FAQ

Is DENK voor een belasting op ongezonde voeding?

We hebben in Nederland een toenemend probleem als het gaat om obesitas en daaraan gerelateerde ziekten. DENK vindt daarom dat de overheid een gezonde levensstijl moet stimuleren door de belasting op ongezonde voeding te verhogen. Meer taks op bijvoorbeeld frisdrank en fastfood, net zoals er een accijns op sigaretten zit om roken te ontmoedigen.

Is DENK voor een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie?

DENK vindt het generiek verhogen van het BTW tarief onrechtvaardig. BTW – en zeker BTW op producten (als levensmiddelen) die onder het lage tarief vallen – drukt relatief zwaarder op het inkomen van mensen met lage inkomens dan op mensen met hoge inkomens. Dit vergroot de inkomensongelijkheid in ons land, terwijl DENK dit juist wil verkleinen. DENK is overigens niet tegen het verlagen van belasting op arbeid, maar dit dient anders te worden gefinancierd, onder meer door de vermogensrendementheffing rechtvaardiger te maken.

Moeten mensen met meer geld meer inkomstenbelasting gaan betalen?

DENK wil de inkomensongelijkheid in het land bestrijden, omdat dit slecht is voor onze maatschappelijke samenhang. Daarom is DENK voor het terugdraaien van de verlaging van de belasting in de 3e schijf van de inkomsten- en loonbelasting uit het Belastingplan 2016. DENK ondersteunt het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ en daarom vragen wij van mensen met een wat hoger inkomen een iets grotere bijdrage.

Wil DENK bezuinigen op defensie?

DENK wil het Ministerie van Defensie veranderen in het Ministerie van Vrede en Wederopbouw. Dat betekent dat Nederland minder meedoet aan internationale militaire missies en dat het defensieapparaat teruggaat naar haar kerntaak: verdedigen van het Nederlands grondgebied en wederopbouw. Dat leidt tot een forse bezuiniging op Defensie. Niet de NAVO-norm van 2% BBP is leidend, maar meerdere criteria, zoals de inzet op conflictpreventie en de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

Hoe moet Nederland omgaan met terugkerende Syriëgangers?

DENK vindt dat deze mensen niet het Nederlandse paspoort mag worden ontnomen, omdat het internationaal gerechtelijk niet is toegestaan om mensen stateloos te maken. Daarmee is het ook niet mogelijk om mensen de toegang tot ons land te ontzeggen. DENK wil dat terugkerende Syriëgangers bij terugkeer verantwoording afleggen voor de rechter voor hun daden, zodat ze hun straf niet ontlopen.

Moeten er in Europa hogere invoertarieven komen voor niet-Europese producten?

DENK staat voor rechtvaardige internationale handel. Doorgeslagen protectionisme gaat te veel ten koste van de economische ontwikkeling van andere landen. Dat betekent dat DENK ook een eerlijke balans in de internationale handel wil. Daarom is DENK tegen hogere invoertarieven voor producten uit bijvoorbeeld Afrika, Latijns-Amerika of China.

Wat vindt DENK van internationale handelsverdragen als CETA en TTIP?

DENK is tegen CETA en TTIP. Deze verdragen geven multinationals veel teveel macht. Zo kunnen ze overheden aanklagen en enorme schadeclaims indienen als ze geen toegang tot de markt krijgen. Ook het milieu is kwetsbaar bij dit soort handelsverdragen, omdat bedrijven aanklachten kunnen indienen als milieuregels ten koste gaan van hun winst.  DENK vindt dat Nederland internationale handelsverdragen alleen mag ondertekenen als duidelijk is dat dit niet ten koste gaat van milieuwetten en arbeidsvoorwaarden.

Wat vindt DENK van de overnames van Nederlandse bedrijven door bedrijven uit het buitenland?

DENK vindt buitenlandse overnames een zaak van bedrijven zelf. Inmenging van de overheid ten aanzien van overnames gaat ten koste van de vrijheid van ondernemers. Bedrijven kunnen een  beschermingsconstructie creëren waarmee ze zo’n overname zelf kunnen tegenhouden. DENK is dus niet voor protectionistische maatregelen om buitenlandse overnames te voorkomen.

Moeten bewoners die zelf zonne-energie opwekken ook belasting betalen over de extra energie die ze aan het energienet leveren?

DENK wil duurzaamheid stimuleren en is daarom tegen extra belasting op groene energie. Dit leidt immers tot extra financiële lasten op verduurzaming. DENK kiest er juist voor om de belasting op het verbruik van energie die is verwekt met vervuilende bronnen te verhogen.

Wat vindt DENK van de gaswinning in Groningen?

DENK vindt dat de politieke partijen die de gaskraan verder dichtdraaien schijnveiligheid bieden. Wetenschappers zeggen dat ook dan de aardbevingen zullen blijven komen. Dus mensen blijven daar last van hebben en de schade aan de huizen zal telkens hersteld moeten worden. DENK kiest daarom voor een fundamenteel andere aanpak. DENK kiest voor een vrijwillige uitkoopregeling tegen een goede prijs voor alle bewoners in het aardbevingsgebied, inclusief een ruimhartige verhuisvergoeding. Om dat te financieren zetten wij de gaskraan verder open. Voor de bewoners een pijnlijke maar (in tegenstelling tot de rest van de politiek) wel een eerlijke oplossing.

Wat vindt DENK van het gebruik van biomassa voor duurzame energie?

In Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker hout bijgestookt in kolencentrales. Het probleem is dat energiebedrijven niet transparant zijn over de herkomst van het hout. Lang niet al dit hout is duurzaam. De overheid moet daarom stoppen met subsidies voor verbranding van hout in kolencentrales, ook omdat wij willen dat de kolencentrales dicht gaan en het daarom niet gepast is om deze vieze energiecentrales te subsidiëren. Bovendien kan duurzame bio-energie slechts een beperkte bijdrage leveren aan onze toekomstige energievoorziening, omdat de hoeveelheid duurzame biomassa niet oneindig is. DENK kiest daarom voor andere energiebronnen op de lange termijn.

Wat vindt DENK van windmolens op zee?

DENK staat voor een omslag naar duurzame energie. DENK is voor een wettelijk vastgelegd doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050. Om die doelen te bereiken zal er volop moeten worden ingezet op onder meer windenergie. Windmolens op bijvoorbeeld de Afsluitdijk en in het zicht van de kust zullen door DENK daarom niet per definitie worden geblokkeerd. Daarbij houden wij wel rekening met beschermde natuurgebieden en met horizonvervuiling.

Gaat DENK de energierekening verhogen of verlagen?

DENK staat voor een omslag naar duurzame energie. Daarmee kiezen we voor een lange termijn perspectief om het bestaan van onze samenleving te verzekeren en ons milieu te beschermen. Op de korte termijn is de energierekening hierdoor misschien hoger, dat is de prijs die we voor het milieu moeten betalen. Maar op de lange termijn is energie van zon en wind goedkoper dan olie en gas.

Hoe moeten bedrijven bijdragen aan een beter milieu?

