Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert DENK over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden DENK persoonsgegevens verwerkt en andere informatie over hoe DENK omgaat met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door DENK. 

 1. Doel en soorten gegevens die wij (digitaal) verwerken

DENK verzamelt, verwerkt en beheert jouw persoonsgegevens zodat een optimaal contact tussen jou en DENK gewaarborgd is. DENK verwerkt gegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan DENK moet voldoen vanuit de Wet financiering politieke partijen. 

Aan het verzamelen, verwerken en beheren van jouw persoonsgegevens zijn juridische regels verbonden. Hieronder wordt gespecificeerd weergegeven wat DENK met jouw persoonsgegevens doet.

Contact en inschrijving via formulieren op de website
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het beoogde doel, namelijk verwerking van persoonsgegevens (en betaalgegevens) voor onder andere het beheren van de ledenadministratie, financiële administratie, het ontvangen van donaties, het voeren van campagne (vrijwilliger worden), inschrijving voor evenementen, sprekersverzoeken, vragen en/of opmerkingen. Het is ook mogelijk om alle formulieren hardcopy op te vragen, in te vullen en op te sturen naar DENK.

Verschillende persoonsgegevens die DENK verwerkt
De gegevens die DENK verstrekt, hangen af van de hoedanigheid van de gegevensvertrekker en het doel waarvoor gegevens zijn verstrekt. Hieronder een opsomming van de verschillende hoedanigheden van gegevensverstrekkers:

 • Leden
 • Donateurs
 • Vrijwilligers
 • Sollicitanten
 • Abonnees nieuwsbrief
 • Belangstellenden
 • Website bezoekers
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatieve e-mails aan leden, werknemers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden
 • Politieke beweging DENK verstuurt zoveel mogelijk informatie via e-mailberichten tenzij uitdrukkelijk verzocht is om geadresseerde post.

1.1  Leden

Indien je lid bent, verwerkt de vereniging DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

DENK neemt op basis van de digitale en hardcopy lidmaatschapsformulieren de gegevens op in de ledenadministratie. Volgens onze statuten kun je pas lid worden als je 16 jaar of ouder bent, dit moeten onze leden bevestigen bij het invullen van de lidmaatschapsformulier. Indien nodig gebruiken we deze persoonsgegevens om contact op te nemen indien bijvoorbeeld de ledenbijdrage niet of te laat voldaan is of om een uitnodiging te sturen voor een algemene ledenvergadering.

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Dienstverlening
 • Ledenadministratie
 • Inning van jaarlijkse contributie;
 • Versturen van relevante informatie, bijvoorbeeld over evenementen, bijeenkomsten, campagnes en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten of trainingen
 • Digitaal versturen van nieuwsbrieven, indien je je daarvoor hebt aangemeld
 • Wettelijk verplichte administratie (Wet financiering politieke partijen)
 • Het verzenden van verenigingsinformatie
 • Het beheren van de financiële administratie 

Wie kan er bij deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat en afdelingscommissie 
 • ICT
 • DENK afdelingen

De medewerkers hebben een dienstverband met DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

Door lid te worden ga je akkoord met het delen van jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer DENK persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij wordt te allen tijde een verwerkersovereenkomst afgesloten.

1.2  Donateurs

Indien je een donatieformulier ingevuld hebt, verwerkt DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Wanneer je een donatie boven de € 4500,- doet, zal deze ‘conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ in de jaarrekening van DENK openbaar worden gemaakt. Bij een donatie wordt de IDEAL betaling afgerond door Mollie Payments. 

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Afhandeling van donatie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Wettelijk verplichte administratie (Wet financiering politieke partijen)

Wie kan er bij deze gegevens?

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat
 • ICT

De medewerkers hebben een dienstverband met DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

1.3     Vrijwilligers

Persoonsgegevens die DENK verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Motivatie en/of CV
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

 

Doeleinden verwerken persoonlijke  gegevens

 • Dienstverlening
 • Administratie vrijwilligers
 • Versturen van relevante informatie, bijvoorbeeld over evenementen, bijeenkomsten, campagnes en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten of trainingen

Wie kan er bij deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Campagneleider
 • Secretariaat
 • ICT

De medewerkers hebben een dienstverband met DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

1.4  Sollicitanten

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Motivatie en/ of CV
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages
 • Gegevens over huidige en vorige dienstverbanden 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in telefonische en schriftelijke correspondentie

