leefbare samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN LEEFBARE SAMENLEVING

 

De verhuurdersheffing per direct afschaffen
DENK vindt dat de huren de pan uitrijzen. Deels komt dit door de verhuurdersheffing, die er ook voor zorgt dat dienstverlening aan huurders versobert. DENK is daarom:

 • Vóór het afschaffen van de verhuurdersheffing

 

Investeren in de wijkeconomie
DENK vindt het van belang dat het voorzieningenniveau in wijken op peil is, omdat wijken erdoor opfleuren en het wijkniveau voor menselijke dienstverlening zorgt. DENK is daarom:

 • Vóór een investeringsfonds voor de wijkeconomie, waarin bedrijfjes op wijkniveau krediet kunnen krijgen

 

30% van de verkochte kavels naar de burgers
DENK vindt dat het aanschaffen van grond niet alleen een voorrecht mag zijn voor grote projectontwikkelaars. DENK is daarom:

 • Vóór een wettelijk maximum van 70% van gemeentelijke gronden die verkocht worden aan grote projectontwikkelaars

 

Verlaging van de maximale jaarlijkse huurverhoging
DENK vindt het niet te rechtvaardigen dat huurverhogingen veel meer bedragen dan de inflatie, zeker niet bij lagere inkomens. DENK is daarom:

 • Vóór het jaarlijkse inflatiepercentage als maximale huurverhoging voor de groep huurders met een huishoudinkomen tot € 34.678 en een verlaagde maximale huurverhoging voor de twee overige groepen

 

Ook een rentevrije hypotheek wordt aftrekbaar van de belasting
DENK vindt dat de onafhankelijkheid en het gevoel van verantwoordelijkheid door het eigenaarschap van een eigen huis bereikbaar moeten zijn voor iedereen. DENK is daarom:

 • Vóór het aftrekbaar maken van de belasting van een rentevrije,
  ofwel halal hypotheek

 

Leegstaande kantoorpanden en bedrijfsruimten ombouwen tot woonruimten
DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. DENK is daarom:

 • Vóór het aankopen van langdurig leegstaande kantoor- en bedrijfspanden door de overheid

 

De bewonersinspraak vergroten
DENK vindt dat grotere inspraak van bewoners bij het organiseren van de woonomgeving de binding met de wijk vergroot en zorgt voor meer controle op corporatiebestuurders. DENK is daarom:

 • Vóór een wettelijk instemmingsrecht voor huurders bij verkoopplannen van corporaties

 

Het toezicht op woningcorporaties vergroten
DENK vindt het onacceptabel dat besturen van woningcorporaties onverantwoordelijke risico’s nemen met publiek geld en daarmee de woningen van mensen op het spel zetten. DENK is daarom:

 • Vóór het kunnen wegsturen van falende commissarissen bij woningcorporaties door de minister
 • Vóór door de Autoriteit Woningcorporaties benoemde leden van de Raden van Toezicht van woningcorporaties
 • Vóór het aanmerken van alle woningcorporaties als organisatie van openbaar belang (OOB)

 

De hypotheekrenteaftrek is geen miljonairssubsidie
DENK vindt dat belastingvoordelen niet in het voordeel mogen zijn van de rijkste mensen in onze samenleving. DENK is daarom:

 • Vóór het per direct instellen van een maximum hypotheekschuld van €500.000 bij de hypotheekrenteaftrek
 • Vóór het afbouwen van het maximum aftrekpercentage bij de hypotheekrenteaftrek met 2% per jaar tot 40%

 

Meer groen in de wijken
DENK vindt het belangrijk dat er groen aanwezig is in wijken. Want in wijken met meer groen zijn mensen gezonder en hebben kinderen meer ruimte om buiten te spelen. DENK is daarom:

 • Vóór het ondersteunen van bewonersinitiatieven die wijken groener maken
 • Vóór het invoeren van een wettelijke groen- en speelruimtenorm,
  als percentage van de openbare ruimte

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.