1. Doel en soorten gegevens die wij (digitaal) verwerken

 DENK verzamelt, verwerkt en beheert jouw persoonsgegevens zodat een optimaal contact tussen jou en DENK gewaarborgd is. Aan het verzamelen, verwerken en beheren van jouw persoonsgegevens zijn juridische regels verbonden. Daarom is het raadzaam om kennis te nemen van het antwoord op de vraag wat met jouw gegevens wordt gedaan. Hieronder wordt gespecificeerd weergegeven wat DENK met jouw persoonsgegevens doet.

Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatieve e-mails aan leden, werknemers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden

Politieke beweging DENK verstuurt zoveel mogelijk informatie via e-mailberichten tenzij uitdrukkelijk verzocht is om geadresseerde post.

Contact en inschrijving via formulieren op de website
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het beoogde doel, namelijk verwerking van persoonsgegevens (en betaalgegevens) voor onder andere lidmaatschap, donatie, vrijwilliger worden, sprekersverzoeken, inschrijving voor evenementen, vragen en/of opmerkingen. Het is ook mogelijk om alle formulieren hardcopy op te vragen, in te vullen en op te sturen naar DENK.

Verschillende persoonsgegevens die DENK verwerkt
De gegevens die DENK verstrekt, hangen af van de hoedanigheid van de gegevensvertrekker en het doel waarvoor gegevens zijn verstrekt. Hieronder een opsomming van de verschillende hoedanigheden van gegevensverstrekkers:

 • Leden
 • Donateurs
 • Vrijwilligers
 • Sollicitanten
 • Abonnees nieuwsbrief
 • Belangstellenden
 • Website bezoekers

1.1  Leden

Indien je lid bent, verwerkt de vereniging DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Dienstverlening
 • Ledenadministratie
 • Inning van jaarlijkse contributie;
 • Versturen van relevante informatie, bijvoorbeeld over evenementen, bijeenkomsten, campagnes en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten of trainingen
 • Digitaal versturen van nieuwsbrieven, indien je je daarvoor hebt aangemeld
 • Wettelijk verplichte administratie (Wet financiering politieke partijen)

Wie kan er bij deze gegevens

Allen genoemd onder punt 1.1.3 die betrokken zijn bij gegevensverwerking of  inzage hebben tot jouw gegevens, hebben een subverwerkersovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat
 • ICT
 • DENK afdelingen

1.2  Donateurs

Indien je een donatieformulier ingevuld hebt, verwerkt DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Afhandeling van donatie
 • Wettelijk verplichte administratie (Wet financiering politieke partijen)

Wie kan er bij deze gegevens?

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat
 • ICT

1.3     Vrijwilligers

Persoonsgegevens die DENK verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Motivatie en/of CV
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Doeleinden verwerken persoonlijke  gegevens

 • Dienstverlening
 • Administratie vrijwilligers
 • Versturen van relevante informatie, bijvoorbeeld over evenementen, bijeenkomsten, campagnes en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten of trainingen

Wie kan er bij deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Campagneleider
 • Secretariaat
 • ICT

1.4  Sollicitanten

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Motivatie en/ of CV
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

 

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Registreren en monitoren van sollicitaties
 • Het correct afhandelen van de sollicitatieprocedure
 • Het bepalen van integriteit d.m.v screening
 • Verbeteren en aanpassen van het werving- en selectieproces

Wie heeft er toegang tot deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat
 • HR

1.5  Abonnees nieuwsbrief

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK verwerkt

Indien je geen lid bent van DENK, maar wel ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, verstrekt DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Digitaal versturen van nieuwsbrieven

Wie kan er bij deze gegevens

 • Directie
 • Secretariaat
 • ICT

1.6  Belangstellenden (via website)

Persoonsgegevens die DENK verwerkt
Heb je een contactformulier ingevuld waarbij je een vraag stelt en/of vraagt of er contact opgenomen kan worden, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Contact met belangstellende

Wie kan er bij deze gegevens

 • Directie
 • Communicatie
 • Secretariaat

1.7   Website bezoekers

De website van DENK verzamelt geanonimiseerde gegevens van het IP-adres om de website te verbeteren met betrekking tot de content. Het gaat hierbij om Google-Analytics. Ook maken wij gebruik van een Facebook pixel t.b.v. campagne doeleinden die je in de instellingen uit of aan kan zetten bij bezoek aan onze website. Voor meer informatie over cookies klik dan op onze cookie policy pagina.

