Wil jij de democratie een handje helpen?

Wil jij de democratie een handje helpen?

Ben jij 18 jaar of ouder en bezit je de Nederlandse nationaliteit? Dan kan dat door een ondersteuningsverklaring te tekenen!

Waarom een ondersteuningsverklaring?
Nieuwe partijen dienen om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen 580 ondersteuningsverklaringen door heel Nederland op te halen. Hierbij is ons land verdeeld in 20 kieskringen waarbij per kieskring 30 handtekeningen nodig zijn. Bonaire is hierop een uitzondering: hier zijn 10 handtekeningen nodig. Wil jij dat DENK meedoet? Teken dan onze ondersteuningsverklaring bij jouw gemeente!

1. Print de ondersteuningsverklaring dubbelzijdig uit;
2. Informeer bij de gemeente waar je ingeschreven staat of je op afspraak dient te komen of gewoon even binnen kunt lopen;
3. Teken de verklaring onder toeziend oog van de gemeente ambtenaar van de gemeente waar je ingeschreven staat;
4. Neem contact op via [email protected] voor verdere instructies.

Groet,

Team DENK

 


Sylvana Simons sluit zich aan bij DENK!

Rotterdam – De boodschap van DENK landt in onze samenleving. Steeds meer mensen delen de overtuiging dat het van belang is om samen te leven op basis van wederzijdse acceptatie. Het geluid van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de bestrijding van de dubbele maat weerspiegelt de stem van vele ongehoorde burgers in ons land. DENK heeft in de afgelopen tijd dan ook steeds meer leden mogen verwelkomen uit alle groepen in onze samenleving. DENK verbindt en in de afgelopen maand kwamen er meer dan 1.000 leden bij. Het is met grote blijdschap en trots dat DENK de nieuwe en prominente aanwinst van de snelst groeiende politieke beweging van ons land verwelkomt: Sylvana Simons!

Drijfveren voor de politiek

De ambitie om iets blijvends bij te dragen aan onze samenleving heeft Sylvana Simons, die wij kennen van haar jarenlange maatschappelijke carrière als presentatrice bij onder andere de NPO, RTL4 en SBS6, columniste, ambassadrice van goede doelen en media-persoonlijkheid, van kinds af aan al gehad. Ondanks dat zij op vroege leeftijd al een drive had om tegen onrechtvaardigheid in te gaan, hield zij zich publiekelijk afzijdig in het maatschappelijke debat. Het kwam tot een omslagpunt, toen zij het veelbesproken moment in de DWDD-uitzending met Martin Šimek meemaakte en werd geconfronteerd met heftige reacties.

Simons: “Toen ik de term ‘zwartjes’ hoorde tijdens het gesprek over vluchtelingen, geloofde ik mijn oren niet. De vragen die ik daar vervolgens over stelde maakten een stortvloed aan reacties los. Sommige waren positief, maar veel reacties waren doordrenkt met intolerant en haatdragend gedachtegoed. Hierdoor rees bij mij het besef dat, hoewel ik altijd al een betrokken burger was, ik mij ook publiekelijk moest gaan uitspreken. Dát was het moment dat ik besloot om zaken als racisme en Zwarte Piet niet meer zonder tegengeluid te laten passeren. Ik zie het nu als mijn taak om mijn stem te laten horen in de arena waar ik écht iets blijvends kan bijdragen: de politiek”.

Waarom DENK?

Simons heeft DENK sinds de oprichting nauwgezet gevolgd. De verfrissende en vooral verbindende boodschap van DENK heeft haar ervan overtuigd dat DENK de enige beweging is die Nederland kan verbinden. Simons: “De politiek probeerde mij wijs te maken dat het verhaal van mensen die moslimhaat ondervinden, niet mijn verhaal is. De politiek probeert Nederlanders die geen afro-Caribische of afro-Surinaamse afkomst hebben wijs te maken, dat het verhaal van racisme en de karikatuur Zwarte Piet, niet hun verhaal is. DENK laat zien dat het onrecht dat minderheden, maar ook vrouwen, in Nederland ondervinden het verhaal is van ons allemaal. Want alleen als wij solidair zijn met elkaar, kan een samenleving op basis van wederzijdse acceptatie tot werkelijkheid worden.

 Wat wordt haar rol?

