Hoe staat DENK tegenover belastingheffing door de EU? (3)

DENK is van mening dat belastingheffing een nationale aangelegenheid is, die een staatsverantwoordelijkheid dient te blijven. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van belastingontwijking, kan uniformering van belastingtarieven in Europees verband wel een goede zaak zijn.

 

Hoe staat DENK in de vraag of Nederland armere EU-landen financieel moet ondersteunen? (4)

DENK hecht groot belang aan Europese solidariteit, dus is een voorstander van onderlinge steunmaatregelen in de Europese Unie. Hieraan dienen wel voorwaarden in het kader van mensenrechten, besteding en hervorming dienen te worden gekoppeld.

 

Wat vindt DENK van referenda? (6)

DENK is een groot voorstander van burgerinspraak en wil daarom het raadgevend referendum invoeren. De uitkomst hiervan dient vervolgens zwaarwegend meegenomen te worden door de regering en de Kamer. Het bindend referendum doet volgens DENK geen recht aan de noodzaak om de positie van minderheden te  beschermen en DENK is daar derhalve geen voorstander van.

 

Vindt DENK dat de traditionele media in Nederland de gevaren van het coronavirus overdrijven? (7)

DENK vindt het coronavirus een reële dreiging voor de volksgezondheid. Het is van belang via goede communicatie de gevaren van jet coronavirus onder de aandacht te brengen en mensen te wijzen op de richtlijnen. Hier moet juist verbetering in komen.

 

Moet ook na de coronacrisis er meer geld naar kunst en cultuur? (9)

DENK wil meer geld reserveren voor cultuur, om zodoende de positie van onderbetaalde medewerkers in de cultuursector te verbeteren en meer werk te kunnen maken van diversiteit in de cultuursector.

 

Wat vindt DENK van abortus? (13)

Abortus is een ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen. DENK wil daarom dat daar terughoudend mee om wordt gegaan. Het voorkomen van abortus door middel van voorlichting en ondersteuning dient daarom meer ingezet te worden. DENK is voor behoud van de huidige regelgeving. Van versoepeling mag geen sprake zijn.

 

Vindt DENK dat de wietteelt legaal moet worden? (14)

DENK vindt dat er een uitgebreide en grootschalige ontmoedigingscampagne dient te komen om wietgebruik te voorkomen en te verminderen. Ten behoeve van het tegengaan van criminaliteit is het van belang dat de wietteelt uit het criminele circuit wordt gehaald. Daarom moet er gereguleerde teelt komen, waarbij de overheid erop toeziet dat de schadelijkheid wordt beperkt. Met gereguleerde teelt bedoelen wij kleinschalige teelt onder het toeziend en regulerend oog van de overheid. Private teelt mag er niet komen.

 

Vindt DENK dat het makkelijker moet worden om migranten die een misdrijf plegen het land uit te zetten? (16)

DENK gelooft in een solidair en barmhartig Nederland. Daarnaast is Nederland een migratieland. Iedereen verdient een tweede kans, ook mensen die toevallig in het buitenland zijn geboren. DENK is er daarom geen voorstander van om het makkelijker te maken om migranten die een misdrijf plegen het land uit te zetten.

 

17
Scholen mogen geen leerlingen meer weigeren op basis van hun geloof. DENK is daarmee voor een acceptatieplicht op scholen.

 

Wat vindt DENK van privacy? (20)

DENK maakt zich grote zorgen om de bescherming van de privacy. DENK verzet zich ertegen dat wij, om stappen te nemen op het gebied van veiligheid, maatregelen nemen die op zeer gespannen voet staan met de privacy. Privacy is een basisrecht en daaraan dient niet te worden gemorreld. We moeten niet doorslaan in een systeem waarin de politie, zonder tussenkomst van een rechter, kan meekijken in je computer of in je telefoon.  Naast de handhavende autoriteiten, dienen ook bedrijven zorgvuldiger om te gaan met de gegevens van gebruikers en klanten. Bij een hack kunnen er zeer gevoelige gegevens over mensen op straat komen te liggen. Daarom willen wij het gebruik van gegevens over klanten en gebruikers beperken en pleiten wij voor strengere veiligheidsvoorschriften.