DENK is voor een wettelijk vastgelegd landelijk doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050. Om die doelen (en om internationale afspraken zoals het Klimaatverdrag van Parijs) te halen zullen ook bedrijven volop mee moeten doen. Wat DENK betreft kunnen bedrijven extra milieuregels krijgen. Ze kunnen verplicht worden om versneld over te stappen op duurzame energie en om aan te tonen dat hun producten en investeringen niet leiden tot ontbossing elders op de wereld. Het kleinbedrijf (minder dan 10 werknemers) wordt hiervan uitgesloten, maar wel actief aangemoedigd om mee te doen.

Moeten alle EU-burgers gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen, ongeacht in welk land ze werken?

DENK is voor Europa, maar tegen doorgeslagen macht en regelgeving van Brussel. Wij staan voor een open samenleving en juichen het vrije verkeer van personen toe. Dat heeft Europa immers veel voorspoed opgeleverd. Voor heel Europa gelijke arbeidsvoorwaarden afspreken, is ondoenlijk. Ook doet dit af aan de soevereiniteit van landen om hun eigen arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

Is DENK voor strafbaarstelling van illegaliteit?

DENK staat voor een humaan en rechtvaardig Nederland. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland vinden wij een verwerpelijke maatregel, omdat het mensen maakt tot tweederangsburgers. Daarnaast zal het ertoe leiden dat mensen terecht komen op straat, in het illegale circuit of in de handen worden gedreven van kwaadwillende mensen. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op een menswaardige behandeling. Door ze uit de illegaliteit te halen, kun je deze mensen beter begeleiden en werken aan een toekomstperspectief in een ander land.    

Hoe ziet DENK de huisvesting van asielzoekers?

DENK is voor een eerlijke spreiding van asielzoekers over het land. Rijke gemeenten blijken relatief minder statushouders op te vangen dan arme gemeenten: wat DENK betreft is dat een onrechtvaardig. Ook moet er een balans zijn tussen de grootte van de gemeente en de grootte van een asielzoekerscentrum: geen enorme asielzoekerscentra in dorpjes zoals Oranje.   Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld de grote leegstand van kantoren benutten voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarmee voorkom je dat statushouders voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Ook zou de regering werk moeten maken van het opkopen van leegstaande particuliere woningen in krimpgebieden waar statushouders gehuisvest kunnen worden.

Moet Nederland arme landen helpen bij het bestrijden van klimaatverandering?

DENK is voorstander van internationale solidariteit en een rechtvaardigheid. De lasten van de klimaatverandering komen op de meest schrijnende wijze terecht bij arme landen, waar verwoestijning en overstromingen leiden tot menselijke drama’s. Rijke landen moeten arme landen daarom helpen bij de strijd voor een beter milieu.

Wat vindt DENK van de Europese landbouwsubsidies?

Wat DENK betreft kunnen de Europese landbouwsubsidies gefaseerd worden afgeschaft. Het is een complexe en onrechtvaardige herverdeling van Europese gelden en bovendien een vorm van marktprotectionisme. DENK is daarom ook tegen initiatieven om landbouwsubsidies voorwaardelijk te maken. Bijvoorbeeld dat boeren alleen recht hebben op Europese subsidies als ze natuur en milieu beschermen.

Is DENK voor verduurzaming van veevoer?

DENK is voor duurzaamheid. Dat de Amazone wordt gekapt om soja voor de Europese en Amerikaanse veestapel te verbouwen, moet worden bestreden. Dat kan door internationale  regulering. Het verplichten van Nederlandse boeren om alleen veevoer te gebruiken dat in Europa wordt verbouwd, vindt DENK te ver gaan. Dit verslechtert immers enerzijds de concurrentiepositie van Nederlandse boeren en anderzijds is het probleem niet alleen op te lossen door maatregelen te treffen door Nederland alleen. Het moet gaan over de kwaliteit en de productiewijze van veevoer, niet over de herkomst.

Moeten de dijken worden opgehoogd of moeten de rivieren meer ruimte krijgen?

DENK vindt dat Nederland haar (landbouw)grond tegen het wassende water moet blijven beschermen. Veiligheid staat bij DENK voorop. Daarom wil DENK niet in alle gevallen de rivieren meer de ruimte geven. Indien nodig dienen de dijken te worden verhoogd.

Is DENK voor een vleestaks?

DENK wil de rekening van de bio-industrie niet leggen bij de consument, maar bij de bio-industrie. Zo zorgen wij ervoor dat mensen niet geraakt worden in hun portemonnee. Wij willen meer voorlichting over vlees en meer aandacht voor voeding in het onderwijs, in plaats van het verhogen van de belasting op essentiële levensbehoeften, zoals vlees.

Wat vindt DENK van ondergrondse CO2 opslag?

DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst. Ook is er tijdelijk de mogelijkheid dat energiecentrales hun CO2 uitstoot verminderen door ondergrondse opslag. Over de veiligheid van de technologie van ondergrondse CO2 opslag zijn echter nog de nodige vragen. Mocht het veilig zijn, dan staat DENK voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent dat de overheid niet bijdraagt aan de kosten van de ondergrondse CO2 opslag, omdat we dan indirect vieze energie subsidiëren.

Moeten luchtvaartmaatschappijen BTW en accijns gaan betalen?

De luchtvaartindustrie heeft een grote invloed op de verontreiniging van ons milieu, de uitstoot van broeikasgassen en daarmee draagt de luchtvaartindustrie bij aan klimaatverandering. DENK staat voor het principe ‘de vervuiler betaalt’ en daarom vragen wij een extra bijdrage van luchtvaartmaatschappijen, in de vorm van een belasting op vliegtickets. Zo wordt de natuur gecompenseerd voor de negatieve effecten van de luchtvaartindustrie. Wij willen wel dat de opbrengsten worden geïnvesteerd om initiatieven te stimuleren die de luchtvaartindustrie verduurzamen.

Moet de veestapel krimpen?

DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar. Circa een kwart van het wereldwijde watergebruik gaat naar de productie van dierlijke producten. Volgens het World Resources Institute zijn veehouders verantwoordelijk voor 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied.

Is DENK voor duurzame vis?

DENK is voor duurzaamheid. Dat betekent dat wij het aanmoedigen dat vis en schelpdieren duurzaam gekweekt of gevangen worden en dat we tegen overbevissing zijn. Een algeheel verbod op alle vis en schelpdieren die niet duurzaam zijn gekweekt of gevangen gaat DENK te ver, omdat dit zal leiden tot grote lasten voor de consument en niet effectief zal zijn als dit niet in internationaal verband wordt ingevoerd.

Maakt DENK zich zorgen om bijen?

De laatste tien jaren is wereldwijd de sterfte van bijenvolken ongeveer twee keer zo hoog als het langjarige gemiddelde. Ook in Nederland is dat het geval. Daarom vindt DENK dat (landbouw)bestrijdingsmiddelen die bewezen schadelijk zijn voor bijen moeten worden verboden. Bijen zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening. Zij bestuiven de gewassen en boeren plukken daar letterlijk de vruchten van. Zonder bijen geen appels, pruimen, koffie, cacao en tal van andere producten in de schappen.

Wat vindt DENK van de bio-industrie?