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Opnemen in een kandidatenlijst
 • Registreren en monitoren van sollicitaties
 • Het correct afhandelen van de sollicitatieprocedure
 • Het bepalen van integriteit d.m.v screening
 • Verbeteren en aanpassen van het werving- en selectieproces

Wie heeft er toegang tot deze gegevens

 • Landelijk bestuur
 • Directie
 • Secretariaat
 • Werving- en selectie

De medewerkers hebben een dienstverband met DENK en de leden van het landelijk bestuur zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

1.5  Abonnees nieuwsbrief

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK verwerkt

Indien je geen lid bent van DENK, maar wel ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, verstrekt DENK de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Digitaal versturen van nieuwsbrieven

Wie kan er bij deze gegevens

 • Directie
 • Secretariaat
 • ICT

De medewerkers hebben een dienstverband met DENK.

1.6  Belangstellenden (via website)

Persoonsgegevens die DENK verwerkt
Heb je een contactformulier ingevuld waarbij je een vraag stelt en/of vraagt of er contact opgenomen kan worden, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens

 • Contact met belangstellende

Wie kan er bij deze gegevens

 • Directie
 • Communicatie
 • Secretariaat

De medewerkers hebben een dienstverband met DENK.

1.7   Website bezoekers

De website van DENK verzamelt geanonimiseerde gegevens van het IP-adres om de website te verbeteren met betrekking tot de content. Het gaat hierbij om Google-Analytics. Ook maken wij gebruik van een Facebook pixel t.b.v. campagne doeleinden die je in de instellingen uit of aan kan zetten bij bezoek aan onze website. Op onze cookie pagina kun je meer informatie lezen over cookies. 

Persoonsgegevens die politieke beweging DENK registreert

 • Geanonimiseerde IP-adres
 • Cookies

Doeleinden registratie persoonlijke gegevens

 • De website van DENK verzamelt geanonimiseerd IP-adres-gegevens en cookies, om de website te verbeteren. Onze tracking pixels verzamelen geen NAW gegevens.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

 • ICT & Campagne ondersteuning
 • Directie
 • Communicatie

De medewerkers hebben een dienstverband met DENK.

1.8 Respondenten

Digitale enquêtes zijn initiatieven van DENK die op speciale websites staan buiten de website van DENK om. Deze websites tracken geen gegevens via pixels en slaan geen cookies op. De website heeft dan ook slechts een ondersteunende functie t.b.v. het specifieke doel waarvoor gegevensverwerking nodig is, namelijk kwalitatief onderzoek.

Persoonsgegevens die Politieke beweging DENK verwerkt:

 • Voornaam, deze gegevens worden automatisch geanonimiseerd
 • Achternaam, deze gegevens worden automatisch geanonimiseerd
 • E-mail adres, deze gegevens worden automatisch geanonimiseerd
 • Regio/plaats, deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden
 • Geslacht, deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden
 • Leeftijdscategorie, deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden
 • IP-adres, deze gegevens worden gebruikt ter validatie authenticiteit inzendingen (ICT)

Verdere gevens die verwerkt worden zijn specifiek gericht op het onderwerp van onderzoek en niet herleidbaar. Wij nemen geen verantwoordelijkheid indien respondenten ongevraagd naw gegevens invullen in velden waar dat niet gevraagd wordt. Aangezien de directe naw gegevens geanonimiseerd binnenkomen is het opvragen van deze gegevens niet mogelijk.

Doeleinden verwerken persoonlijke gegevens:

Waarborging authenticiteit inzendingen voor kwalitatief onderzoek.

Doeleinden verwerken van enquette gegevens:

 • Inzichtelijk maken van maatschappelijke problemen
 • Inzichtelijk maken kenmerken zoals geslacht, locatie en leeftijdscategorie om probleemstellingen te kunnen duiden voor verder onderzoek

Wie heeft er toegang tot deze gegevens:

 • Gedeeltelijke toegang: medewerkers bevoegd tot statistisch onderzoek
 • Volledige toegang: ICT

De medewerkers hebben een dienstverband met vereniging Politieke beweging DENK en Tweede Kamer fractie DENK.

