Gemeenteraadslid DENK

  • Deeltijd
  • Landelijk

Website twitter.com/denknl Politieke beweging DENK

De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen behaalde DENK een mooi resultaat: 3 zetels! Volgend jaar rollen we onze strijd tegen onder andere armoede, slecht onderwijs en de verrechtsing lokaal nog verder uit en daarvoor zijn we op zoek naar bevlogen en betrokken aspirant-gemeenteraadsleden!

Profielschets Gemeenteraadslid DENK

Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de kandidaatstellingscommissie, DENK Academy en voor het partijbestuur van DENK ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De competenties van een volksvertegenwoordiger

Hieronder beschrijven we 12 competenties. Het is nagenoeg ondoenlijk ineens aan alle criteria te voldoen, maar dat is wel het streven. In potentie zijn deze competenties dus bij alle volksvertegenwoordigers aanwezig.

De waarden van DENK vertalen in politiek handelen – Volksvertegenwoordigers van de DENK kennen de waarden, zijn er mee vertrouwd en laten ze doorklinken in hun handelen. Aanpak van discriminatie en strijden voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Laten zien van ambitie en vasthoudendheid Een volksvertegenwoordiger zal soms jaren nodig hebben om voor bepaalde voorstellen een meerderheid te bereiken. Het vergt geduld en creativiteit om idealen en voorstellen soms opnieuw te verpakken of na een luwte weer op een aansprekende manier van de plank te halen.

Hebben van een politieke antenne – Een volksvertegenwoordiger weet hoe ‘politiek’ werkt, weet wat onderhandelen, samenwerken en compromissen sluiten betekent. Volksvertegenwoordigers zijn in staat vanuit de bestaande politieke verhoudingen te handelen. Zij kunnen zowel functioneren in een fractie die oppositie voert als in een fractie die onderdeel uit maakt van een regeringscoalitie.

Aanspreken van een breed publiek via de media Een volksvertegenwoordiger kan een boodschap kernachtig en begrijpelijk overbrengen, zowel voor een breed publiek als in kleiner verband bij de eigen achterban. Volksvertegenwoordigers onderhouden dus ook constructieve werkrelaties met journalisten van verschillende soorten media (tv, kranten, internet).

Onderhouden van een relatie met de leden van DENK Een volksvertegenwoordiger is dienstbaar aan de vereniging. Hij of zij onderhoudt zowel met leden in de eigen regio als met leden die een bepaalde betrokkenheid hebben bij de portefeuilles een band. Dat begint via de website, e-mail en nieuwsbrieven, maar waar nodig gaat een volksvertegenwoordiger met hen in discussie.

Afdwingen van gezag door kennis van zaken Een volksvertegenwoordiger heeft genoeg gezag op zijn onderwerpen om met specialisten vanuit de maatschappij in debat te gaan. Hij of zij verdiept zich ook steevast in de internationale en Europese aspecten van wetgeving, waarvan het belang sterk toeneemt. Maar een volksvertegenwoordiger weet ook dat bepaalde kennis geen garantie is op een woordvoerderschap, en is bereid om ook andere onderwerpen te behandelen.

Vermogen tot samenwerkingVolksvertegenwoordigers zijn in staat om samen te werken, met collega’s uit de fractie, met collega’s uit andere politieke partijen, met netwerken van deskundigen en betrokkenen binnen en buiten de partij en met partijgenoten op lokaal en provinciaal niveau.

Leiderschap én dienstbaarheid Volksvertegenwoordigers zijn in staat keuzes op een heldere manier en met gezag te verwoorden en daarin zo nodig het voortouw te nemen. Maar elke volksvertegenwoordiger kan ook dienstbaar zijn, aan de partij, de fractie en aan individuele collega’s. Niet alle volksvertegenwoordigers kunnen tegelijkertijd schitteren. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het programma. Het volksvertegenwoordigerschap betekent ook dat je veel reist en op onregelmatige tijdstippen actief bent, voor de gemeente, voor DENK en de achterban, voor de burger.

Snelle informatieverwerking  Een volksvertegenwoordiger kan met veel informatie omgaan en ziet het verschil tussen grote lijn en details. Een academische titel is niet vereist, kunnen prioriteren des te meer. Een volksvertegenwoordiger stelt prioriteiten, óók in de eigen politieke voorstellen. Een volksvertegenwoordiger is in staat een oordeel te vormen over alle onderwerpen die langs komen in de gemeenteraad.