DENK vindt dat de bio-industrie snel moet worden verboden. De bio-industrie heeft zeer schadelijke effecten op het milieu en op dierenwelzijn. De bio-industrie opereert zoveel mogelijk in het geheim, maar de huiveringwekkende excessen zijn inmiddels aangetoond. Bedrijfsefficiency en winstmaximalisatie zijn misschien passend in het bedrijfsleven (zelfs daar kan het leiden tot onmenselijke toestanden), maar dieren zijn geen product. Daarom wil DENK de eisen aan landbouwberdrijven aanscherpen om uiteindelijk de bio-industrie te laten verdwijnen.

Wat vindt DENK van dierproeven?

DENK wil dierproeven verminderen en zo veel mogelijk voorkomen. Dierproeven hebben namelijk vreselijke gevolgen voor dieren. In sommige situaties kunnen we helaas niet om dierproeven heen, zoals bij het testen van medicijnen. Daarom is DENK niet voor een algeheel verbod op dierproeven.

Wat vindt DENK van gaswinning in de Waddenzee?

DENK gaat alleen akkoord met gaswinning in de Waddenzee als negatieve effecten beperkt worden. DENK heeft steun gegeven aan een wetswijziging in de Tweede Kamer die gaswinning op de Waddeneilanden, op de Waddenzee, in Natura2000-gebieden en in Werelderfgoedgebieden in deze regio verbiedt. In dat voorstel blijft de winning onder die gebieden vanaf de buitenranden alleen onder strengere voorwaarden mogelijk.

Is DENK voor meer natuurgebieden?

DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden, ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft.

Wil DENK meer bewegingsruimte voor trekvissen?

Sommige vissoorten leven in zee én in zoet binnenwater. De vissen verplaatsen zich dan tussen die leefgebieden, bijvoorbeeld om voedsel te vinden of voor de voortplanting. Tijdens de trek komen de vissen vaak hindernissen tegen. DENK vindt dat zeesluizen vaker moeten worden opengezet om trekvissen beter door te laten. Ook juicht DENK initiatieven zoals die van Waternet toe om de hindernissen voor trekvissen weg te nemen.

Hoe zorgt DENK voor aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

DENK vindt dat de snelle technologische veranderingen van het onderwijs vragen om mee te veranderen. DENK is daarom voor een verplichte jaarlijkse praktijkstage voor mbo-docenten zodat zij contact houden met de praktijk. Daarnaast is DENK voor het verantwoord uitbreiden van de experimenteerruimte voor het starten van nieuwe beroepsopleidingen. DENK wil echter niet dat het bedrijfsleven op de stoel gaat zitten van schoolbesturen, omdat het onderwijsveld (in samenspraak met de overheid) uiteindelijk zelf gaat over de inhoud van de lessen.

Is DENK voor een maatschappelijke stage?

DENK vindt het van groot belang dat we mensen bijbrengen dat het van belang is om sociaal betrokken te zijn en contact te hebben met elkaar. Daar is behoefte aan in een samenleving waarin vluchtigheid, eenzaamheid en digitalisering een vlucht nemen. Daarom wil DENK een maatschappelijke stage invoeren, waarbij jongeren iets doen voor de samenleving en contact hebben met elkaar.

Welke extra vakken wil DENK in het onderwijs?

DENK vindt het leren van talen van opkomende handelspartners in het voordeel van de Nederlandse economie. DENK is daarom voor meer talen binnen het vroege talenonderwijs en voor het als keuzevak aanbieden van Portugees, Spaans, Mandarijn, Turks en Arabisch. Ook wil DENK meer aandacht voor burgerschapsonderwijs door het een centraal getoetst vak te maken.  Daarnaast wil DENK dat migratiegeschiedenis en het slavernijverleden kerndoelen worden. Ook wil DENK dat 21eeeuwse vaardigheden, zoals programmeren, een vak worden. Omdat wij hierdoor al veel vragen van het onderwijs, ziet  DENK ervan af om meer nieuwe vakken in te voeren.

Wil DENK scholen toewijzen door middel van loting?

DENK staat pal voor de vrijheid van ouders om te kunnen beslissen waar hun kinderen naar school gaan. DENK is daarom tegen loting als instrument om scholen toe te wijzen. Segregatie op scholen wil DENK aanpakken door te zorgen voor gemengde wijken, scholen te stimuleren om zich aantrekkelijk te maken door in bepaalde dingen uit te blinken (magneetschool)  en te zorgen voor meer brede scholen en brugklassen.

Wat vindt DENK van onbetaalde stages?

Stages moeten idealiter betaald zijn als de stagiair een aanzienlijke bijdrage levert, maar het algeheel verbieden van onbetaalde stages gaat DENK te ver. Dit omdat de waarde van een stage niet altijd tot zijn recht hoeft te komen door een vergoeding en omdat dit mogelijk zal leiden tot een tekort aan stageplaatsen, waardoor studenten geen stage kunnen vinden en achter raken in hun ontwikkeling of zelfs zonder startkwalificatie het onderwijs voortijdig moeten verlaten.

Wat wil DENK doen om spijbelen te voorkomen?

De verantwoordelijkheid dat een kind niet spijbelt ligt primair bij de ouders. DENK wil daarom dat ouders die nalatig zijn en het laten gebeuren dat hun kinderen spijbelen zwaarder bestraffen, zodat zij geprikkeld worden om eerder in te grijpen en hulp te zoeken. Secundair ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid. Wij moedigen daarom initiatieven aan waarbij gediplomeerde leerplichtambtenaren (dus niet stadswachten zoals in Rotterdam) het ouderlijk huis bezoeken wanneer een leerling spijbelt.

Moeten alle leerlingen gratis gezonde lunches van school krijgen?

DENK juicht het toe als scholen hun leerlingen gratis gezonde lunches aanbieden. Om dit te verplichten gaat DENK echter een stap te ver, omdat de verantwoordelijkheid voor de voeding van kinderen primair bij de ouders ligt. Wel zou iedere school oog moeten hebben voor leerlingen die (bijvoorbeeld vanwege armoede) van thuis geen lunch meekrijgen.

Wat vindt DENK belangrijker: hoger onderwijs of beroepsonderwijs?

DENK vindt al het onderwijs even belangrijk. Het een mag niet ten koste gaan van het ander. Het gaat erom dat iedereen zijn of haar  talenten zo goed mogelijk kan ontplooien. Het is aan de overheid om dit te faciliteren en daarbij alle vormen van onderwijs rechtvaardig en eerlijk te financieren en faciliteren. Tegelijkertijd constateert DENK dat in de afgelopen jaren beroepsonderwijs extra aandacht en stimulans nodig heeft om het potentieel van studenten tot volle bloei te laten komen.

Hoe kijkt DENK aan tegen het begrotingsbeleid?

DENK wil komende generaties niet opzadelen met de rekening van deze generatie. DENK streeft dan ook naar een overheidsbegroting die houdbaar is op de lange termijn, wat betekent dat er in de toekomst niet bezuinigd hoeft te worden om het niveau van sociale voorzieningen te behouden. Voor DENK is het wel belangrijk om te beseffen dat de overheidsbegroting ten dienste van de samenleving staat, en niet andersom. De afgelopen jaren hebben bewezen dat kil sanerings- en bezuinigingsbeleid om aan begrotingsafspraken te voldoen slecht was voor de economie van ons land. Voor DENK is het dan ook geen doel op zich om de staatsschuld versneld af te lossen. Dit kunnen we doen als er een meevaller is, maar platte bezuinigingen die ten koste gaan van de werkgelegenheid en onze (sociale) voorzieningen wijzen wij af.