Inhoudelijke politieke vragen kunnen gestuurd worden naar [email protected]
Vragen met betrekking tot digitale veiligheid kunnen gestuurd worden naar [email protected]

Bijzondere persoonsgegevens

Voor politieke verenigingen geldt er een wettelijke uitzondering voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals politieke voorkeur. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

 1. Verwerkers

Binnen de DENK bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten van DENK en alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken zoals bijvoorbeeld voor het beheer van de mailservers en faciliteren van betalingen. Wanneer DENK persoonsgegeven laat verwerken door een externe partij wordt te allen tijde een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Mailingen

De nieuwsbrieven, uitnodigingen en alle overige mailingen worden verstuurd via Mailchimp.

Website en E-mail

De e-mailboxen en website van DENK worden gehost door uHost. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van Vimexx ter ondersteuning.

Ledenbeheer

Voor de ledenadministratie en voor het innen van de jaarlijkse ledenbijdragen is DENK een partnerschap aangegaan met ClubCollect. Met betrekking tot het waarborgen van de privacy van onze leden, voldoet ClubCollect aan alle AVG wet- en regelgeving. De iDeal betaling van personen die lid worden via de website wordt afgerond door Mollie Payments.

Voor de administratie van ledengegevens is DENK een partnerschap aangegaan met ClubCollect. Met betrekking tot het waarborgen van de privacy van onze leden, voldoet ClubCollect aan alle AVG wet- en regelgeving.

Beveiliging op locatie in relatie tot privacywetgeving

Onze beveiligingscamera’s worden op onze hoofdlocatie Lodewijk Pincoffsweg 503 in Rotterdam beheerd door C-tin. Videobeelden zijn alleen opvraagbaar bij calamiteiten.

Verwerkersovereenkomsten leveranciers

Met onze vaste leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor softwareleveranciers van (web)applicaties en diensten controleert DENK de privacy statements of het conform de Europese en Nederlandse wetgeving is m.b.t. de AVG (GDPR). Dit geldt ook voor de social media diensten waar wij gebruik van maken. In onze AVG-repository zijn alle privacy statements, overeenkomsten en andere afspraken gearchiveerd.

 

 1. Opslaglocaties en periode van gegevensbewaring

DENK bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarmee de gegevens worden verstrekt. Volgens de Wet financiering politieke partijen zijn wij verplicht (contact)gegevens die betrekking hebben op de financiële administratie gedurende tien jaar te bewaren. Gegevens van afgewezen sollicitanten worden maximaal 4 weken bewaard. Met toestemming van de kandidaat kunnen gegevens maximaal 1 jaar bewaard blijven voor eventuele passende vacatures en functies. Gegevens van aanmeldingen via formulieren van de website (leden, vrijwilligers, donateurs e.d.) worden maximaal 1 jaar bewaard op de website.

 

 1. Beveiliging

4.1 Hoe gaat DENK om met beveiliging?

DENK legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens die door DENK of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Onze laptops en mobiele apparatuur zijn beveiligd met persoonlijke wachtwoorden. Dit geldt ook voor onze e-mailadressen. Als je denkt dat je ten onrechte benaderd wordt door een partij die zich voordoet als DENK of een e-mailadres wordt misbruikt meldt dit dan tijdig via: [email protected] of 06 25 25 66 01.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.bewegingdenk.nl  privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Alle andere webadressen gelieerd aan DENK hebben ook een SSL-certificaat. Mocht je een lek opmerken in een van onze webadressen of vragen hierover te hebben, maar naar: [email protected]

 1. Rechten en Plichten

Hieronder een overzicht van alle rechten met betrekking tot je gegevens:

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij DENK vastgelegd en bewaard zijn. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected]

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DENK. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief

Recht op overdracht

Mocht jij (in het geval dat je overstapt naar een andere partij of dienst) de gegevens nodig hebben die bij DENK opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient DENK al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Politieke beweging DENK vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Wij nemen klachten in behandeling via [email protected].

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat DENK jouw gegevens gebruikt? Dan kun je via [email protected] hiertegen bezwaar maken.

DENK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een politiek belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor een goede service vanuit DENK. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd of niet naar waarheid worden ingevuld kunnen wij minder adequaat of in het geheel niet voldoen aan de service en informatie- en uitvoeringsplicht die wij graag zouden willen uitvoeren.

DENK houdt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DENK dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van DENK te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

DENK behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Privacyverkaring. Wij adviseren je om dit regelmatig te controleren zodat je op de hoogte bent van de laatste wijzigingen. 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 november 2022.