Sociale samenleving

Door meer donorregistraties kunnen levens gered worden en kan de kwaliteit van levens verbeteren. Dinsdag 10 maart werd een petitie met deze boodschap overhandigd aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Nierstichting, mede namens de Nierpatiëntenvereniging Nederland, de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de Hartstichting, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.
Kamerlid T. Kuzu was aanwezig bij de petitie.

Verdraagzame samenleving
Steeds meer moskeebesturen weerstand ondervinden bij bouwplannen van een nieuw gebedshuis. In vele gevallen zijn buurtbewoners tegen de komst van een moskee. Kamerlid Öztürk heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het steeds moeilijk er worden van bouwen van moskeeën.Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) geeft aan dat angst voor de islam een rol speelt bij de problematiek omtrent de bouw van moskeeën. Ook blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam – Monitor Moslim Discriminatie, Ineke van der Valk – dat het politieke klimaat in Nederland bijdraagt aan de angst voor de bouw van moskeeën. DENK vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de angst voor de bouw te voorkomen.
DENK vindt dat er sprake is van onbalans, omdat de politiek is verhard verruwt en verrechtst

Sociale samenleving
Kredietverlening MKB in Nederland verloopt stroef, aldus DENK-Kamerlid Öztürk. Uit een studie van De Nederlandsche Bank blijkt dat 45 procent van de MKB-kredietaanvragen door banken wordt afgewezen. Geen financiering betekent: geen banen, geen stageplekken, geen groei. Dat kan en moet anders.Kredietunies kunnen een rol spelen bij het terugdringen van het afwijzingspercentage. Nog mooier: als de slagkracht van deze unies vergroot kan worden door het aanbrengen van een hefboom op de kredieten van de kredietunies. En banken zo dwingend mogelijk aan te moedigen mee te financieren.

Een voorbeeld: stel een hefboom met een factor 2. Een kredietunie leent een bedrijf 100.000 euro, de bank doet daar dan 200.000 euro bovenop. Op die manier wordt de 500 miljoen van Mulder en Nijboer (zij zijn de initiatiefnemers tot het instellen van een kredietunie) in één klap 1,5 miljard! Als banken zien dat het werkt, gaan ze voor een factor 5 meefinancieren. Dan wordt de 500 miljoen van Mulder en Nijboer ineens 3 miljard! Het MKB kan en wordt dan echt de motor van de Nederlandse economie.

Tags: ,
Duurzame samenleving, Sociale samenleving

Geen excuses maar rechtvaardige tegemoetkoming

DENK wil een compensatiefonds voor de bewoners in Groningen die in de risicogebieden wonen. Jaarlijks moet 10% van de gasbaten in het compensatiefonds worden ingebracht. Na vijf jaar zit er ongeveer 4 miljard euro in het fonds. Daar kun je veel mee doen. Kamerlid Öztürk dient daarvoor vandaag een motie in.

Öztürk: “DENK staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wij vinden het gedraai om de gaskraan heen onrechtvaardig. De gaskraan een beetje minder dichtdraaien lost de problemen niet op. De aardbevingen zullen blijven komen. Daar zijn alle experts het over eens. Ik vind dat kiezersbedrog.”

DENK wil een structurele oplossing waarbij bewoners weer perspectief krijgen. In haar eerder gepresenteerde plan ‘Over veiligheid polder je niet!’ beschrijft DENK het alternatief: bewoners uit het risicogebied volledig uitkopen en van het risicogebied een natuurgebied maken. Met het compensatiefonds kan de uitkoop van de bewoners en de aanleg van het natuurgebied gefinancierd worden. Ook zal de NAM een evenredige bijdrage moeten leveren.

“Ons plan is rigoureus. Ik begrijp heel goed dat het pijn doet om te verhuizen uit je vertrouwde omgeving. Maar de huidige politiek moet ophouden met haar uitzichtloze geklets. Het is mooi dat er excuses gemaakt zijn, maar we moeten echt over de brug komen met structurele oplossingen. Met het compensatiefonds zetten we een concrete eerste stap in de goede richting,” aldus Özturk.

Verdraagzame samenleving

We gaan onze naam en logo niet aanpassen. DENK staat voor een politieke beweging. Met DENK willen wij Nederland aan het denken zetten. GGZ Friesland is een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Twee totaal verschillende organisaties. Bovendien heeft GGZ Friesland niet het alleenrecht op de naam ‘Denk’. Er zijn meer dan 100 organisaties die de naam ‘Denk’ dragen.