 

26
DENK wil dat de marktwerking in de zorg wordt beperkt, door meer marktmeesterschap en toezicht vanuit de overheid te organiseren op zorgverzekeraars. Een nationaal zorgfonds zou in de toekomst een mogelijkheid kunnen zijn, indien vergroot toezicht en marktmeesterschap onvoldoende werken om de negatieve effecten van de marktwerking tegen te gaan. DENK staat dus niet onwelwillend tegenover een nationaal zorgfonds, maar legt de eerste voorkeur bij toezicht en marktmeesterschap.

 

32
DENK is geen voorstander van windmolens op land. DENK is voorstander van een windmolenpark op zee. Hiermee hoeft er geen windmolenpark op land gebouwd te worden tegen de wens van omwonenden in.

 

Wat vindt DENK van kernenergie? (37)

DENK is tegen kernenergie, omdat dit risico’s met zich meebrengt en niet duurzaam is. DENK is daarom geen voorstander van het bijbouwen van kerncentrales.

 

Moeten er meer windmolens op land gebouwd worden, ook als omwonenden daar op tegen zijn? (38)

DENK vindt het van belang dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame energiebronnen. Hierbij is het wel van belang om inspraak van bewoners te organiseren. Gezien het belang van het halen van de klimaatdoelstellingen, is het echter onrealistisch om te stellen dat in alle gevallen met alle wensen van bewoners rekening kan worden gehouden.

 

40
DENK is er een voorstander van dat de regering gemeenten vaker verplicht om meer woningen te bouwen, om zodoende het woningtekort op te lossen.

 

Moeten mensen met een laag inkomen meer subsidie voor het verduurzamen van hun woning krijgen dan mensen met een hoog inkomen? (41, 42 en 43)

DENK vindt het belangrijk dat de lasten van de energietransitie eerlijk worden verdeeld en dat alle huishoudens die dit nodig hebben hierin worden ondersteund. De woonlasten van mensen mogen nooit stijgen als gevolg van verduurzaming. Het moet renderen. Dit dient de overheid te garanderen. Het kan niet zo zijn dat peperdure verduurzamingsprojecten grotendeels moeten worden betaald door huishoudens zelf, die hier geen geld voor hebben. De overheid moet hier passende regelingen voor in het leven roepen.

 

Mag de overheid huiseigenaren verplichten hun woning beter te isoleren als zij een slecht energielabel hebben? (44)

DENK tegen het opleggen van verduurzaming en isolatie zonder enige vorm van compensatie. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar, die hierin wel dient te worden gefaciliteerd.

 

Wat vindt DENK van de invloed van de aanwezigheid van diersoorten op bouw? (50 en 51)

Gezien het tekort aan woningen in ons land is het van belang dat bouwprojecten niet te veel afgeremd worden door dier- en natuurvoorschriften. Op deze voorschriften dient dan ook een kritische herbezinning plaats te vinden.

 

Mag om bouwprojecten sneller af te werken, inspraak van omwonenden beperkt worden? (52)

DENK vindt het van groot belang dat er in bouwprojecten sprake is van inspraak van omwonenden. Dit moet geborgd blijven en er mag dus slechts uiterst terughoudend op worden ingeboet.

 

Mogen bij bouwprojecten met koopwoningen gemeenten voorrang geven aan hun eigen inwoners? (53)

DENK vindt het een slechte zaak indien er bij woningtoewijzing gediscrimineerd wordt op woonplaats.

 

Moeten om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, ouderen financieël geholpen worden om kleiner te gaan wonen? (55)

Het helpen van ouderen om kleiner te gaan wonen kan een grote bijdrage leveren aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Hier dient dan ook financieel in te worden voorzien.

 

Als door een lager grondwaterpeil funderingsschade bij woningen ontstaat, moet de overheid deze kosten dan vergoeden? (56)

Indien door verkeerde grondwaterhuishouding woningen beschadigt raken dient de overheid getroffen eigenaren te compenseren.

 

Mogen bij bouwprojecten met koopwoningen gemeenten voorrang kunnen geven aan hun eigen inwoners? (53)

DENK vindt het te rechtvaardigen dat in gemeenten waarin mensen woon carrière willen maken, maar dit door een gebrek aan woningen niet kunnen, gemeenten de kans hierop voor de eigen inwoners vergroot door voorrang te verlenen bij woningen aan eigen inwoner. Hier moet wel terughoudend mee om worden gegaan en mag niet worden ingezet om mensen van buiten de gemeente te weren.