Verbindend  Volksvertegenwoordigers vormen de verbinding tussen de partij en de wereld daarbuiten en zijn een wervende kracht voor de partij. Zij hebben oog voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, brengen partijen bij elkaar en zijn vaardig in het vinden van gedragen en duurzame oplossingen.

Herkenbaar in de samenleving  Volksvertegenwoordigers zijn in staat om continu in contact te staan met de samenleving. Zij zijn zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar. Dit leidt tot een sterke en herkenbare positie in de samenleving, tot een eigen achterban en tot een electorale meerwaarde. Volksvertegenwoordigers sluiten met hun voorstellen aan bij de belevingswereld van mensen en hebben kennis van en/of affiniteit met de verschillende culturen in het land.

Omgaan met integriteit  Volksvertegenwoordigers van DENK hebben een voorbeeldfunctie. Ze zijn zich hiervan bewust en gedragen zich hiernaar. Ze hebben ten aanzien van hun integriteit een open houding en zijn bereid vragen hierover te beantwoorden. Elke DENK volksvertegenwoordiger ondertekent en handelt volgens de door het partijbestuur vastgestelde intentieverklaring. Kandidaten dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overhandigen alvorens zij op de kieslijst komen van DENK.

Aanvullende vereisten aan de lijsttrekker

De lijsttrekker is het boegbeeld van de partij, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne. De lijsttrekker van DENK is de beoogd politiek leider van de partij. Hij of zij heeft een duidelijke visie over de toekomst van ons land en wat de rol van DENK daarin is. Hij of zij brengt deze visie over. Uiteraard dient de lijsttrekker dus over alle bovenstaande competenties te beschikken. Maar voor de lijsttrekker geldt uitdrukkelijk dat hij of zij een DENK-er in hart en nieren is en een aansprekende persoonlijkheid met politieke ervaring.

De DENK-fractie

De fractie in zijn geheel voldoet aan meerdere criteria. Het is een gevarieerd team, dat de hele samenleving aanspreekt. Dat geldt zowel voor de personen – naar sekse, leeftijd en diversiteit – als voor de regionale binding en betrokkenheid, de maatschappelijke achtergrond en de eerder verworven kennis en vaardigheden. Maar het geldt ook voor de houding van de verschillende volksvertegenwoordigers. De ideale fractie bestaat uit teamwerkers, verbinders, debataanjagers, doeners en denkers. De fractie kent daarnaast een evenwicht tussen ervaring en vernieuwing, generalisten en specialisten. De fractie is tenslotte ook tegen een stootje bestand, zodat ze met gezag kan opereren.  Om tot een goede succesvolle fractiesamenstelling te komen zal DENK mede gebruik maken van persoonlijkheidstesten van de kandidaten.

Solliciteren

Solliciteren voor de functie van gemeenteraadslid kan middels een motivatiebrief en CV. Uw kandidatuur kunt u uiterlijk maandag 24 mei 2021 om 10.00 uur indienen via [email protected]. U dient in uw sollicitatiebrief kenbaar te maken of u specifiek solliciteert voor het lijsttrekkerschap.

Procedure

Op maandag 24 mei 2021 om 10.00 uur sluit de aanmeldingstermijn. Na de sluiting van deze termijn zal de kandidaatstellingscommissie eerst een briefselectie doen en daarna gesprekken voeren met de personen die door de briefselectie zijn gekomen. Deze kandidaten volgen eerst een webinar alvorens zij op gesprek komen bij de kandidaatstellingscommissie. In juni/juli worden de kandidaten gesproken door de kandidaatstellingscommissie.

De onderstaande competenties zijn door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vastgesteld als het gaat om de functie van gemeenteraadslid. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectie waarbij de volgende competenties in beeld zullen worden gebracht:

  • Communiceren
  • Initiatief tonen
  • Omgevingsbewustzijn
  • Overtuigingskracht
  • Samenwerking
  • Analytisch vermogen
  • Integriteit
  • Resultaatgerichtheid

Naast een assessment over de competenties zullen de kandidaten een persoonlijkheidstest doen. Dit is nodig om als partij te komen tot succesvolle teams (fractiesamenstelling) op lokaal niveau.

Kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde zullen training volgen bij DENK Academy. De trainingen van DENK Academy zullen plaatsvinden in de maanden september en oktober.

Kandidaatstellingscommissie en DENK Academy adviseren afzonderlijk het partijbestuur over de kandidaat. Partijbestuur neemt per deelnemende gemeente in november het besluit over de kandidatenlijst.  

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar kandidaat@bewegingdenk.nl