Op 16 februari zijn wij vanuit Roermond en Rotterdam afgereisd om een open gesprek te voeren met de heren Jansen en Teer van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De heren waren niet bereid om te komen tot een constructieve oplossing. Wij betreuren dat zeer, omdat nu duurbetaalde zorgverzekeringspremies door burgers worden uitgegeven aan dure advocaten. Geld dat ons inziens aan de kwetsbare cliënten in de geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden besteed.

We wachten de uitspraak van de rechter over dit geschil af en zien deze met vertrouwen tegemoet” aldus de heren Kuzu en Öztürk.

Duurzame samenleving

Verminderen van gaswinning is schijnoplossing
DENK wil de gaskraan in Groningen opendraaien. Dat staat in ons alternatieve plan ‘Over veiligheid polder je niet!.’ Volgens DENK is het verminderen van de gaswinning een schijnoplossing die alleen schijnveiligheid creëert. Daarom pleit DENK voor een structurele oplossing: bewoners uit het risicogebied volledig uitkopen, van het risicogebied een natuurgebied maken en daarna de gaskraan verder opendraaien. Met de extra gasbaten kan de uitkoop van de bewoners en de aanleg van het natuurgebied gefinancierd worden.

In de hoorzitting over de gaswinning in de Tweede Kamer op 28 januari 2015 was er brede consensus: ook bij verminderde gaswinning zullen de aardbevingen blijven bestaan. Rob Govers – onderzoeker bij de Universiteit Utrecht – stelt dat met het verminderen van de gaswinning de veiligheid niet is geborgd. Volgens hem zal de klap dan nog steeds komen. Het huidige beleid van de Minister – gaswinning een beetje terugbrengen en focussen op restauratie en preventief versterken – is niet meer dan goedbedoelde symptoombestrijding.

Öztürk: “Herstel en preventief versterken is natuurlijk voor bewoners een drama. Een drama dat ook bij mindere gaswinning zal blijven bestaan. Daarom zeggen wij: niet doormodderen op de huidige weg, maar durf een totaal ander pad in te slaan. Geef bewoners weer perspectief! Dat kan door ze gezamenlijk een nieuwe start te laten in een nieuw gebied in de provincie. Bijvoorbeeld in krimpgebieden die door de komst van de nieuwe bewoners hun noodzakelijke voorzieningen veilig kunnen stellen, zoals scholen en postagentschappen.”

“Natuurlijk gaat het verhuizen niet zonder pijn. Daar hebben wij alle begrip voor. Daarom is het extra belangrijk dat bewoners inspraak hebben over de nieuw te vormen woongebieden en ze zelf bepalen met wie en hoe ze precies gaan wonen,” aldus Öztürk.

Het plan is financieel haalbaar. De uitkoop wordt gefaseerd ingevoerd. DENK stelt voor om te beginnen met het meest risicovolle gebied in de gemeente Loppersum. In de ruwe berekening in het plan kost dat ongeveer 1,6 miljard euro. Als de productie in Loppersum teruggebracht wordt van de huidige 3 miljard kubieke meter naar de oorspronkelijke 15 miljard kubieke meter verdient de Staat jaarlijks ongeveer 2,4 miljard euro extra. Deze extra inkomsten zijn voldoende om in één jaar de uitkoop van de gemeente Loppersum te financieren en een natuurgebied aan te leggen. En om bij succes in de jaren daarna de rest van het risicogebied uit te kopen. De NAM heeft jarenlang winst gemaakt en zal dus een evenredige bijdrage moeten leveren.

Over DENK

Fragmenten uit de uitzending van Jinek met thema’s over onder andere de diversiteit van onze beweging, de woorden allochtoon en autochtoon, het afschaffen van integratie, de uitspraken van Burgemeester Aboutaleb en nog een terugblik op meer details over de breuk met de PvdA.

Het woord allochtoon

De letterlijke betekenissen van de woorden autochtoon en allochtoon betekenen ‘van hetzelfde’ en ‘van het ander’. We hebben inmiddels te maken met een generatie die in Nederland is geboren en getogen. Tevens hebben we te maken met een generatie van ook hun kinderen die in Nederland zijn geboren. En die mensen wegstoppen in hokjes allochtoon en autochtoon zorgen er niet voor dat wij ons allemaal gelijkwaardige Nederlanders voelen.

