democratische samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN DEMOCRATISCHE SAMENLEVING

 

Burgers krijgen méér controle over wie hen vertegenwoordigt en bestuurt
DENK vindt dat burgers zélf moeten kunnen bepalen wie hen vertegenwoordigt en moeten kunnen controleren wie belangrijke functies krijgt. DENK is daarom:

 • Vóór een verkiezingssysteem waarbij niet de lijstvolgorde bepaalt, maar waarbij personen met de meeste stemmen in de Kamer komen
 • Vóór de gekozen burgemeester en de gekozen commissaris van de Koning, zodat burgers zélf beslissen wie hun gemeente en hun provincie vertegenwoordigt
 • Vóór onafhankelijk toezicht op de benoeming van overheidspersoneel in de hoogste salarisschalen, zodat burgers zélf kunnen controleren of dit eerlijk gebeurt

 

Een constitutionele monarchie als verbindend instituut
DENK vindt dat ons Koningshuis mede vormend is voor onze nationale identiteit en op een verbindende wijze bijdraagt aan onze gemeenschapszin. DENK is daarom:

 • Vóór de huidige invulling van het constitutionele koningschap
  Vóór het afschaffen van belastingvoordelen voor leden van het
  Koninklijk Huis

 

Burgers van 16 jaar en ouder krijgen stemrecht
DENK vindt dat jongeren bewust moeten worden gemaakt van de besluitvorming en vroeg betrokken moeten raken, want onze jongeren zijn daaraan toe. DENK is daarom:

 • Vóór het geven van actief kiesrecht aan burgers van 16 jaar en ouder, zodat jongeren zich kunnen uiten

 

Aanpassing van de rol van de Eerste Kamer in het wetgevingsproces
DENK vindt dat het niet aan de Eerste Kamer is om politieke besluiten te nemen over wetsvoorstellen, omdat de Eerste Kamer niet direct is gekozen. DENK is daarom:

 • Vóór in plaats van stemrecht een terugzendrecht voor de Eerste Kamer, waarbij na tweemaal terugzenden van een wet definitief over het voorstel wordt besloten in een verenigde vergadering van de 1e en 2e Kamer

 

Bescherming van de stem van minderheden
DENK vindt dat iedereen een gelijke kans moet hebben om zijn of haar stem te uiten, omdat het bij een rechtsstaat hoort om de stem van minderheden te beschermen. DENK is daarom:

 • Vóór het toekennen van restzetels op een manier dat grote partijen niet langer makkelijker een restzetel krijgen dan kleine partijen
 • Vóór het geven van dezelfde rechten als gekozen fracties aan afsplitsingen van fracties, zodat de stem van minderheden niet wordt gefrustreerd

 

Communicatiemiddelen als brug tussen burger en politiek
DENK vindt dat nieuwe communicatiemiddelen een groot en effectief potentieel bieden om de kloof tussen burgers en politiek te dichten. DENK is daarom:

 • Vóór het oprichten van een ‘Open Ministerie’, waarin burgers met nieuwe communicatiemiddelen zélf voorstellen doen, voorgelicht worden en gevraagd worden naar hun mening

 

Een democratisch en slagvaardig bestuur dichtbij de burger
DENK vindt dat bestuur en politiek dichtbij de burger moeten functioneren en slagvaardiger moeten worden. DENK is daarom:

 • Vóór het beter opleiden en assisteren van lokale politici en hun medewerkers, zodat lokaal bestuur beter kan omgaan met de vele taken die het erbij kreeg
 • Vóór het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies
 • Vóór het in stand houden van het huidige aantal gemeenten en provincies

 

Een overheid met snelle dienstverlening
DENK vindt dat het nemen van besluiten en het behandelen van procedures door de overheid sneller moet, want nu blijven mensen vaak te lang in onzekerheid. DENK is daarom:

 • Vóór een wettelijke termijn van vier plus vier weken waarin de overheid beslist over bezwaarschriften, in plaats van een termijn van zes plus zes weken

 

Scherpe media die het bestuur en de politiek controleert
DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek en het bestuur en voor het inlichten van het publiek. DENK is daarom:

 • Vóór het uitrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat burgers voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming
 • Vóór het invoeren van een journalistieke eed, om ervoor te zorgen dat basale journalistieke principes worden toegepast

 

Een Constitutioneel Hof dat toetst aan onze Grondwet
DENK vindt dat met de principes van onze Grondwet niet mag worden gemarchandeerd en dat de interpretatie ervan niet op een arbitraire wijze mag worden gepolitiseerd. DENK is daarom:

 • Vóór een Grondwetswijziging om rechterlijke toetsing aan onze
  Grondwet door een Constitutioneel Hof mogelijk te maken

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.