Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert DENK over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden DENK persoonsgegevens verwerkt en andere informatie over hoe DENK omgaat met persoonsgegevens.

Doel en soorten gegevens die wij (digitaal) verwerken

DENK verzamelt, verwerkt en beheert jouw persoonsgegevens zodat een optimaal contact tussen jou en DENK gewaarborgd is. DENK verwerkt gegevens voor doeleinden, genoemd in hoofdstuk 1, op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan DENK moet voldoen vanuit de Wet financiering politieke partijen (hierna: Wfpp).

In deze privacyverklaring gebruiken wij de term persoonsgegevens om te verwijzen naar informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens, financiële gegevens, IP-adres of andere informatie genoemd in hoofdstuk 1. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). DENK is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door DENK. Aan het verzamelen, verwerken en beheren van jouw persoonsgegevens zijn juridische regels verbonden. In het volgende hoofdstuk wordt gespecificeerd weergegeven wat DENK met jouw persoonsgegevens doet.

Hoofdstuk 1: Verschillende persoonsgegevens die DENK verwerkt
De gegevens die DENK verstrekt, hangen af van de hoedanigheid van de gegevensvertrekker en het doel waarvoor gegevens zijn verstrekt. Hieronder een opsomming van de verschillende hoedanigheden van gegevensverstrekkers:

 1. Leden
 2. Donateurs
 3. Vrijwilligers
 4. Sollicitanten
 5. Abonnees nieuwsbrief
 6. Belangstellenden (contact en inschrijving via formulier op website)
 7. Website bezoekers
 8. Respondenten

Politieke beweging DENK verstuurt zoveel mogelijk informatie via e-mailberichten tenzij uitdrukkelijk verzocht is om geadresseerde post.

1.1  Leden

Indien je lid bent, verwerkt de vereniging DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Dienstverlening
 • Ledenadministratie
 • Inning van jaarlijkse contributie
 • Versturen van relevante informatie, bijvoorbeeld over evenementen, bijeenkomsten, trainingen, campagnes en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten
 • Digitaal versturen van nieuwsbrieven (indien je je daarvoor hebt aangemeld)
 • Wettelijk verplichte administratie (Wfpp)
 • Het verzenden van verenigingsinformatie
 • Het beheren van de financiële administratie

Wie kan er bij deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat en afdelingscommissie
 • ICT
 • DENK afdelingen

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Door lid te worden ga je akkoord met het delen van jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer DENK persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij wordt te allen tijde een verwerkersovereenkomst afgesloten.

1.2  Donateurs

Indien je een donatieformulier ingevuld hebt, verwerkt DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Wanneer je een donatie boven de € 4500,- doet, zal deze ‘conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ in de jaarrekening van DENK openbaar worden gemaakt. Bij een donatie wordt de IDEAL-betaling verwerkt door Mollie Payments.

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Afhandeling van donatie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Wettelijk verplichte administratie (Wet financiering politieke partijen)

Wie kan er bij deze gegevens?

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat
 • ICT

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

1.3  Vrijwilligers

Persoonsgegevens die DENK verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Motivatie en/of CV
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Dienstverlening
 • Administratie vrijwilligers
 • Versturen van relevante informatie, bijvoorbeeld over evenementen, bijeenkomsten, trainingen, campagnes en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten

Wie kan er bij deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Campagneleider
 • Secretariaat
 • ICT

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

1.4  Sollicitanten

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats
 • Een administratienummer (BSN).
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Motivatie en/ of CV
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages
 • Gegevens over huidige en vorige dienstverbanden
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Opnemen in een kandidatenlijst
 • Registreren en monitoren van sollicitaties
 • Het correct afhandelen van de sollicitatieprocedure
 • Het bepalen van integriteit d.m.v. screening
 • Verbeteren en aanpassen van het werving- en selectieproces

Wie heeft er toegang tot deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat
 • Werving- en selectie

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

1.5  Abonnees nieuwsbrief

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK verwerkt

Indien je geen lid bent van DENK, maar wel ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, verstrekt DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Digitaal versturen van nieuwsbrieven

Wie kan er bij deze gegevens

 • Directie
 • Secretariaat
 • ICT

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK.

1.6  Belangstellenden (via website)

Persoonsgegevens die DENK verwerkt
Heb je een contactformulier ingevuld waarbij je een vraag stelt en/of vraagt of er contact opgenomen kan worden, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Contact met belangstellende

Wie kan er bij deze gegevens

 • Directie
 • Communicatie
 • Secretariaat

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK.