Bij de inclusieve samenleving is het ook zaak om inclusief taalgebruik te hebben. Dat kan door kleurrijk Nederland gewoon Surinaamse-Nederlanders, Antilliaanse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders, Indonesische-Nederlanders, Turkse-Nederlanders of gewoon NEDERLANDERS te noemen. Zo behouden wij de gezamenlijke identiteit en dat zit hem in het staatsburgerschap zijn van Nederland.

Integratie afschaffen?

Al zwetend doet DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu verhaal. Een commissie onder leiding van de Minister voor Wonen en Rijksdienst (Stef Blok) gaf aan dat de integratie in grote mate is gelukt. We hebben elf jaar lang integratiebeleid met elkaar gevoerd en het enige wat we met elkaar hebben gezien is dat dat beleid averechts heeft gewerkt. Groepen mensen staan verder uit elkaar dan ooit tevoren in onze samenleving. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2012 onderzoek gedaan in het rapport ‘dichter bij elkaar’. In dat onderzoek is geconcludeerd dat mensen minder contact met elkaar hebben en dus verder uit elkaar staan.

DENK pleit voor het overgaan van het begrip integratie naar wederkerige acceptatie. We hebben inmiddels meer mensen in Nederland die geïntegreerde mensen moeten accepteren dan dat er mensen zijn die nog moeten integreren.

De uitspraken van Burgemeester Aboutaleb

Na de aanslagen in Parijs (die DENK ten strengste veroordeelt) zei Burgemeester Aboutaleb het volgende: “en als je het hier niet ziet zitten omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken. Ja, mag ik het zo zeggen; rot toch op”. Later nuanceerde hij zijn uitspraken maar desondanks blijft het een burgemeester onwaardig om niet preventief te werk te gaan in dergelijke situaties. In dit fragment meer over wat er zich destijds afspeelde.

Drie maanden na de breuk met de PvdA

En zelfs drie maanden later blijft het ‘nieuws’. In dit fragment de dubbele maat op volle toeren over hoe selectief de media kan zijn en stigma’s weet op te werpen. DENK-Kamerlid Kuzu legt het zaakje nog eens haarfijn uit. Van de breuk tot de lancering met ‘bloed, zweet en tranen’. DENK is klaar voor een nieuw politiek jaar in Nederland!

 

 

Rechtvaardige samenleving

DENK is de naam van de nieuwe politieke beweging die door de Tweede Kamerleden, Tunahan Kuzu en Selҫuk Öztürk op 9 februari 2015 is gepresenteerd. Ook is het politiek manifest van DENK bekend gemaakt. Tunahan Kuzu wordt de leider van de nieuwe beweging.

In Nederland is onbalans omdat de politiek is verhard, verruwd en verrechtst. Het is tijd voor een stevig tegengeluid. DENK is een beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtstaat. DENK streeft ernaar de kloof tussen politiek en burgers te dichten. Zij wil de verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden en een stem geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK wil Nederland aanzetten tot denken.

DENK is er voor alle inwoners van Nederland en komt op voor de belangen van alle inwoners in Nederland. DENK is klaar met integratie, het gaat om wederzijdse acceptatie. Het mag geen verschil maken of je ouders geboren zijn in Amsterdam of Agadir. DENK pleit voor het invoeren van een R-register (Racismeregister) voor overheidsorganisaties. Tunahan Kuzu: “Racisme en discriminatie accepteren wij niet. Niemand, en zeker de overheid niet, mag daar aan meedoen. Daarom pleiten wij voor een R-register waar uitingen van racisme worden geregistreerd en het voor de geregistreerde onmogelijk wordt om voor een overheidsorganisatie te werken.”

DENK is bewust een politieke beweging en geen partij. Tunahan Kuzu verwoordt het als volgt: “Beweging zorgt voor gedragen en blijvende verandering in de samenleving van onderop. De gevestigde politieke orde staat ver van de samenleving. Zij stuurt van bovenaf. Wij willen de politiek interactief maken en dichter bij de burgers brengen. Met de huidige communicatietechnologie kan dat.”

De komende periode wordt gewerkt aan het verder opbouwen van de nieuwe beweging. DENK wil deelnemen aan de eerstvolgende landelijke verkiezingen. Tot die tijd wordt het geluid van DENK vertegenwoordigd door de Groep Kuzu/Öztürk.

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.