Sociale samenleving

ABN AMRO moet staatsbank blijven totdat kredietaanvraag MKB op zelfde niveau Duitsland en Frankrijk ligtDENK vindt dat ABN AMRO haar kerntaken zoals kredietverlening aan bedrijven en hypotheekverstrekking aan burgers weer naar behoren moet vervullen. Pas dan kan de bank eventueel naar de beurs.Kamerlid Kamerlid Öztürk: ”Tijdens de kredietcrisis zijn de banken – terecht – met belastinggelden gered. Maar wat zien wij nu het weer goed gaat? Diezelfde banken gaan op hun geld zitten. Bedrijven krijgen nauwelijks kredieten en burgers krijgen bijna geen hypotheek. In Nederland worden 45% van de kredietaanvragen door MKB-bedrijven afgewezen! In Duitsland en Frankrijk is dat slechts 15%. Alleen Griekenland doet het in Europa slechter.

Het huidige BBBBonus-model: Burger, Belasting, Bank, Bonus moet het BBBBurger model worden: Burger, Belasting, Bank, Bedrijf/Burger.”Vandaag werd in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de ABN AMRO. In dit debat heeft Kamerlid Öztürk bovenstaande voorgesteld

 

Tags: , ,
Rechtvaardige samenleving

Armeense kwestie wordt gebruikt voor eigen politiek gewin
De jaarlijks terugkerende moties die zijn ingediend door het Christenbroederschap (CDA, SGP, CU) en PVV zorgen er voor dat het wantrouwen en soms zelfs de haat tussen Armeense Nederlanders en Turkse Nederlanders alleen maar wordt versterkt. Het gaat deze partijen niet om waarheidsvinding wat er zich precies heeft afgespeeld in 1915 in Anatolië, maar om het verkrijgen van stemmen. Daarom heeft DENK tegen deze moties gestemd waarin wordt gevraagd de Armeense kwestie als genocide te erkennen.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Laat er geen misverstand over bestaan dat wij alle slachtoffers betreuren en medeleven betuigen aan de nakomelingen daarvan. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben zich niet alleen op het Europese continent, maar ook vlak daarbuiten in Anatolië, verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen. Maar iets wat zich 100 jaar geleden ruim 4000 km van Nederland heeft afgespeeld kan niet op deze manier worden opgelost worden in de Tweede Kamer.

De indieners van deze moties over de Armeense kwestie zorgen ervoor dat gemeenschappen die nu naast elkaar en met elkaar vreedzaam samenleven, uit elkaar worden gedreven. Zij willen deze kwestie misbruiken voor hun eigen politiek gewin.

Wat er moet gebeuren is verzoening en toenadering tot elkaar, zodat wij gezamenlijk kunnen bouwen aan een verdraagzame samenleving. Kennis van elkaars geschiedenis en achtergrond is daarbij cruciaal. De ingediende moties dragen daar niet aan bij.”

De stemverklaring van DENK werd een paar maal onderbroken door de Kamervoorzitter. Kuzu: “Jammer, je moet als volksvertegenwoordiger er op kunnen vertrouwen dat je volgens de regels van de democratische rechtsstaat je verklaring mag afleggen.”

Sociale samenleving

De kleine ondernemers (tot 10 werknemers) zijn de motor van de Nederlandse economie. Zij dragen zorg voor een kwart van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Kamerlid Öztürk vroeg vandaag in het Algemeen Overleg op dinsdag 1 april 2015 aan de Minister van Economische zaken of de Minister de kleine ondernemer tot speerpunt van zijn beleid wil maken.

DENK wil extra aandacht voor de volgende drie punten:
1.Vermindering regeldruk;
2. Goede kredietmogelijkheden door banken aan MKB;
3. Voorkomen dat bedrijven verdwijnen vanwege moeizame opvolging.

Minister Kamp gaf toe dat het met de kredietverlening aan het kleinbedrijf slecht gesteld is, maar weigert de banken aan te pakken. “Ik ben blij met de banken die we in Nederland hebben,” zei Minister Kamp. Kamerlid Öztürk wees hem erop dat we in Europa helemaal onderaan de lijstjes bungelen: in Nederland wordt 45% van de MKB kredietaanvragen door banken afgewezen, terwijl dat in Duitsland en Frankrijk ongeveer 15 procent is. Alleen Griekenland scoort slechter. “We zouden ons hiervoor moeten schamen, in plaats van de banken te verdedigen,” hield Öztürk de Minister voor.