Wat vindt DENK van bindende referenda?

DENK is tegen bindende referenda. Moeilijke maatschappelijke kwesties zijn niet te vatten in een simpel ‘ja’ of ‘nee’. DENK is voor een representatieve democratie waarin gekozen volksvertegenwoordigers de overwegingen en gevoelens van hun achterban actief laten meewegen in hun stemgedrag. Daarom wil DENK maatregelen nemen om onze representatieve democratie te versterken, waarbij burgers beter worden betrokken.

Moet er volgens DENK worden bezuinigd op de publieke omroep?

DENK wil dat er op de Nederlandse televisie voldoende aanbod is van informatieve en educatieve programma’s. De publieke omroep heeft hier wat DENK betreft een onmiskenbare rol in. Daarnaast verzekert het omroepenmodel dat de mediabehoefte van minderheden in ons land wordt geadresseerd. DENK heeft echter bezwaren tegen het uit de hand gelopen salarishuis en beloningenmodel bij de publieke omroep. Dit past niet bij organisaties die uit publieke middelen worden gefinancierd. In dit kader kan er wat DENK betreft op de publieke omroep worden bezuinigd.

Wat vindt DENK van het kunst- en cultuurbeleid?

DENK staat voor breedtecultuur. DENK vindt daarom dat de bestaande middelen voor cultuurbeleid beter besteed kunnen worden en dat er op dit moment dan ook geen geld bij hoeft. DENK wil het budget voor kunst en cultuur uitgeven op een manier dat het bereikbaar is voor iedereen in ons land en niet alleen voor mensen die van een bepaald soort kunst houden of goed zijn in het aanvragen van subsidie. De uitgaven voor kunst en cultuur van overheidswege mogen nooit iets elitairs zijn, maar van iedereen zijn.

Hoe kijkt DENK aan tegen familieruzies?

Familieruzies zijn in eerste instantie een zaak voor families zelf. Als familieruzies uit de hand lopen is het echter zaak dat instanties hulp aanbieden en/of ingrijpen, want anders kan de situatie zo uit de hand lopen dat het ten koste gaat van het welzijn van bijvoorbeeld kinderen of één van de partners. Jeugdzorg, scholen, politie, maatschappelijk werkers en gemeenten hebben hierin een belangrijke signalerende en preventieve rol en hoeven niet te schromen om in te grijpen wanneer het uit de hand dreigt te lopen.

Wat vindt DENK van gewelddadig beeldmateriaal?

DENK maakt zich zorgen over de normalisering van geweld in onze samenleving. Computerspellen, televisieprogramma’s en filmpjes op internet tonen steeds vaker op een realistische wijze geweldsuitingen. Dit heeft een negatieve invloed op onze kinderen. DENK vindt verbieden van gewelddadig beeldmateriaal een stap te ver gaan, maar wil wel strenge leeftijdsvoorschriften die goed gehandhaafd worden.

Wat vindt DENK van gokken?

DENK vindt dat mensen vrij moeten zijn om te kunnen gokken in gokhallen en casino’s, maar is wel voor actief ontmoedigingsbeleid en laagdrempelige hulpverlening aan verslaafden. Om dit te kunnen betalen vraagt DENK meer van gokbedrijven, door een  verhoging van de kansspelbelasting. Daarnaast kijkt DENK met grote aandacht naar de online gokmarkt en zal DENK maatregelen op het gebied van de preventie van verslaving voorstellen als blijkt dat de online gokmarkt tot problemen leidt.

Wat vindt DENK van adoptie door ouders met een gelijk geslacht?

DENK staat voor de gelijke behadeling van alle Nederlanders. Iedereen die voor een kind kan zorgen en financieel in kan staan voor het welzijn van het kind, heeft de mogelijkheid om zich aan te melden voor de procedure. Wij vinden het echter terecht dat de biologische ouders van een adoptiekind inspraak hebben en goedkeuring leveren over de adoptie van hun kind aan de voorkant.

Wat vindt DENK ervan dat jongeren op steeds jongere leeftijd seks hebben?

DENK maakt zich zorgen over het feit dat kinderen, onder andere door het internet, op jonge leeftijd geconfronteerd worden met seks en steeds vroeger seksueel actief zijn. Om te voorkomen dat kinderen iets meemaken waar ze later spijt van kunnen krijgen, is goede voorlichting op een gepaste leeftijd noodzakelijk. DENK verzet zich echter tegen het al op zeer jonge leeftijd beginnen met seksuele voorlichting.

Wat vindt DENK van de tegenprestatie?

DENK vindt het rechtvaardig dat mensen die een uitkering krijgen iets terug doen voor de samenleving. Bovendien kan dit eraan bijdragen dat mensen actief blijven en eerder een nieuwe baan vinden. DENK wil er wel voor waken dat de tegenprestatie niet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt en wil ervoor zorgen dat de tegenprestatie zo veel mogelijk is toegespitst op de persoonlijke behoefte en kennis van de uitkeringsgerechtigde. Het oprichten van een eigen onderneming past wat DENK betreft ook binnen de kaders van de tegenprestatie en ook moeten mensen waarvoor dit van belang is tijdens hun tegenprestatie de mogelijkheid krijgen om zich op kosten van de overheid om te scholen. Met name voor groepen die hun baan hebben verloren door automatisering is dit van belang, omdat zij anders in de veranderende arbeidsmarkt langdurig aan de kant blijven staan. Bijverdienen als men een uitkering heeft acht DENK niet gepast, want als men geld krijgt van de gemeenschap is het niet rechtvaardig als iemand daarnaast geld verdient. Dit moet dan ook op de uitkering in mindering worden gebracht.

Wat vindt DENK van de buitenlandse financiering van gebedshuizen?

Gebedshuizen zijn wat DENK betreft vrij om financiering te verkrijgen vanuit het buitenland, mits dat op transparante wijze plaatsvindt.  Het feit dat het om gebedshuizen gaat, doet wat DENK betreft niks af aan de vrijheid van religieuze instellingen om giften te krijgen en fondsen te werven. DENK wil wel dat geldstromen transparant worden gemaakt, zodat we kunnen nagaan waar de financiering vandaan komt om daarmee te kunnen bepalen of er sprake is van ongewenste invloed.

Vindt DENK dat religieuze vrijheden mogen worden ingeperkt om politieke redenen?

Religieuze vrijheid is een grondrecht in ons land. Dat dient dan ook te worden gerespecteerd, mits gedragingen die uit religieuze overtuigingen voortvloeien niet in strijd zijn met de wet. Geen enkele politieke keuze mag ertoe leiden dat religieuze grondrechten worden ingeperkt voor welke religie dan ook.   

Wat vindt DENK van softdrugs?

DENK wil het gebruik van drugs ontmoedigen. Het huidige gedoogbeleid leidt tot gezondheidsrisico’s, criminaliteitsproblemen en overlast. Daarom wil DENK overgaan tot regulering van de productie en verkoop van  softdrugs, zodat de overheid er zorg voor kan dragen dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s niet plaatsvinden. Daarnaast vindt DENK het van belang dat mensen op elk moment hun softdrugs kunnen laten controleren, zodat we voorkomen dat mensen ziek worden. Dit moet hand in hand gaan met ontmoedigingsbeleid.

