorbij de lijnen van religie. Op een gegeven moment keerde het gevoel van machteloosheid, uitzichtloosheid en woede zich tegen de rechtstaat. Zoals in de banlieues, zoals op verschillende plekken in de Verenigde Staten resulteerde dit in rellende jongeren. Jongeren die keer op keer via de media, via de politiek en via de samenleving vernemen dat zij er niet bij horen. Dat zij zich “moeten invechten”. Dat zij tweederangsburgers zijn.

DENK keurt alle vormen van geweld af. Het afbreken van de Schilderswijk levert niets maar dan ook niets op. Het is echter ook zaak dat de media, de politiek en de samenleving wakker worden. Onrechtvaardigheid werkt onrust in de hand, en onrust zorgt voor onveiligheid. Laat dat debat over arbeidsmarktdiscriminatie er komen. Pak etnisch profileren aan. Laat de jongeren zien dat zij deel uit maken van die samenleving die zij vannacht hebben proberen te slopen. De tijd van wegkijken is voorbij. Politiek Den Haag, jullie zijn aan zet.

Beelden: The Roberson Report. Dank aan Justice For Mitch Henriquez #MitchHenriquez

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.