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK registreert

 • Geanonimiseerde IP-adres
 • Cookies

Doeleinden registratie persoonlijke gegevens

 • De website van DENK verzamelt geanonimiseerd IP-adres-gegevens en cookies, om de website te verbeteren. Onze tracking pixels verzamelen geen NAW gegevens.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

 • ICT & Campagne ondersteuning

Subverwerkersovereenkomsten medewerkers en stagiaires

De medewerkers en stagiaires die gemachtigd zijn door de verwerkersverantwoordelijke tekenen vóór aanvang van hun contract een subverwerkersovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring indien zij gegevens verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor politieke verenigingen geldt er een wettelijke uitzondering voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals politieke voorkeur. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan striks noodzakelijk.

5. Rechten en Plichten

 Hieronder een overzicht van alle rechten met betrekking tot je gegevens:

 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij DENK vastgelegd en bewaard zijn. Stuur hiervoor een mail naar [email protected]

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DENK. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elk mailbericht.

Recht op overdracht

Mocht jij -in het geval dat je overstapt naar een andere partij of dienst- de gegevens nodig hebben die bij DENK opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient DENK al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Politieke beweging DENK vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Wij nemen klachten in behandeling via [email protected].

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat DENK jouw gegevens gebruikt? Dan kun je via [email protected] hiertegen bezwaar maken.

DENK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een politiek belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor een goede service vanuit DENK. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd of niet naar waarheid worden ingevuld kunnen wij minder adequaat of in het geheel niet voldoen aan de service en informatie- en uitvoeringsplicht die wij graag zouden willen uitvoeren.

DENK houdt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DENK dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van DENK te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

2.  Onze (sub)verwerkers

De gegevens die DENK ontvangt en verwerkt worden beheerd door deze (sub)verwerkers:

Lokale afdelingen

Onder onze lokale afdelingen vallen: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Zaanstad, Deventer, Amersfoort, Lelystad, Eindhoven, Schiedam, Enschede, Veenendaal, Roermond, Arnhem, Zuid-Holland, Noord-Holland.

Mailingen

De nieuwsbrieven, uitnodigingen en alle overige mailingen worden vestuurd via Mailchimp.

Website en E-mail

De e-mailboxen en website van DENK worden gehost door uHost. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van Vimexx ter ondersteuning.

Beveiliging op locatie in relatie tot privacywetgeving

Onze beveiligingscamera’s worden op onze hoofdlocatie Schiekade 10a in Rotterdam beheerd door C-tin. Videobeelden zijn alleen opvraagbaar bij calamiteiten.

Subverwerkersovereenkomsten leveranciers

Met onze vaste leveranciers is een subverwerkersovereenkomst afgesloten. Voor software leveranciers van (web)applicaties en diensten controleert DENK de privacystatements of het conform de Europese en Nederlandse wetgeving is m.b.t. de AVG (GDPR). Dit geldt ook voor de social media diensten waar wij gebruik van maken. In onze AVG-repository zijn alle privacy statements, overeenkomsten en andere afspraken gearchiveerd.

3.  Opslaglocaties en periode van gegevensbewaring

 DENK bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarmee de gegevens worden verstrekt. Volgens de Wet financiering politieke partijen zijn wij verplicht (contact)gegevens die betrekking hebben op de financiële administratie gedurende tien jaar te bewaren. Gegevens van afgewezen sollicitanten worden maximaal 4 weken bewaard. Met toestemming van de kandidaat kunnen gegevens maximaal 1 jaar bewaard blijven voor eventuele passende vacatures en functies. Gegevens van aanmeldingen via formulieren van de website (leden, vrijwilligers, donateurs e.d.) worden maximaal 1 jaar bewaard op de website.

4.  Beveiliging

 De persoonsgegevens die door DENK of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Onze laptops en mobiele apparatuur zijn beveiligd met persoonlijke wachtwoorden. Dit geldt ook voor onze e-mailadressen. Als je denkt dat je ten onrechte benaderd wordt door een partij die zich voordoet als DENK of een e-mailadres wordt misbruikt meldt dit dan tijdig via: [email protected] of 06 25 25 66 01.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.bewegingdenk.nl  privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Alle andere webadressen gelieerd aan DENK hebben ook een SSL-certificaat. Mocht je een lek opmerken in een van onze webadressen of vragen hierover hebben, mail naar: [email protected]