Sylvana Simons heeft zich met vele  thema’s actief beziggehouden in haar maatschappelijke carrière, waaronder haar ambassadeurschap van het Emma Kinderziekenhuis en haar rol als co-founder van Respect.nl. Als prominent lid van DENK zal zij in de politieke arena inbreng gaan leveren op het gebied van media en cultuur, emancipatie, zorg en onderwijs.


Kamerlid Öztürk juicht onafhankelijk onderzoek inzake Daelzicht en Reinaerde toe

Rotterdam – Met drie paginagrote artikelen van journalist Joep Dohmen over DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk berichtte de NRC vandaag. Wat opvalt, is de suggestieve, beschuldigende en slecht onderbouwde opzet van de artikelen en in het bijzonder de koppen. Het geheel doet denken aan een artikel van april jl., waarin met ruim 2000 woorden verwijten over excessief declareren en vriendjespolitiek aan de Hogeschool Utrecht werden beschreven. Vandaag bleek in een piepklein NRC-artikel (van nog niet eens 150 woorden) ergens achteraan de krant, dat de NRC er volledig naast zat. Deze zaak en de artikelen die gewijd zijn aan de heer Öztürk zijn helaas exemplarisch voor de dubieuze werkwijze van ‘onderzoeks-’journalisten als Joep Dohmen. Eerst wordt er een poging tot karaktermoord gepleegd met paginagrote artikelen, waarna een onderzoek of bericht dat de onschuld van iets of iemand bewijst slechts een klein artikel op een achterafpagina verkrijgt. Maar dan is de schade door de suggestieve berichtgeving al aangericht. Het beeld lijkt voor ‘onderzoeks-’journalisten als Joep Dohmen dus zwaarder te wegen dan de waarheid.
Kamerlid Öztürk zou graag zien dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de schadelijke gevolgen die dit soort praktijken voor personen hebben.

In de berichtgeving van vandaag wordt onterecht de beschadigende suggestie gewekt dat er sprake zou zijn van een integriteitsonderzoek naar de heer Öztürk. De integriteit van de heer Öztürk staat echter niet ter discussie. In werkelijkheid doet de Stichting Daelzicht binnen haar organisatie een integriteitsonderzoek en beraadt zorginstelling Reinaerde zich op hetzelfde. DENK-Kamerlid Öztürk juicht het doen van een dergelijk onderzoek toe. Öztürk: “Ik sta voor openheid en ben bereid om met volledige inzet mee te werken aan alle vormen van onafhankelijk onderzoek. Ik roep Reinaerde via deze weg dan ook op om ook een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Want dat is de wijze waarop op een objectieve manier, niet door sensatiejournalistiek, zal blijken dat mijn handelswijze áltijd zuiver is. Ik weiger verantwoording af te leggen aan journalisten die hun oordeel al klaar hebben, want ik leg alleen verantwoording af aan de kiezer en committeer mij aan onze democratische rechtsstaat. Ik spreek graag met onderzoekers, maar niet met bevooroordeelde journalisten”.

Dat de ‘onderzoeks-’journalist in kwestie bevooroordeeld is, blijkt uit de vele feitelijke onjuistheden waarmee de schadelijke suggesties over de aankoop van vastgoed van Daelzicht en de opdracht voor marktonderzoek voor zorginstelling Reinaerde in de drie artikelen zijn omkleed. Öztürk: “De suggestie dat er door mij een een-tweetje is gemaakt met Van Rey is pertinent onjuist, omdat niet Van Rey, noch het College van Burgemeester en Wethouders, maar de gemeenteraad van Roermond destijds unaniem vóór de wijziging van het bestemmingsplan heeft gestemd, terwijl ik gedurende de gehele raadsvergadering afwezig was. Voorts wordt geïnsinueerd dat het aankoopbedrag zonder medeweten van de Raad van Bestuur van Daelzicht met 110.000 euro verlaagd is, terwijl nota bene de advocaat van Daelzicht namens de Raad van Bestuur van Daelzicht het aanbod heeft gedaan om het aankoopbedrag met 100.000 euro te verlagen in verband met schade aan het pand. Niet geheel toevallig is in de berichtgeving weggelaten dat de opdracht tot het doen van een marktonderzoek in 2007 is gedaan door de directeur Wonen van Reinaerde, waarmee de aantijgingen van de ‘onderzoeks-’journalist worden ontkracht. Overigens ben ik in deze zaak al in oktober 2015 door de kantonrechter in het gelijk gesteld. De beschuldigingen van de heer Dohmen berusten op onwaarheden. Ik pleit er voor om een onderzoek in te stellen naar alle gevallen waarin gekozen volksvertegenwoordigers onterecht in een kwaad daglicht zijn gesteld door ‘onderzoeks-’journalisten en op privégebied zijn beschadigd”.