Verdraagzame samenleving
DENK-Kamerlid Kuzu presenteerde de ketenaanpak discriminatie tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie aan de Ministers Plasterk en Asscher op dinsdag 1 april jl.
De aanpak bestaat uit vier onderdelen:
1. Bewustwording: In de samenleving is een stijgende tendens van discriminatie te zien. Wij zien het als taak van de overheid om meer bewustwording te creëren in de samenleving over wat discriminatie met het slachtoffer doet.2. Meldingsbereidheid: de weg naar antidiscriminatiebureaus moet makkelijker te vinden zijn. En er moet  gewerkt worden aan de bereidheid om aangifte te doen van discriminatie. Maar tegelijkertijd moet de politie aangiften van discriminatie serieus nemen en serieus behandelen.

3. Vervolging: Het OM dient meer capaciteit te krijgen om tot vervolging over te gaan. Zo zal uiteindelijk ook de meldingsbereidheid van de gediscrimineerde toenemen. Nu is slechts in 80 van de 3600 gevallen overgegaan op vervolging.

4. Strafmaat:  DENK pleit voor zwaardere en passendere straffen wanneer discriminatie wordt bewezen. Het steekt ons dat voor de racistische opmerkingen bij de Oranje-selfie van Leroy Fer er slechts drie boetes zijn uitgedeeld. En  aan alcoholisten kan, wanneer zij de fout ingaan, een EMA ofwel Educatieve Maatregel Alcohol worden opgelegd. Wij pleiten voor een EMD: een Educatieve Maatregel Discriminatie! Want ook racisten zijn te genezen!

ketenaanpak discriminatie beweging denk
ketenaanpak discriminatie beweging denk
Verdraagzame samenleving

De politieke beweging DENK vindt de uitspraken die burgemeester Boelhouwer van de gemeente Gilze-Rijen heeft gedaan over de manier waarop de 2400 Turkse Nederlanders aan hun geld zouden komen een burgemeester onwaardig. Daarom hebben de Kamerleden Kuzu en Öztürk aan Minister Plasterk schriftelijke vragen gesteld en om het aftreden van de burgemeester gevraagd.

Tunahan Kuzu: “In de samenleving zien wij in toenemende mate stigmatiserende uitingen waardoor hele groepen in de samenleving in een hokje worden geduwd. Dat een PVV-politicus dit soort onsmakelijke uitspraken zijn wij inmiddels gewend. Maar dat een burgemeester van nota bene PvdA-huize zich schuldig maakt aan het opwerpen van een stigma voor een deel van zijn eigen bewoners kan niet.”

“De uitspraken van burgemeester Boelhouwer zijn onacceptabel. Het ontbreekt de beste man ook aan kritische zelfreflectie, aangezien hij gisterenavond slechts opmerkte dat zijn uitspraken onhandig waren. Wij eisen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, hardop excuses maakt aan alle 2400 inwoners van Turkse komaf in zijn gemeente en uiteindelijk de eer aan zichzelf houdt en aftreed,” aldus Selçuk Öztürk.

Discriminatie neemt helaas in Nederland toe. Discriminatie en racisme accepteren wij in onze samenleving niet, vooral niet bij de overheid. Daarom wil DENK een R-register (Racisme-register) waar uitingen van racisme worden geregistreerd en het voor de geregistreerde onmogelijk wordt om voor een overheidsorganisatie te werken.

Verdraagzame samenleving

DENK wil arbeidsdiscriminatie aanpakken

Ook werkgevers maken onderscheid op basis van achternaam sollicitant. Veel jongeren met een niet-westerse achternaam hebben daarmee te maken. DENK vindt dat onrechtvaardig en wil een verplichte Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD) invoeren. De EMD is een praatgroep onder begeleiding van professionele docenten en kan door de rechter worden opgelegd wanneer men zich schuldig maakt aan zichtbare vormen van discriminatie. DENK zal de EMD in het Algemeen Overleg Discriminatie op 1 april a.s. inbrengen.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Het CBS heeft onlangs op verzoek van de Volkskrant een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsparticipatie van jongeren van niet westerse-afkomst. Daaruit bleek dat deze jongeren minder snel een baan vinden. Dat kan om verschillende redenen, maar een van de redenen is dat veel HR-managers een eerste selectie toepassen op basis van achternaam. Dat ondervond ook een jongeman die twee keer een sollicitatie had gestuurd naar een gerenommeerd selectiebureau: een keer onder zijn eigen naam (M. Dogan) en een keer onder een fictieve naam. M. Dongen. Onder zijn eigen naam werd hij niet uitgenodigd, onder zijn fictieve naam wel. Deze vorm van discriminatie moeten we hard aanpakken.”