 

Moet om de woningnood tegen te gaan, er ook gebouwd kunnen worden op plekken met geluidsoverlast van vliegtuigen? (59)

DENK vindt dat als gevolg van het woningtekort er een kritische herbezinning plaats moet vinden op regels die de bouw beperken. Bouwen op plekken met vliegtuigoverlast is voor DENK een mogelijkheid.

 

Moet het moeilijker worden om eengezinswoningen te splitsen voor kamerverhuur? (62)

DENK vindt dat waar verkamering tot overlast en slechte toestanden leidt de overheid om ingrijpen om verkamering tegen te gaan.

 

Moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog, zodat meer mensen hiervoor in aanmerking komen? (64)

DENK vindt het gezien het grote tekort aan sociale huurwoningen geen goed idee om de inkomensgrens hiervoor te verhogen. DENK ziet meer in het reguleren van de huren in de private sector.

 

Vindt DENK dat om scheefhuren tegen te gaan, huurders vaker inzage moeten geven in hun financiële situatie, ook al gaat dit ten koste van de privacy? (65 en 66)

DENK vindt dat de privacy van burgers beter moet worden beschermd. Maatregelen die inbreuk maken op privacy zien voor DENK daarom onacceptabel. Daarnaast is DENK er geen voorstander van om mensen die scheefwonen te veroordelen tot een veel duurdere woning of een hogere huur. Hier moet uiterst terughoudend mee om worden gegaan.

 

81
DENK is er geen voorstander van om de mogelijkheden voor euthanasie te verruimen. DENK is er een voorstander van om mensen die het gevoel hebben dat zij hun leven wensen te beëindigen beter te helpen. DENK wil dat de regering meer doet om deze mensen weer zingeving te bieden en perspectief. Hiermee wil DENK werken aan de preventie van zelfdoding.

 

83
DENK vindt het van groot belang dat kostenoverwegingen of efficiëntieoverwegingen in de zorg er nooit toe leiden dat de behandeling van mensen stopgezet wordt. DENK wil dat in de zorg alles op alles gezet wordt om mensen te behandelen en het leven van mensen te verlengen.

 

84

DENK vindt het van belang dat de menselijke maat in de zorg centraal staat. Dat betekent dat er voldoende persoonlijke aandacht moet zijn voor patiënten op locatie. Daarom willen wij niet dat er meer op afstand gesprekken met een arts gevoerd worden.

 

85 & 86
DENK is voor betere afstemming tussen zorgverleners en voor de verbetering van de uitwisseling van informatie in de zorg. DENK vindt hierbij wel dat er niet onevenredig ingeboet mag worden op privacy vereisten.

 

87
DENK vindt het een vrije keuze van ondernemers om toe te staan of er op terrassen gerookt mag worden.

 

89
DENK vindt het van belang dat op een laagdrempelige en betaalbare wijze cursussen aangeboden worden om mensen met een ongezonde leefstijl te helpen om hun leefstijl te verbeteren. Hierbij staat voor DENK voorop dat er sprake moet zijn van vrije keuze.

 

92
DENK vindt dat indien mensen aantoonbaar als gevolg van hun werkzaamheden ziek worden en de werkgever hierbij verwijtbaar nalatig is geweest, dat de werkgever dan de zorgkosten dient te betalen.

 

95
DENK vindt het een goede zaak dat mensen voor elkaar zorgen. Mantelzorg voorziet in persoonlijke zorg die plaatsvindt in bekende kring. Aan de andere kant mag het nooit zo zijn  dat mantelzorg ontstaat vanwege tekorten in de reguliere zorg. Vanwege de tekorten in de reguliere zorg zijn mantelzorgers nu overbelast.

 

96
Op grond van de solidariteitsgedachte is DENK het er helemaal niet mee eens om mensen met een laag inkomen een eigen bijdrage betalen voor de zorg die ze van gemeente krijgen.