1.7  Website bezoekers

De website van DENK verzamelt geanonimiseerde gegevens van het IP-adres om de website te verbeteren met betrekking tot de content. Het gaat hierbij om Google-Analytics. Ook maken wij gebruik van een Facebook pixel t.b.v. campagne doeleinden die je in de instellingen uit of aan kan zetten bij bezoek aan onze website. Op onze cookie pagina kun je meer lezen over cookies.

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK registreert

 • Geanonimiseerde IP-adres
 • Cookies

Doeleinden registratie persoonlijke gegevens

 • De website van DENK verzamelt geanonimiseerd IP-adres-gegevens en cookies, om de website te verbeteren. Onze tracking pixels verzamelen geen NAW-gegevens.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

 • ICT & Campagne ondersteuning
 • Directie
 • Communicatie

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK.

1.8  Respondenten

Digitale enquêtes zijn initiatieven van DENK die op speciale websites staan buiten de website van DENK om. Deze websites tracken geen gegevens via pixels en slaan geen cookies op. De website heeft dan ook slechts een ondersteunende functie t.b.v. het specifieke doel waarvoor gegevensverwerking nodig is, namelijk kwalitatief onderzoek.

Persoonsgegevens die Politieke beweging DENK verwerkt:

 • Voornaam, deze gegevens worden automatisch geanonimiseerd
 • Achternaam, deze gegevens worden automatisch geanonimiseerd
 • E-mailadres, deze gegevens worden automatisch geanonimiseerd
 • Regio/plaats, deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden
 • Geslacht, deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden
 • Leeftijdscategorie, deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden
 • IP-adres, deze gegevens worden gebruikt ter validatie authenticiteit inzendingen (ICT)

Verdere gegevens die verwerkt worden, zijn specifiek gericht op het onderwerp van onderzoek en niet herleidbaar. Wij nemen geen verantwoordelijkheid indien respondenten ongevraagd NAW-gegevens invullen in velden waar dat niet gevraagd wordt. Aangezien de directe NAW-gegevens geanonimiseerd binnenkomen, is het opvragen van deze gegevens niet mogelijk.

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens:

Waarborging authenticiteit inzendingen voor kwalitatief onderzoek.

Doeleinden verwerken van enquêtegegevens:

 • Inzichtelijk maken van maatschappelijke problemen
 • Inzichtelijk maken kenmerken zoals geslacht, locatie en leeftijdscategorie om probleemstellingen te kunnen duiden voor verder onderzoek

Wie heeft er toegang tot deze gegevens:

 • Gedeeltelijke toegang: medewerkers bevoegd tot statistisch onderzoek
 • Volledige toegang: ICT

De medewerkers hebben een dienstverband bij DENK.

Inhoudelijke politieke vragen kunnen gestuurd worden naar [email protected]
Vragen met betrekking tot digitale veiligheid kunnen gestuurd worden naar [email protected]

Bijzondere persoonsgegevens

Voor politieke verenigingen geldt er een wettelijke uitzondering voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals politieke voorkeur. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Verwerkers

Binnen de DENK bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten van DENK en alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken zoals bijvoorbeeld voor het beheer van de mailservers en faciliteren van betalingen. Wanneer DENK persoonsgegeven laat verwerken door een externe partij wordt te allen tijde een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Mailingen

De nieuwsbrieven, uitnodigingen en alle overige mailingen worden verstuurd via Mailchimp.

Website en e-mail

De e-mailboxen en website van DENK worden gehost door uHost. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van Vimexx ter ondersteuning.

Ledenbeheer

Voor de ledenadministratie en voor het innen van de jaarlijkse ledenbijdragen is DENK een partnerschap aangegaan met ClubCollect. Met betrekking tot het waarborgen van de privacy van onze leden, voldoet ClubCollect aan alle AVG wet- en regelgeving. De iDeal betaling van personen die lid worden via de website wordt afgerond door Mollie Payments.

Beveiliging op locatie in relatie tot privacywetgeving

Onze beveiligingscamera’s worden op onze hoofdlocatie Lodewijk Pincoffsweg 503 in Rotterdam beheerd door C-tin. Videobeelden zijn alleen opvraagbaar bij calamiteiten.