 

Educatieve Maatregel Discriminatie als onderdeel van ketenaanpak

Het terugdringen van discriminatie kan alleen als de totale keten van discriminatie wordt aangepakt.

 • Bewustwording:
 • Praatgroepen over discriminatie (EMD)
 • Lespakket in het basis- en voortgezet onderwijs: Kennis van het Nederlandse slavernij- en kolonisatieverleden. Educatie over discriminatie – wat is het en wat kun je er aan doen;
  • Meldingsbereidheid: de meldingsbereidheid kan hoger door mensen beter te informeren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen en de instanties – zoals politie – moeten de meldingen meer serieus nemen;
  • Registratie van discriminatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door de invoering van een R-register;
  • Vervolging door het OM: deze kunnen en moeten omhoog. Daardoor neemt ook de meldingsbereidheid van de gediscrimineerde toe
  • Zwaardere straffen op discriminatie: hogere geldboetes, opnamen in R-Register en/of EMD-maatregel.

 

In een rechtvaardige samenleving zou geen plaats mogen zijn voor discriminatie. Of dat nu op afkomst, geaardheid, sekse of ras is. De tijd dat onze verschillende culturele achtergronden op de voorgrond werden geprojecteerd om ons te verdelen en om ons tegen elkaar op te zetten moeten we definitief achter ons laten.

Verdraagzame samenleving

Politieke beweging DENK heeft naam behouden De zorgorganisatie GGZ-Friesland  wilde niet dat de politieke beweging DENK dezelfde naam zou voeren als haar onderdeel ‘denk’. Daarom heeft GGZ de politieke beweging DENK voor de rechter gedaagd. Vandaag, één dag voor de zitting,  heeft GGZ-Friesland het geding tegen DENK ingetrokken.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Wij hebben ons vanaf het begin af aan constructief opgesteld. Niet voor niets zijn wij op 16 februari jongsleden vanuit Roermond en Rotterdam naar Leeuwarden afgereisd voor een gesprek met de bestuursleden. GGZ-Friesland stond er echter op dat wij onze naam DENK zouden opgeven. Dat was voor ons onacceptabel.  Wij wilden een handreiking doen door ons logo aan te passen. Dat hebben ze eerst afgewezen, maar een dag voor de rechtszaak – uit eigen beweging –  wel geaccepteerd. Maar beter laat dan nooit. Het is jammer dat er onnodig veel tijd en geld verspild is  aan dure advocaten. Geld dat beter besteed had kunnen worden aan de kwetsbare cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.”

Lerende samenleving, Sociale samenleving
Proef Binnenhof, dat is de titel van een nieuw YouTube-kanaal waartoe studenten politicologie van de Universiteit van Amsterdam het initiatief voor hebben genomen. Doel van het kanaal is om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Kamerlid Kuzu werd vandaag door de programmamakers op het Binnenhof geïnterviewd: “Hoe denkt DENK politiek interessant te maken voor jongeren?”Wij denken dat jongeren wel degelijk in politiek geïnteresseerd zijn maar dat er meer diversiteit (leeftijd, geslacht, etnische achtergrond) in de Kamer moet komen en dat zij meer directe invloed op het beleid zouden moeten hebben. Dat kan door meer inzet van interactieve media.

Sociale samenleving

Door meer donorregistraties kunnen levens gered worden en kan de kwaliteit van levens verbeteren. Dinsdag 10 maart werd een petitie met deze boodschap overhandigd aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Nierstichting, mede namens de Nierpatiëntenvereniging Nederland, de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de Hartstichting, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.
Kamerlid T. Kuzu was aanwezig bij de petitie.

Verdraagzame samenleving
Steeds meer moskeebesturen weerstand ondervinden bij bouwplannen van een nieuw gebedshuis. In vele gevallen zijn buurtbewoners tegen de komst van een moskee. Kamerlid Öztürk heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het steeds moeilijk er worden van bouwen van moskeeën.Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) geeft aan dat angst voor de islam een rol speelt bij de problematiek omtrent de bouw van moskeeën. Ook blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam – Monitor Moslim Discriminatie, Ineke van der Valk – dat het politieke klimaat in Nederland bijdraagt aan de angst voor de bouw van moskeeën. DENK vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de angst voor de bouw te voorkomen.
DENK vindt dat er sprake is van onbalans, omdat de politiek is verhard verruwt en verrechtst

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.