Wat vindt DENK van het basisinkomen?

DENK is geen tegenstander van het basisinkomen, maar vindt het te riskant om over te gaan tot onmiddellijke invoering. Op dit moment is er te weinig wetenschappelijk bewijs dat het basisinkomen positieve effecten heeft op de samenleving. Daarom wil DENK experimenten laten uitvoeren met het basisinkomen, zodat we beter weten wat de gevolgen zijn.

Wat vindt DENK van herkeuringen?

DENK vindt het van belang dat mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen regelmatig worden herkeurd. Dit zorgt ervoor dat mensen aan de arbeidsmarkt deelnemen als ze kunnen en dat publiek geld niet wordt verspild. Op dit moment vindt DENK dat er voldoende herkeuringen plaatsvinden. Slimmer herkeuren behoort tot de mogelijkheden. Het heeft immers geen zin om mensen die al vaak genoeg herkeurd zijn door de bureaucratische molen van de herkeuring te malen.

Wat vindt DENK van de pensioenfondsen?

Pensioenfondsen hebben door Europese eisen honderden miljoenen euro’s aan reserves. Dit is van belang om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar pensioen krijgt uitbetaald. Toch mag het volgens DENK niet zo zijn dat door strenge eisen uit Brussel pensioenfondsen op hun geld moeten zitten, terwijl de pensioenen niet worden geïndexeerd. Daarom is DENK tegen verdere verscherping van de solvabiliteitseisen aan pensioenfondsen. DENK is ook tegen het stellen van eisen aan beleggingen van pensioenfondsen die ten koste gaan van de hoogte pensioenen, zoals milieueisen. Op dit moment zijn de eisen streng genoeg.

Wat vindt DENK van de sollicitatieplicht?

Het verplichten dat uitkeringsgerechtigden, op straffe van korting op de uitkering, op zoek gaan naar een baan, bevordert dat iemand snel een baan vindt. Dat is dan ook positief. DENK vindt echter niet dat wij alle groepen hetzelfde kunnen benaderen met de sollicitatieplicht. Sommige mensen hebben persoonlijke problemen. Andere mensen, zoals sommige ouderen, hebben grote moeite met het vinden van een baan In zulke gevallen vindt DENK het niet rechtvaardig om mensen te korten als zij de sollicitatieplicht niet nakomen. DENK ziet voor deze groep meer in coaching, omscholing en belastingvoordelen voor werkgever. Ook moeten we mensen die een opleiding volgen als zij een uitkering hebben niet lastigvallen met de sollicitatieplicht, maar volledig laten focussen op hun opleiding, omdat dit de latere kansen op werk vergroot. Maatwerk is wat DENK betreft het sleutelwoord.

Wat vindt DENK van privacy?

DENK maakt zich grote zorgen om de bescherming van de privacy. DENK verzet zich ertegen dat wij, om stappen te nemen op het gebied van veiligheid, maatregelen nemen die op zeer gespannen voet staan met de privacy. Privacy is een basisrecht en daaraan dient niet te worden gemorreld. We moeten niet doorslaan in een systeem waarin de politie, zonder tussenkomst van een rechter, kan meekijken in je computer of in je telefoon.  Naast de handhavende autoriteiten, dienen ook bedrijven zorgvuldiger om te gaan met de gegevens van gebruikers en klanten. Bij een hack kunnen er zeer gevoelige gegevens over mensen op straat komen te liggen. Daarom willen wij het gebruik van gegevens over klanten en gebruikers beperken en pleiten wij voor strengere veiligheidsvoorschriften.

Wat vindt DENK van cameratoezicht?

Alle mogelijke middelen die voldoen aan de eisen van onze rechtsstaat en kunnen helpen om de buitenruimte, bijvoorbeeld uitgaansgebieden, veiliger te maken moeten we inzetten. Cameratoezicht is bewezen effectief en behoort dan ook tot die middelen.

Wat vindt DENK van illegaal downloaden?

DENK staat voor de vrijheid van gebruikers op het internet en is dan ook geen vorstander van een systeem waarbij gebruikers worden bestraft voor illegaal downloaden. Daarnaast zijn veel mensen er niet van op de hoogte dat zij gebruik maken van illegale online diensten als zij een film of een serie downloaden of streamen en kunnen gebruikers zich proberen niet traceerbaar te maken tijdens het downloaden. Daarom is DENK voor het aanpakken van de aanbieders van illegale content en niet van de gebruikers.

Wat vindt DENK van de maximumsnelheid?

DENK vindt dat mensen op plaatsen waar het kan door moeten kunnen rijden. Daarom wil DENK dat de maximumsnelheid 130 kilometer per uur blijft. Wel moeten we in de gaten houden dat maximumsnelheden niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit.

Wat vindt DENK van milieuzones?

DENK vindt dat het instellen van milieuzones een gemeentelijke aangelegenheid is. DENK vindt dan ook niet dat er een landelijke lijn opgesteld dient te worden over hoe er met milieuzones omgegaan moet worden.

Wat vindt DENK van de kilometerheffing?

De vervuiler moet wat DENK betreft betalen. Niet het bezit van een auto, maar het daadwerkelijk gereden kilometers moet dan ook het huidige systeem van wegenbelasting vervangen, zodat het systeem eerlijker en schoner wordt. De uitwerking van de heffing is wat DENK betreft cruciaal.

Vindt DENK dat er geïnvesteerd moet worden in wegen?

DENK wil om te zorgen voor schonere lucht het autogebruik ontmoedigen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren. Daarom is DENK tegen meer geld voor wegen, maar voor het investeren in een goede infrastructuur voor fietsen en een goed en betaalbaar openbaar vervoer.

Wat vindt DENK van het uitbreiden van Schiphol?

Uitbreiding van Schiphol zorgt voor negatieve effecten op het gebied van milieu en voor geluidsoverlast. DENK wil daarom dat Schiphol niet meer uitbreidt en dat overcapaciteit wordt opgevangen door andere luchthavens, zoals Lelystad en Eindhoven.

Moeten scooters op de weg rijden in plaats van op het fietspad?

DENK vindt de vraag of scooters op het fietspad moeten of op de weg een gemeentelijke of provinciale aangelegenheid. Wat DENK betreft hoeven hier geen landelijke richtlijnen voor te worden opgesteld.

Wat vindt DENK van elektrische auto’s?

DENK vindt dat we met grote inzet moeten werken aan de vergroening van onze infrastructuur, zodat we wat doen aan de luchtvervuiling. Daarom streeft DENK ernaar dat er binnen een redelijke termijn alleen nog elektrische auto’s worden verkocht in ons land. Hiervoor moet er een breed onderzoek gedaan worden naar wat een redelijke termijn is om dit te bereiken.

Wat wil DENK doen om langdurig werklozen aan het werk te helpen?

Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Toch moeten we mensen die langdurig aan de zijlijn staan een handje helpen, omdat anders de gevolgen voor de samenleving en de betrokkene groter worden. Niet alleen aan de kant van werknemers, maar ook aan de kant werkgevers moeten we beleid maken om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. Bij langdurig werklozen kunnen belastingvoordelen en proefperiodes zulke instrumenten zijn. Daarom is DENK voor maatregelen zoals het lage inkomensvoordeel en de proefplaatsingen, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om deze mensen (op termijn) aan te nemen. Ook beleid voor specifieke groepen, zoals de mobiliteitsbonus voor het aannemen 56-plussers met een uitkering, is een goed instrument om te bevorderen dat werkgevers ouderen aannemen en ouderen hun kennis laten overdragen aan jongeren in het bedrijf. Daarnaast moeten werkzoekenden beter worden ondersteund door het UWV, zodat ze eerder een baan vinden. Daarom maakt DENK geld vrij voor het instellen van jobcoaches.

Mogen bedrijven mensen ontslaan om de winsten voor de aandeelhouder te verzekeren?

DENK vindt het niet kunnen als bedrijven mensen ontslaan, terwijl ze winst bijschrijven op hun eigen rekening en de rekeningen van aandeelhouders. De samenleving draait vervolgens op voor het leed en de kosten die deze bedrijven hebben veroorzaakt bij de mensen die zij hebben ontslagen. DENK wil dit dan ook ontmoedigen door deze bedrijven in zulke situaties een fors deel te laten meebetalen aan het onderhouden en helpen van de betrokken mensen, zodat de winsten ook worden gebruikt om de mensen te helpen.

Wat vindt DENK van het verkorten van  de duur van de werkweek? 

Op dit moment staat Nederland bovenaan de lijstjes van mensen die parttime werken. Daarom voelt DENK er niets voor om de werkweek te verkorten. Daarnaast blijkt uit studies van het CPB dat het verkorten van de werkweek tot een verlies aan structurele werkgelegenheid zal leiden en geen effect heeft op de werkloosheid.

Wat vindt DENK van de duur van de WW-uitkering?

DENK wil dat de hoogte en de duur van de WW gelijk blijven aan hoe het nu is. In de afgelopen tijd is de duur van de WW-uitkeringen al korter gemaakt. Dit zorgt ervoor dat heel veel mensen eerder in de bijstand terecht komen, terwijl aan de andere kant het actief zoeken naar werk wordt gestimuleerd. DENK vindt dat we de WW-voorzieningen niet verder moeten afbouwen, omdat anders de rechten van WW-gerechtigden te veel worden beperkt. 

Wat vindt DENK van schijnzelfstandigheid?

DENK wil de groei van het fenomeen ‘schijnzelfstandigen’ aan banden leggen. Dit betekent dat mensen zelfstandige zijn, maar eigenlijk verkapt in dienst zijn, omdat ze vaste tijden werken en onder een opdrachtgever vallen. Voor werkgevers is dit aantrekkelijk, omdat dit goedkoper is. Voor de schijnzelfstandige leidt het vooral tot risico’s en een gebrek aan zekerheid. Daarom moeten er duidelijke richtlijnen komen over wie in opdracht werkt en wie niet, maar ook de inspectie moet worden versterkt.

Wat vindt DENK van sociale werkplaatsen?

Er is op dit moment een tekort aan sociale werkplaatsen, waardoor er mensen aan de zijlijn staan. Daarom wil DENK gemeenten meer geld geven om beschut werk te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat vindt DENK van het minimumloon?

DENK vindt dat het minimumloon gelijk moet blijven aan de situatie zoals het nu is, omdat een verhoging van het minimumloon leidt tot een daling van de werkgelegenheid. DENK wil wel dat het minimumloon voor jongeren, het minimumjeugdloon, stapsgewijs wordt verhoogd, zodat het loon voor jongeren in Nederland meer in lijn is met de landen om ons heen en  volwassenen gelijk betaald krijgen.

Wat vindt DENK van ontslagbescherming?

DENK wil de huidige ontslagbescherming van werknemers in stand houden, omdat dit anders ten koste gaat van de zekerheid van werknemers. In plaats van te morrelen aan de ontslagbescherming van werknemers, wil DENK andere risico’s van werkgevers om personeel aan te nemen beperken, bijvoorbeeld door de loondoorbetaling bij ziekte te collectiviseren voor kleine werkgevers.

Wat vindt DENK ervan dat jongeren na hun studie onbetaald werk verrichten of een stageplaats aannemen?

Jongeren met een diploma hebben een kwalificatie om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom vindt DENK het niet goed als deze jongeren onbetaald werk verrichtten in de vorm van een stageverbintenis. Dit zorgt voor een tekort aan stageplaatsen voor jongeren die nog moeten afstuderen en leidt tot onderbetaling van jongeren. Daarom moet dit aan banden worden gelegd door afspraken te maken met werkgevers.

Wat vindt DENK van de extra vrije dagen voor oudere werknemers?

Oudere werknemers hebben, vooral als het gaat om inspannend werk, meer tijd nodig om te herstellen van de arbeid dan jongere werknemers. Daarom wil DENK de extra vrije dagen voor oudere werknemers behouden.

Vindt DENK dat ouderen vervroegd mogen stoppen met werken om jongeren een kans te geven op een baan?

Door de vergrijzing zal het in de toekomst noodzakelijk zijn dat mensen langer doorwerken. Dit omdat de AOW betaalbaar moet blijven voor komende generaties en omdat er door de vergrijzing een daling zal optreden van de beroepsbevolking. Daarom vraagt DENK in de toekomst dat mensen langer doorwerken. Dit is rechtvaardig, omdat de levensverwachting is gestegen.

Wil DENK starters op de woningmarkt ondersteunen?

DENK vindt het van belang dat eigenwoningbezit van starters ondersteund wordt. Een eigen woning geeft onafhankelijkheid en eigenwaarde. Daarom wil DENK dat de hypotheekrenteaftrek vervalt voor het bedrag boven een eigenwoningschuld van 500.000 euro, zodat de hypotheekrenteaftrek behouden kan blijven voor de overige gevallen. Daarnaast wil DENK ook een rentevrije hypotheek aftrekbaar maken, zodat eigenwoningbezit voor een grotere groep bereikbaar is. Ook wil DENK dat starters wat meer kunnen lenen dan de waarde van het huis, zodat zij de kosten koper beter kunnen dragen.

Hoe wil DENK meer sociale huurwoningen laten bouwen?

Op dit moment is er een tekort aan sociale huurwoningen in sommige gebieden, waardoor mensen heel erg lang moeten wachten op een woning. Daarom wil DENK dat woningcorporaties meer ruimte hebben om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Dit doet DENK door de verhuurdersheffing af te schaffen, waardoor woningcorporaties meer geld hebben om service te verbeteren en sociale huurwoningen te bouwen. Daarnaast wil DENK gebruik maken van de grote hoeveelheid leegstaande kantoorpanden en winkelpanden. DENK vindt een algeheel verbod op de verkoop van sociale huurwoningen geen goed instrument om de hoeveelheid sociale huurwoningen te vergroten, omdat de karakteristieken van woningmarkten op regionaal niveau spelen en dat maakt landelijk beleid in dit kader niet gepast.

Wat vindt DENK van het betalen van niet-werkgerelateerde ziektekosten door werkgevers?

DENK vindt dat dat de vraag hoe iemand arbeidsongeschikt is geworden van kleiner belang is dan het feit dat men arbeidsongeschikt is geworden. Ongeacht de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid dient re-integratie de grootste prioriteit te hebben. Werkgever en werknemer hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer men een onderscheid maakt tussen werk gerelateerde en niet-werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid leidt dit af van de re-integratie. De aandacht zal immers dan eerst liggen op de oorzaak, met conflicten en rechtszaken tot gevolg. Dit wil DENK voorkomen.