De timing van de berichtgeving toont naar de mening van de heer Öztürk haarfijn aan waarvan sprake is. Öztürk: “Doordat onze boodschap van een inclusieve en rechtvaardige maatschappij waarin iedereen met elkaar samenleeft in gelijkwaardigheid bij steeds meer mensen in het land zijn weerklank vindt, heeft DENK de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Zo hebben wij bijvoorbeeld racisme en ongelijkheid op een historische wijze blijvend op de agenda gezet. De weerstand die dat oproept bij de gevestigde orde maakt dat zaken van 2007 en 2010 naar boven worden gehaald om mij en mijn partij in een kwaad daglicht te stellen. DENK heeft hier sinds november 2014 meerdere malen voor gewaarschuwd: in video’s, in columns en middels schriftelijke vragen. Sommige media functioneren als poortwachters van de gevestigde orde en zullen alles doen om personen die niet meedoen met het spel van de gevestigde orde zwart te maken. Ik herhaal daarom onze oproep van afgelopen maandag: trap er niet in!”.

De beweging DENK laat bij monde van politiek leider Tunahan Kuzu weten dat wij het volste vertrouwen hebben in de heer Öztürk en dat de beweging DENK als één blok achter de heer Öztürk staat en zal blijven staan. “Wij veroordelen geen volksvertegenwoordigers op basis van mediaberichten, omdat het veroordelen van mensen op grond van suggestieve, beschuldigende en slecht onderbouwde berichten juist iets is dat wij hekelen in Den Haag. Wij zien de onderzoeken met veel vertrouwen tegemoet”.


Kuzu (DENK) roept journalistiek op: voer eed in!

Den Haag – Wat hebben accountants, bankiers, rechters, advocaten, bestuurders, militairen, artsen en Kamerleden met elkaar gemeen? Allemaal hebben ze een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarom leggen ze al dan niet wettelijk verplicht een eed af. In een dergelijke eed wordt onder andere trouw gezworen aan de beroepsintegriteit, plechtig beloofd dat men zijn of haar beroep te goeder trouw zal uitvoeren en bevestigd dat het beroep wordt beoefend vanuit het oogpunt van het algemene belang. In de geschiedenis kwam het afleggen van een dergelijke eed bij meer beroepen voor, zoals bij postbodes. Vandaag pleit Tunahan Kuzu (politiek leider van DENK), in navolging van hoogleraar journalistiek  Jeroen Smit en de Britse schrijver George Monbiot, voor het instellen van een eed voor journalisten.

 Waarom?’, zult u zich in alle waarschijnlijkheid afvragen. Voor wie zou het goed zijn als journalisten een eed afleggen? Volgens Kuzu schort het aan vertrouwen in de media: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vertrouwen dat mensen in Nederland hebben in instituties (CBS, 2015) met betrekking tot de pers het allerlaagste is”.  De reden hiervoor ligt volgens Kuzu “deels in het feit dat bepaalde journalisten het niet zo nauw nemen met hun beroepsintegriteit, zoals bijvoorbeeld Perdiep Ramesar (een door de kantonrechter veroordeelde journalist die bronnen verzon)”, maar ook aan het feit “dat burgers door het internet in toenemende mate zelf in staat zijn informatie te vergaren en zo in zekere zin informatie die de media presenteren kunnen controleren”.

Dit lage vertrouwen is kwalijk, omdat de media in ons publieke bestel een uitermate belangrijke rol hebben. Tunahan Kuzu zegt hierover: “In een volwassen en goed functionerende parlementaire democratie is een onafhankelijke, scherpe en goed functionerende media onontbeerlijk. Het is een absolute voorwaarde, want een goed functionerende media informeert, agendeert, controleert en emancipeert. Het is een absolute must voor onze democratie dat men erop kan vertrouwen dat deze functies te goeder trouw worden uitgevoerd”.

