Lerende samenleving

lerende samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN LERENDE SAMENLEVING

 

Stagegarantie voor studenten
DENK vindt dat de overheid moet ingrijpen als studenten buiten hun schuld om geen stage kunnen vinden. DENK is daarom:

 • Vóór een gesanctioneerde verplichting van scholen en de overheid om stageplaatsen te vinden voor studenten
 • Vóór een quotumregeling voor stageplaatsen bij bedrijven met meer dan 25 werknemers

 

Meer talenonderwijs in primair- en voortgezet onderwijs
DENK vindt het leren van talen van opkomende handelspartners in het voordeel van de Nederlandse economie. DENK is daarom:

 • Vóór meer talen binnen het vroege talenonderwijs
  Vóór het als keuzevak aanbieden van Portugees, Spaans, Mandarijn, Turks en Arabisch naast Engels, Duits en Frans

 

Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
DENK vindt dat de snelle technologische veranderingen van het onderwijs vragen om mee te veranderen. DENK is daarom:

 • Vóór een verplichte jaarlijkse praktijkstage voor mbo-docenten zodat zij contact houden met de praktijk
 • Vóór het verantwoord uitbreiden van de experimenteerruimte voor het starten van nieuwe beroepsopleidingen
 • Vóór een plek voor 21ste eeuwse vaardigheden, zoals programmeren, op de basisschool

 

Toegankelijk onderwijs voor iedereen
DENK vindt dat het onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar moet zijn. DENK is daarom:

 • Vóór het afschaffen van het sociaal leenstelsel en het invoeren van een inkomensafhankelijke basisbeurs
 • Vóór het vaststellen van de effecten van een inkomensafhankelijke basisbeurs op verschillende groepen studenten
 • Vóór het kunnen volgen van een tweede masteropleiding voor het wettelijk collegegeld
 • Vóór het per vak kunnen betalen van collegegeld
 • Vóór inkomensafhankelijke gratis schoolboeken

 

Artikel 23 van de Grondwet: bescherming vrijheid van onderwijs
DENK vindt dat de onderwijsvrijheid niet selectief mag worden toegepast of mag worden gefrustreerd. DENK is daarom:

 • Vóór het instellen van een onafhankelijke commissie die overheidsinstellingen toetst op het treiteren en tegenwerken van initiatiefnemers van onderwijsinstellingen
 • Vóór het gelijk behandelen van islamitische onderwijsinitiatieven
 • Vóór het aanbieden van voldoende opleidingen tot islamitisch
  geestelijke en imams

 

Gelijke kansen voor iedereen
DENK maakt zich zorgen over de groeiende tweedeling binnen het
onderwijs tussen kinderen. DENK is daarom:

 • Vóór het automatisch omhoog bijstellen van een schooladvies als de eindtoets hoger uitvalt
 • Vóór meer brede brugklassen, brede scholen en het beperken van onomkeerbare vroege selectiemomenten
 • Vóór het wegnemen van de barrières voor gemengde adviezen
 • Vóór meer geld voor het onderwijsachterstandenbeleid
 • Vóór betere criteria bij de toekenning van de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid

 

Verbetering van werkomstandigheden van leraren
DENK vindt dat docenten zich moeten richten op hun leerlingen in plaats van op procedures en regels. DENK is daarom:

 • Vóór het verhogen van de salarissen van leraren
 • Vóór het verminderen van de controle- en regeldruk
 • Vóór het terugdringen van het lerarentekort door met schakeljaren de uitstroom uit de pabo te verminderen
 • Vóór een beter binnenmilieu in schoolgebouwen
 • Vóór meer ondersteunend personeel op scholen

 

Versterken van de positie van het burgerschapsonderwijs
DENK maakt zich zorgen over de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in Nederland. DENK is daarom:

 • Vóór burgerschap in een pluriforme samenleving als centraal getoetst einddoel
 • Vóór meer eisen aan het burgerschapsonderwijs

 

Het geven van onderwijs in kleinschalig verband
DENK vindt dat scholen moeten bestaan uit gemeenschappen van
kinderen, leraren en ouders. DENK is daarom:

 • Vóór een maximum klassengrootte van 25 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
 • Vóór het afhankelijk maken van de bekostiging van scholen van kleinschaligheid
 • Vóór het empoweren en betrokken maken van ouders bij het onderwijs door huisbezoeken door leraren

 

Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijsvormen
DENK vindt de aansluiting tussen onderwijsvormen van belang, omdat dat voortijdig schoolverlaten beperkt. DENK is daarom:

 • Vóór het stimuleren van betere uitwisseling van leerling informatie tussen regionale onderwijsinstellingen

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.