Ondernemende samenleving

ondernemende samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN ONDERNEMENDE SAMENLEVING

 

Verlichting van de regeldrukvoor ondernemers
DENK vindt dat ondernemers zo veel mogelijk tijd moeten kunnen investeren in waar ze goed in zijn. Daarvoor is het
van belang dat tijdrovende regelgeving wordt uitgedund. DENK is daarom:

 • Vóór opnieuw 2,5 miljard euro aan kostenverlaging qua regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals Vóór het strenger
  naleven van de vaste verandermomenten voor wet- en regelgeving en het toepassen van vaste verandermomenten op provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Vóór een structurele mkb-regeldrukbeoordeling bij alle nieuwe wetgeving waar het mkb mee te maken heeft

 

Oprichten van een Nationale Ondernemerskredietbank
DENK vindt dat banken de maatschappelijke taak hebben om ondernemers van krediet te voorzien. DENK is daarom:

 • Vóór een verhoging van de bankenbelasting en het met dit geld oprichten van een Nationale Ondernemerskredietbank

 

Versterken van de rol van de Kamer van Koophandel en het Ondernemershuis
DENK vindt dat ál onze ondernemers hulp moeten kunnen zoeken in ondersteuningscentra, als zij niet precies weten
hoe zij alle regels en verplichtingen moeten naleven. DENK is daarom:

 • Vóór de KvK en het Ondernemershuis als versterkte regionale ondersteuningscentra bij vragen van ondernemers over regels
  en internationaal ondernemen

 

Loondoorbetaling bij ziekte deels collectiviseren
DENK vindt dat wettelijke barrières bij het aannemen van personeel moeten worden weggenomen, zodat het midden- en
kleinbedrijf voor meer banen zorgt in Nederland. DENK is daarom:

 • Vóór gecollectiviseerde loondoorbetaling bij ziekte voor ondernemers met minder dan tien personeelsleden

 

Inzetonafhankelijke kredietbeoordelaars
DENK wil gelijke kansen voor elke ondernemer. Ongelijke kredietbeoordeling moet worden voorkomen. DENK is daarom:

 • Vóór onafhankelijke kredietbeoordelaars bij kleine kredietaanvragen

 

Ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten
DENK vindt het een verlies als bedrijven worden opgeheven omdat er bijvoorbeeld geen opvolger kan worden gevonden.
Mislukte bedrijfsoverdrachten kosten veel geld en banen. DENK is daarom:

 • Vóór een landelijk platform voor de ondersteuning en advisering bij bedrijfsoverdrachten
 • Vóór een verbetering van de financieringsmogelijkheden voor bedrijfsovernames
 • Vóór het verbeterd matchen van werkzoekenden en starters met mensen die hun bedrijf willen overdragen

 

Startende ondernemers krijgen een voucher van 750 euro
DENK vindt dat een beginnende ondernemer moet worden
gesteund, zodat de ondernemer zijn of haar ambities waar kan maken en banen kan creëren voor anderen. DENK is daarom:

 • Vóór het uitgeven van het geld voor het topsectorenbeleid aan startupvouchers van 750 euro per ondernemer, waarmee startups belastingvrij diensten kunnen inkopen

 

Onderzoek naar etnisch profileren bij de belastingdienst, gemeenten, de FiOD en de Inspectie SZW
DENK krijgt signalen dat ondernemers zich gediscrimineerd voelen door controles van overheidsdiensten. DENK is daarom:

 • Vóór een onafhankelijk onderzoek naar etnisch profileren bij de belastingdienst, gemeenten, de FiOD en de inspectie SZW, zodat er erkenning komt voor het probleem en er actie kan worden ondernomen

 

Versterkt leerling-gezel model in de ambachtseconomie
DENK is bezorgd over de situatie in de ambachtseconomie waar, door onder andere vergrijzing, in de toekomst een
groot tekort aan goed opgeleide vaklieden zal zijn. DENK is daarom:

 • Vóór meer geld voor het leerling-gezel model, waarin de toekomstige generatie ambachtslieden leert van meesters

 

Meer belastingvoordelen voor het mkb
DENK wil mkb’ers zo veel mogelijk ondersteunen in hun groei en werk en dat kan met belastingvoordelen. DENK is daarom:

 • Vóór het verhogen van de mkb-winstvrijstelling Vóór een verruiming van de kleineondernemersregeling

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.