 

97
DENK vindt dat de zorg géén markt is. Competitieoverwegingen en winstbejag dienen in de zorg van ondergeschikt belang te zijn ten aanzien van het belang van de patiënt. Daarom is DENK voor meer marktmeesterschap vanuit de regering in de zorg.

 

100
De zorg is géén markt. DENK vindt dat het geld in de zorg terecht moet komen bij de patiënten en de premiebetalers. Winsten mogen niet in de zakken verdwijnen van zorgbestuurders of worden opgepot door ziekenhuizen.

 

105
DENK is er geen voorstander van om vanuit geldoverwegingen de zorg voor ouderen af te schalen. Het kan daarom niet zo zijn dat vanwege tekorten in de zorg ouderen genoodzaakt zijn om voor zichzelf te zorgen.

 

107
Eerder naar schoolgaan leidt aantoonbaar tot minder onderwijsachterstanden. DENK vindt dan ook dat kinderen eerder naar school moeten gaan.

 

111
DENK vindt dat leraren die voor de klas staan hun bevoegdheid moeten hebben. Scholen worden zo gestimuleerd om meer te investeren in de scholing van hun personeel.

 

112
DENK vindt dat leerlingen voldoende les moeten krijgen. De lestijd aan leerlingen verminderen is voor DENK dan ook geen acceptabele keuze. DENK wil docenten ontzien door de bureaucratie in het onderwijs te verminderen.

 

113
DENK vindt dat de lerarenopleiding betaalbaarder moet worden en in sommige situaties gratis. Bijvoorbeeld indien een lerarenopleiding gevolgd wordt in het kader van re-integratie op de arbeidsmarkt of als er een tekortvak op een school wordt opgevuld. Dit betekent echter niet dat dit in alle gevallen gratis dient te worden.

 

114 & 115
DENK is er een voorstander van dat binnen de (semi-)overheid een vast contract de norm wordt.

 

116 & 117
DENK is er een voorstander van dat universiteiten zelf bepalen in welke taal de colleges gegeven worden.

 

118 & 123
DENK vindt het van belang dat wetenschappelijk onderzoek financieel beter wordt ondersteund, ook indien er voor dit onderzoek niet direct toepassingen zijn. De belastingen mogen hierdoor niet stijgen.

 

119
DENK vindt dat MBO scholen extra geld moeten krijgen om kwetsbare afgestudeerde studenten te begeleiden bij het zoeken van een eerste baan. Op dit moment zijn er nog te veel studenten die onvoldoende hulp krijgen bij het vinden van een baan.

 

126
DENK wil het bindend studieadvies afschaffen, omdat het bindend studieadvies het onderwijs minder toegankelijk maakt en voortkomt uit het leggen van te veel nadruk op efficiëntie.

 

129
DENK is er een voorstander van om het huidige systeem van landelijk voorgeschreven schoolvakanties te behouden, omdat er anders te veel verschillen zullen optreden.

 

120
DENK waardeert zowel het praktische, als het theoretische onderwijs. DENK wenst hier geen tegenstelling tussen aan te brengen.

 

121
DENK vindt kleinschaligheid in het onderwijs van belang, omdat dit de menselijke maat bevordert.
Daarom moet de overheid hier meer in investeren.

 

130
DENK vindt het van groot belang dat mensen gedurende hun leven door de overheid mogelijkheden aangereikt krijgen om zich bij te scholen of om te scholen. Op deze manier bevorderen we een leven lang leren. Centraal dient de behoefte te staan en met de middelen hiervoor moet zorgvuldig worden omgegaan.

 

133
Om onderwijsachterstanden tegen te gaan, vindt DENK dat de regering extra geld vrij moet maken voor bijlessen, zodat alle leerlingen hier gebruik van kunnen maken.

 

135
DENK is er een groot voorstander van om de vrijheid van ouder om te bepalen naar welke school hun kind gaat, te beschermen en behouden. DENK is er echter ook een voorstander van om aanmoedigende en stimulerende maatregelen te nemen om segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

 

137
DENK wil de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs aan banden leggen, omdat commerciële belangen binnen het onderwijs geen grote rol mogen spelen.

 

138
Het is volgens DENK van groot belang om het onderwijscurriculum en de inhoud van lessen in het onderwijs vaker te actualiseren en tegen het licht te houden.