Moeten we meer gebruik maken van de natuur in de zorg?

De buitenruimte en de natuur hebben een positief effect op het herstel van patiënten. Om het herstel van patiënten te versnellen moet er daarom meer gebruik gemaakt worden van de natuur, als patiënten toewerken naar hun herstel. De overheid dient dit te ondersteunen.

Moet er een Nationaal Zorgfonds komen?

DENK vindt het onverantwoord om het hele zorgstelsel op de schop te gooien. Dit leidt tot te grote onzekerheid voor patiënten en zorgverleners, omdat we niet weten wat de effecten en de kosten zijn. Daarom is DENK tegen een Nationaal Zorgfonds. In plaats van deze onzekerheid, wil DENK de macht van de zorgverzekeraars in het huidige systeem aan banden leggen. DENK wil ook wat doen aan de grote en dure administratieve lasten en ervoor zorgen dat het geld niet naar de winstrekening van de farmaceutische industrie gaat, maar naar de patiënten.

Vindt DENK dat draagkrachtige ouderen meer moeten betalen voor de zorg?

De zorg is meer dan alleen een kostenpost. De zorg is een teken van onderlinge solidariteit. Het is volgens DENK asociaal om mensen die meer zorg nodig hebben te beboeten voor hun ziektes, ook al hangt het systeem af van draagkracht. Daarnaast leidt een dergelijk systeem waarschijnlijk tot zorg mijden.  DENK kiest ervoor om de zorg betaalbaar te houden door wat te doen aan de grote en dure administratieve lasten en ervoor zorgen dat het geld niet naar de winstrekening van de farmaceutische industrie gaat, maar naar de patiënten.

Wil DENK roken op straat verbieden?

DENK staat voor de vrijheid van een ieder om zijn of haar leven in te richten zoals hij of zij dit wil, maar dit mag niet ten koste gaan van de gezondheid van anderen. Dit betekent dat wij meeroken in de publieke ruimte, tijdens het werk en in horecagelegenheden dienen te beperken. Een verbod op roken op straat vindt DENK in strijd met de vrijheid van mensen om te roken, als zij dit wensen. DENK is daarom tegen een verbod voor roken op straat.

Moet de overheid huiseigenaren die hun woningen isoleren subsidiëren?

DENK vindt het van belang dat wij meer inzet plegen op het verduurzamen en vergroenen van onze gebouwen. Dit draagt bij aan een schoner milieu en aan kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. DENK wil daarom dat de overheid mensen die hun huis isoleren een subsidie geeft, ook als hierdoor belastingen wat omhoog gaan.

Moet de overheid mensen verplichten om hun huis te isoleren als zij een slecht energielabel hebben?

DENK vindt dat mensen financieel geprikkeld moeten worden om hun huis te verduurzamen. Een verplichting hiertoe vindt DENK ingaan tegen de vrije keuze van eigenaren en de vrije beschikking over het eigen vermogen.

Moeten er alternatieven komen voor woningen met aardgasaansluitingen?

DENK wil dat woningen en gebouwen in de toekomst energieneutraal zijn. Daarom moeten woningen en gebouwen zo veel mogelijk onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. DENK wil dan ook dat er alternatieven worden ontwikkeld voor gasaansluitingen op woningen die betaalbaar zijn.

Moeten bedrijven die veel CO2 uitstoten ook meer betalen?

DENK is voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarom wil DENK de belasting op afval, het grootverbruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen verhogen, zodat milieuverontreiniging wordt ontmoedigd.

Moeten huiseigenaren in Groningen worden gecompenseerd voor de gaswinning?

DENK vindt dat wij de Groningers niet in de kou mogen laten staan, koste wat kost. Daarom reserveert DENK een fors gedeelte van de gasbaten ten behoeve van de compensatie van bewoners in aardbevingsgebieden in Groningen. In het geval dat mensen aantoonbaar gedupeerd zijn en het duidelijk is waar de oorzaak is moet er ruimhartig worden gecompenseerd. DENK vindt dat de hoogte van compensaties niet moet worden bepaald door de NAM, maar door een onafhankelijk instituut. 

Wat vindt DENK van windenergie op land?

DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding.

Wat vindt DENK van vergunningen voor het verbouwen van een eigen huis?

DENK vindt dat huiseigenaren zo veel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen wat zijn doen met hun huis. Om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan bestemmingsplannen en het uiterlijke beeld van een wijk is het echter nodig om sommige ingrepen te beperken met vergunningen.

Wat vindt DENK van het bouwen van woningen?

DENK vindt het allereerst een lokale aangelegenheid of er woningen worden gebouwd. Daarom is DENK niet voor een verplichting voor gemeenten om woningen te bouwen. Ook de locatie waar woningen worden gebouwd vindt DENK allereerst een lokale aangelegenheid waarin  de landelijke overheid zich terughoudend dient op te stellen.

Wat vindt DENK van huren?

DENK is voor inkomensafhankelijke huurstijgingen in de sociale sector, waarbij de huur harder stijgt voor de hogere inkomensgroepen. Bij lagere inkomensgroepen zou de huur niet meer mogen stijgen dan de inflatie. In de vrije sector vindt DENK dat er werk gemaakt moet worden van meer huurwoningen in het middensegment van de markt, zodat de druk op de sociale huurwoningvoorraad kan worden verminderd. De rijksoverheid dient hierin een stimulerende rol op zich te nemen. Op het gebied van huurbescherming vindt DENK dat de positie van huurders versterkt moet worden en DENK is dan ook tegen het afbouwen van de huurbescherming of het laten aflopen van de huurbescherming na de afloop van een contract.

Wat vindt DENK van de financiering van koopwoningen?

De arbeidsmarkt is veranderd. Steeds meer mensen werken zonder een vast dienstverband en zijn zelfstandige. Voor deze groep mensen moet financiering van een woning bereikbaarder zijn dan nu, mits wij dit op een verantwoorde wijze kunnen vormgeven. DENK is tegen het terugschroeven van de loan to value. Mensen, met name starters, moeten tevens de kosten koper kunnen bijlenen met hun hypotheek, zodat woningbezig toegankelijker wordt. Om het systeem houdbaar en verantwoord in te richten vindt DENK dat mensen hun hypotheek in 30 jaar moeten aflossen. De overige regels voor het krijgen van een hypotheek dienen wat DENK betreft niet te worden aangescherpt, omdat dit in het verleden als is gedaan. DENK is voor strenge voorwaarden op het gebied van het benutten van klantgegevens door banken als zij financieren. Voor het gebruik van financiële gegevens door banken vindt DENK dat er expliciete toestemming moet zijn van klanten.

Wat vindt DENK van de relatie tussen gemeentelijke heffingen en lokale heffingen?

DENK vindt niet dat gemeenten meer belastingen moeten kunnen heffen en de rijksoverheid minder, omdat dat ervoor zorgt dat gemeenten met elkaar gaan concurreren op belastingen en dat de inkomenspositie van mensen zeer kan gaan verschillen per gemeente.

Wat vindt DENK van de onroerendezaakbelasting?

