Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de DENK (Groep Kuzu/Öztürk), alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (informatie).

Privacy Policy
DENK legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het lidmaatschap, het donateurschap, het worden van vrijwilliger en bij het abonneren op onze nieuwsbrief en WhatsApp-diensten (dit kan ook in de vorm van sms-diensten). Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou en/of je kind te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit melden via het contactformulier op de website.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij je deze vrijwillig aan ons verstrekt bij lidmaatschap, donateurschap of het worden van vrijwilliger. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief van verloopt via de Mailchimp-dienst.

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per elektronisch contact via de contactpagina of door direct naar ons te mailen.

DENK draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. DENK is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DENK. DENK is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. DENK is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij DENK.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van DENK in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van DENK en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DENK.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan DENK via e-mail of anderszins, zal DENK gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en DENK zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.

Je vrijwaart DENK hierbij terzake van alle schade die DENK lijdt en alle kosten die DENK maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

POLITIEKE BEWEGING DENK
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 63315645
Vestigingsadres: Lodewijk Pincoffsweg 503
3071 AS Rotterdam