gezonde samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN GEZONDE SAMENLEVING

 

Afschaffing eigen risico en verantwoordelijk maken zorgverzekeraars
DENK vindt het schandalig dat het eigen risico in de zorg ertoe leidt dat mensen zorg mijden. Zorgverzekeraars moeten geprikkeld worden om zich verantwoordelijk te voelen voor het functioneren en de kwaliteit van de zorg, in plaats van gericht te zijn op winst. DENK is daarom:

 • Vóór het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Dit wordt gefinancierd door het afromen van winsten bij zorgverzekeraars, het aanpakken van exorbitante salarissen bij zorgverzekeraars en het tegengaan van fraude en verspilling
 • Vóór het afhankelijk maken van 80% van de overheidsbijdrage aan de Zorgverzekeringswet van kwaliteitsuitkomsten in de zorg

 

De geneesmiddelenindustrie gaat op de schop
DENK vindt het onacceptabel dat medicijnfabrikanten onredelijk veel geld verdienen, terwijl dat geld naar de zorg moet gaan. DENK is daarom:

 • Vóór het laten maken van prijs- en volume afspraken voor dure geneesmiddelen door de overheid
  Vóór het afschaffen van de kosten voor de terhandstellingsbijdrage bij de apotheek
 • Vóór het aanpassen van de Wet Geneesmiddelenprijzen, zodat de prijzen van geneesmiddelen kunnen dalen
  Vóór het aanpassen van het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS), zodat de prijzen van geneesmiddelen dalen
 • Vóór het wettelijk verbieden van reclameactiviteiten en marketingpraktijken van de farmaceutische industrie
 • Vóór het in kaart brengen van dure hulpmiddelen en dure medische apparatuur in de zorg in vergelijking met andere Europese landen

 

Wettelijk vastgelegde gemeentelijke basiszorg
DENK vindt het zorgelijk dat het over de schutting gooien van zorgtaken naar gemeenten op het gebied van thuiszorg en jeugdzorg ertoe hebben geleid dat mensen verschillende kwaliteit van zorg en andere uiteenlopende voorzieningen krijgen. DENK is daarom:

 • Vóór één wettelijk vastgelegd pakket van gemeentelijke basiszorg, vastgesteld op basis van landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren

 

Zorg met oog voor culturele, religieuze en andere achtergronden: cultuursensitieve zorg
DENK vindt het van belang dat er oog is voor de culturele, religieuze en andersoortige achtergronden van mensen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen, zodat hun zorg op hun behoeften wordt afgestemd. DENK is daarom:

 • Vóór meer cultuursensitiviteit bij zorginstellingen en zorgopleidingen

 

De ouderenzorg wordt verbeterd
DENK vindt dat hoe een samenleving omgaat met haar ouderen, een maat is voor beschaving. DENK is daarom:

 • Vóór het vaststellen van een wettelijk minimum van twee gekwalificeerde zorgverleners per acht mensen in een verpleeghuis
 • Vóór het beperken van overbodige registratie- en verantwoordingsvoorschriften in de ouderenzorg
 • Vóór een streng maximum op overheadkosten en reserves
  bij zorgorganisaties
 • Vóór het centraal stellen van de behoeften van de werkvloer en van cliënten, door werknemers en cliënten meer inspraak te geven, zodat bestuurders feeling behouden met de organisatie

 

Oprichting van een Nationaal Preventiefonds
DENK vindt dat wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te investeren in preventie, omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. DENK is daarom:

 • Vóór een Nationaal Preventiefonds, waaraan de Rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars bijdragen, van waaruit projecten worden gefinancierd die een gezonde levensstijl bevorderen

 

Investering in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang
DENK ziet dat door de bezuinigen in de ggz kwetsbare personen niet meer de benodigde zorg en ondersteuning krijgen waardoor er druk ontstaat op veelal kwetsbare wijken en de politie. Hierdoor komt het absorptievermogen van kwetsbare gebieden onder druk te staan. DENK is daarom:

 • Vóór meer bedden in de ggz
 • Vóór het beter spreiden van kwetsbare personen over verschillende wijken en gemeenten, waardoor de druk niet komt te liggen bij de meest kwetsbare wijken
 • Vóór het compenseren van de Nationale Politie inzake verwarde personen en het investeren in de expertise
 • Vóór het blijven investeren in de wijkteams die kwetsbare personen in de wijk helpen
 • Vóór een nieuw plan van aanpak maatschappelijke opvang, waardoor dak- en thuislozen niet meer op straat slapen en een gezonde mix krijgen van wonen, zorg en dagbesteding, gefinancierd door de Rijksoverheid, de centrumgemeenten, zorgverzekeraars en woningcorporaties

 

Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg
DENK vindt dat de zorg voor jongeren met een beperking en pleegkinderen meer aandacht behoeft. De nieuwe Jeugdwet biedt de kaders, maar de invulling kan veel beter. DENK is daarom:

 • Vóór een landelijk vastgestelde basis voor de jeugdzorg aan de hand van landelijke prestatie-indicatoren
 • Vóór het versterken van de expertise in de gemeentelijke jeugdteams. De jeugdteams mogen geen doorverwijsclubje worden, maar moeten wijkhulpteams zijn
 • Vóór een betere matching tussen pleegouders en biologische ouders, omdat de situatie van pleegzorg altijd uitgaat van terugkeer naar de biologische ouders
 • Vóór het toegankelijk houden van het speciaal onderwijs voor kinderen die voor hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling daar voordeel bij hebben. Wij maken een einde aan de neiging om kinderen zonder passende ondersteuning te plaatsen in het regulier onderwijs

 

Ruimte voor nieuwe innovatieve zorgaanbieders en behandelmethoden
De gezondheidszorg gaat uit van systemen, terwijl systemen de mensen moeten dienen. Daardoor krijgen nieuwe innovatieve zorgaanbieders en nieuwe behandelmethoden onvoldoende ruimte. DENK is daarom:

 • Vóór een verplichting dat elke zorgverzekeraar tijdens de zorginkoop ruimte biedt aan nieuwe innovatieve zorgaanbieders die betere en goedkopere zorg bieden
 • Vóór het harder bestrijden van frauderende zorgaanbieders
 • Vóór het mogelijk maken en makkelijker kunnen introduceren van nieuwe innovatieve behandelmethoden die hun meerwaarde hebben aangetoond
 • Vóór het stimuleren van eHealth en domotica

 

Versterking van de positie van de zorg waar geen verwijzing voor nodig is
De kwaliteit en de betaalbaarheid van onze zorg staat en valt met de eerstelijnszorg, de zorg waar geen verwijzing voor nodig is. DENK is daarom:

 • Vóór het stimuleren van meer samenwerking in de eerstelijnszorg door lokale gezondheidscentra
 • Vóór het afzien van het invoeren van een eigen bijdrage per bezoek aan de huisarts
 • Vóór het bevorderen van het verplaatsen van de specialistische zorg (waar mogelijk) naar de eerstelijnszorg met de bijbehorende compensatie voor de behandeling
 • Vóór het afzien van een verplicht quotum voor het doorverwijzen naar de medisch-specialistische zorg

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.