DENK wil de koopkracht van huurders zo veel mogelijk beschermen. Daarom vindt DENK niet dat de onroerende zaak belasting moet gaan gelden voor huurders.

Vindt DENK dat ouderen de overwaarde van hun huis moeten gebruiken om woningen aan te passen?

DENK wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zonder dat zij daarvoor gepakt worden in hun portemonnee of in hun vermogen.
Daarom vindt DENK niet dat ouderen de overwaarde van hun huis moeten gebruiken als zij hun woning aanpassen om er langer te blijven wonen.

Wat vindt DENK van belasting over geld dat ondernemers sparen voor later?

DENK vindt dat over het geld dat ondernemers sparen voor later, zoals voor hun oude dag, of voor het kunnen rondkomen in situaties van daling van inkomsten, minder belasting moet worden betaald. Zo stimuleren we dat ondernemers rekening houden met financiële risico’s.

DENK en de ZZP’er
Waar in 1996 nog circa 300.000 mensen als zzp’er werkten, waren dat er in 2016 al bijna anderhalf miljoen. DENK staat voor de vrije keuze van mensen om als zelfstandige te gaan werken en voor de vrije keuze om een zelfstandige aan te stellen. Een veranderende arbeidsmarkt vraagt wel om veranderde regelgeving. Dit moet op een aantal terreinen.

Wat vindt DENK van arbeidsongeschiktheid?

Driekwart van de zelfstandigen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit komt doordat deze verzekering vaak te duur is. Hierdoor lopen mensen grote risico’s. DENK vindt daarom dat er een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering dient te komen voor alleen zelfstandigen. Hiermee zijn zelfstandigen niet meer primair zelf verantwoordelijk voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering,  maar het staat ze wel vrij aanvullende verzekeringen bij private maatschappijen af te sluiten. Hierbij mag arbeidsongeschiktheid in het verleden of arbeidsgeschiedenis geen weigergrond zijn.

Wat vindt DENK van pensioen en scholing?

Veel zelfstandigen sparen niet voor hun pensioen of voor scholing, omdat ze de mogelijkheden niet hebben of omdat ze niet bewust zijn van het belang. DENK vindt dat mensen er zelf over gaan hoe ze voor hun pensioen sparen en scholing financieren,  maar DENK wil wel het pensioenbewustzijn vergroten onder zelfstandigen. Een verplichting om te sparen voor pensioen acht DENK  een te grote inbreuk op de vrije keuze.

Wat vindt DENK van aanbestedingen?

De overheid dient met haar opdrachten een gelijk speelveld te creëren tussen zelfstandigen en niet-zelfstandigen. Daarom moeten zij bij aanbestedingen gelijk worden beoordeeld. Wel moet de overheid er zorg voor dragen dat er goed betaald wordt, dus niet onder het cao-loon.

Wat vindt DENK van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek?

DENK wil de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek in de huidige vorm behouden, om te compenseren voor het effect van de door ons ingevoerde verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De zelfstandigenaftrek wordt bij DENK dan ook niet afhankelijk van andere factoren.   

Wat vindt DENK van schijnzelfstandigheid?

Dat mensen die zelfstandig zijn eigenlijk verkapt in dienst zijn, moet worden beperkt. Schijnzelfstandigheid is immers een vorm van uitbuiting, waarbij de zelfstandige onevenredig veel onzekerheid loopt. Daarom moet er worden aangetoond dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. De wijze waarop dit gebeurt, moet echter efficiënter en makkelijker, zodat dit niet meer per opdracht dient te geschieden.   

Wat vindt DENK van lonen?

Zelfstandigen moet het zo veel mogelijk vrij staan om zelf hun tarieven te bepalen, dat is immers een kwestie van zelfstandigheid. We moeten er echter wel voor waken dat zelfstandigheid niet uitmondt in een race tot the bottom, waarbij steeds lagere tarieven worden gevraagd om met elkaar te concurreren. Daarom moet het wettelijk minimumloon ook gelden voor zelfstandigen, in de vorm van een  wettelijk minimum uurtarief. Daarnaast moet het zelfstandigen vrij staan om collectief over tarieven te onderhandelen, mits dit niet leidt tot ongewenste verstoringen van de markt.

Wat vindt DENK van Btw?

Een verhoging van het Btw-tarief is dodelijk voor onze economie en voor de kansen van zelfstandigen. Het zorgt voor lagere consumptie en drukt daarmee de omzet van ondernemingen. DENK verzet zich dan ook tegen Btw-verhogingen.

Wat vindt DENK van concurrentie uit andere landen?

Veel zelfstandigen in Nederland ondervinden concurrentie vanuit landen met lagere lonen, bijvoorbeeld door de komst van arbeiders uit Oost-Europa. Deze arbeiders zijn goedkoper, omdat er geen premies voor deze arbeiders moet worden betaald. Daarom moeten wij ons inzetten om nationale en Europese regelgeving zo aan te passen, dat  de oneerlijke concurrentie wordt weggenomen.

Wat vindt DENK van ontslagbescherming?

De grens tussen zelfstandigen en vaste werknemers dient niet te veel te worden verkleind. In de afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen die de bescherming van vaste werknemers hebben verkleind De bescherming die vaste werknemers genieten mag wat DENK betreft niet verder worden aangetast. 

Wat vindt DENK van bijstand voor zelfstandigen?

Iedereen moet een inkomen verdienen waarmee het mogelijk is om aan de minimale levensbehoeften te voldoen. In gevallen van tijdelijke neergang van inkomen die het voortbestaan van het bedrijf kan bedreigen moeten ook zelfstandigen de mogelijkheid hebben om hun inkomen te laten aanvullen tot het bijstandsniveau.

Wat vindt DENK van vennootschapsbelasting?

DENK vindt het van belang dat ondernemingen bijdragen aan de sociale voorzieningen in ons land. DENK vindt het dan ook eerlijk dat ondernemingen vennootschapsbelasting betalen. Voor ondernemingen met minder winst moet het percentage gelijk blijven, maar DENK vraagt meer aan ondernemingen die veel winst maken.

Wat vindt DENK van vak vereisten?

Sommige vakgebieden vereisen specialistische vakkennis. In deze situaties is het redelijk als de overheid eisen stelt om de kwaliteit van zelfstandigen te garanderen, zodat veiligheid en volksgezondheid niet in het geding komen.

De provincie moet zich hard maken voor het doortrekken van de snelweg A4-Zuid.

DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen.

Mogen tijdens de spits bruggen geopend worden om boten door te laten gaan?

DENK is hier geen voorstander van.

Mogen zonnepanelen op weilanden worden geplaatst, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond?

Ja.

Mag de provincie subsidies aan bedrijven verlenen die topinkomens (boven de Balkenendenorm) betalen”

Nee.

Hoe gaat DENK om met (noodlijdende) voetbalclubs in de provincie Drenthe?

De provincie Drenthe kan wel garant staan voor FC Emmen maar, dient niet mee te betalen.

Mogen BOA’s bewapend met wapenstokken de straat op?

Nee.

Is DENK een voorstander van het doortrekken van de A15 naar de A12?

Ja

Is DENK voorstander van tolheffing op de Nederlandse snelwegen?

DENK is tegen tolheffing op de Nederlandse snelwegen.

 

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.