Verwerkersovereenkomsten leveranciers

Met onze vaste leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor softwareleveranciers van (web)applicaties en diensten, controleert DENK de privacy statements of het conform de Europese en Nederlandse wetgeving is m.b.t. de AVG (GDPR). Dit geldt ook voor de sociale mediadiensten waar wij gebruik van maken. In onze AVG-handboek zijn alle privacy statements, overeenkomsten en andere afspraken gearchiveerd.

Hoofdstuk 3: Opslaglocaties en periode van gegevensbewaring

DENK bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarmee de gegevens worden verstrekt. Volgens de Wfpp, zijn wij verplicht (contact)gegevens die betrekking hebben op de financiële administratie gedurende tien jaar te bewaren. Gegevens van afgewezen sollicitanten worden maximaal 4 weken bewaard. Met toestemming van de kandidaat kunnen gegevens maximaal 1 jaar bewaard blijven voor eventuele passende vacatures en functies. Gegevens van aanmeldingen via formulieren van de website (leden, vrijwilligers, donateurs e.d.) worden maximaal 1 jaar bewaard op de website.

Hoofdstuk 4: Beveiliging

Hoe gaat DENK om met beveiliging?

DENK legt passende technische en organisatorische maatregelen vast om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die binnen onze organisatie worden verzameld, beveiligd zijn tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van DENK en verbonden organisaties. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die betrokken zijn bij deze activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld om externe dienstverleners gaan voor het innen van jaarlijkse ledenbijdragen of het beheren van mailservers.

Wanneer DENK besluit persoonsgegevens uit te besteden aan een externe partij, wordt te allen tijde een verwerkersovereenkomst opgesteld om de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te waarborgen. De persoonsgegevens die door DENK of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Onze laptops en mobiele apparatuur zijn beveiligd met persoonlijke wachtwoorden. Dit geldt ook voor onze e-mailadressen. Als je denkt dat je ten onrechte benaderd wordt door een partij die zich voordoet als DENK of een e-mailadres wordt misbruikt, meldt dit dan tijdig via: [email protected] of door te bellen naar 010 307 2822.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.bewegingdenk.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Alle andere webadressen gelieerd aan DENK hebben ook een SSL-certificaat. Mocht je een lek opmerken in een van onze webadressen of vragen hierover te hebben, maar naar: [email protected]

Persoonsgegevens verstrekken aan derden

DENK zal uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor advertentiedoeleinden, tenzij u expliciet toestemming geeft. DENK kan wel automatisch gegenereerde informatie aan derden verstrekken, mits deze niet tot u persoonlijk herleidbaar is (met uitzondering van uw IP-adres). In sommige gevallen kan DENK verplicht zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld in het geval van een rechtszaak of om haar eigen rechten te beschermen. Alle onderdelen van DENK behouden zich het recht voor om persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten in gevallen waarin de inhoud van de correspondentie daar redelijkerwijs om vraagt, bijvoorbeeld bij bedreiging.

Minderjarige

Volgens onze statuten kun je pas lid worden als je 16 jaar of ouder bent, dit moeten onze leden bevestigen bij het invullen van het lidmaatschapsformulier. Als je nog geen zestien jaar of ouder bent, kan DENK jouw lidmaatschap niet verwerken.

Hoofdstuk 5: Rechten en Plichten

Hieronder een overzicht van alle rechten met betrekking tot je gegevens:

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij DENK vastgelegd en bewaard zijn. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected]

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DENK. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief

Recht op overdracht

Mocht jij (in het geval dat je overstapt naar een andere partij of dienst) de gegevens nodig hebben die bij DENK opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient DENK al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij DENK vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Wij nemen klachten in behandeling via [email protected].

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat DENK jouw gegevens gebruikt? Dan kun je via [email protected] hiertegen bezwaar maken.

DENK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een politiek belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor een goede service vanuit DENK. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd of niet naar waarheid worden ingevuld, kunnen wij minder adequaat of in het geheel niet voldoen aan de service en informatie- en uitvoeringsplicht die wij graag zouden willen uitvoeren.

Hoofdstuk 6: Contact

Als u vragen of klachten hebt over de Privacyverklaring, kunt contact opnemen met DENK door te mailen naar [email protected] of door te bellen naar 010 307 2822.

Hoofdstuk 7: Wijzigingen in de Privacyverklaring

DENK behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Privacyverkaring. Wij adviseren je om dit regelmatig te controleren zodat je op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

 

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 januari 2023