Daarom pleit Tunahan Kuzu, zoals voor hem ook hoogleraar Jeroen Smit en de Britse schrijver George Monbiot dat deden, nu voor een journalistieke eed. Kuzu: “Helaas is de handschoen die eerder is aangereikt door hoogleraar Smit niet opgepakt door de beroepsgroep. Zelfregulering en het trouw zweren aan beroepsethiek en -integriteit zal het vertrouwen in de media vergroten. Hier is niet mee gezegd dat álle media niet te vertrouwen zijn, maar het zou kunnen helpen om de schijn van wantrouwen, die blijkens onderzoek bij een hoop mensen leeft, te voorkomen. En dat is uitermate belangrijk voor onze parlementaire democratie”.


Uitspraak RvdJ; “Onderzoeksjournalist” Dohmen (NRC) nog steeds fout

Berisping van Raad voor de Journalistiek houdt stand na herzieningsverzoek Dohmen

In een ultieme wanhoopspoging om zijn gelijk te halen diende “onderzoeksjournalist” Joep Dohmen een herzieningsverzoek (hoger beroep) in bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ). Eerder oordeelde de RvdJ dat NRC en Joep Dohmen, met de koppen en onderkoppen bij berichtgevingen over Öztürk, onjuist en onzorgvuldig handelden. De RvdJ liet vandaag weten dat er totaal geen aanleiding is om haar eerdere conclusie te herzien.

In het herzieningsverzoek trachtte Dohmen de eerdere uitspraak van de Raad, “het onjuist en onzorgvuldig handelen”, te betwisten. Dohmen poogde via een herziening zijn verantwoordelijkheid en de gemaakte fout af te schuiven richting de hoofdredactie van NRC.

Met de eerdere uitspraak van de Raad liep de “onderzoeksjournalist” al een deuk op in zijn imago. Met het herzieningsverzoek hoopte hij zijn imago weer deels op te vijzelen. De Raad was echter wederom onverbiddelijk richting Dohmen in haar conclusie van de herziening.

Naar het oordeel van de herzieningskamer heeft Dohmen in de procedure al verantwoordelijkheid genomen voor de kop en onderkop. Zowel Dohmen als NRC hebben in een reactie op de klacht gezamenlijk geantwoord en de kop en onderkop verdedigd. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden. De herzieningskamer ziet ook nu geen aanleiding tot herziening van haar eerdere beslissing.

Selçuk Öztürk: “Zelf heb ik al meerdere keren aangegeven dat de koppen en onderkoppen van de berichtgevingen onwaar, tendentieus en suggestief waren. Dohmen is door de RvdJ nu tot tweemaal toe flink op zijn vingers getikt. Dohmen heeft fout gehandeld en blijft nog steeds fout. Het zou goed zijn als Dohmen nu eindelijk deze fout erkent en accepteert.”

De Raad concludeerde eerder namelijk dat Dohmen geen juist en waarheidsgetrouw beeld kon weergeven omdat zijn informatie, ten tijde van de publicatie, onvolledig was. Ook gaf de Raad aan, dat ten onrechte als feit is gepresenteerd dat er een integriteitsonderzoek naar Öztürk werd verricht. Dit was zeker niet het geval. Hiermee overtraden NRC en Joep Dohmen ook hun eigen NRC code.

De Raad had in haar conclusie ook in aanmerking genomen dat het hier gaat om berichtgeving over een Kamerlid. Ten aanzien van een (onder)kop moet dan ook extra zorgvuldigheid worden betracht. De kop is immers mede bepalend voor de wijze waarop andere media het nieuws oppakken.


DENK komt met Vijf Puntenplan om meer bewustwording te creëren over Srebrenica

Vandaag, precies 21 jaar geleden vond het Drama van Srebrenica plaats. De massamoord op meer dan 8000 moslimjongens en –mannen, die onder bescherming stonden van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat. Deze mensen werden gedeporteerd en vermoord door de Servische strijdkrachten onder leiding van generaal Ratko Mladić. Dit was een zwarte dag waarop veel Bosniërs hun vader, zoon, broer, oom, neef, grootvader en vrienden hebben verloren. Dit drama is de grootste massamoord na de Tweede Wereldoorlog op het Europese continent.
De oorlog is voorbij, maar het leed is nog vers. Nog ieder jaar worden er menselijke resten gevonden en de lichamen van zeker duizend slachtoffers zijn nog zoek. Duizenden nabestaanden zijn 21 jaar later nog niet toe aan de herdenking van hun dierbaren. Zij wachten nog steeds op een begrafenis.

Wij delen de pijn en het verdriet van de Bosniërs. Deze pijn zal nooit overgaan. Dit is leed en verdriet dat geen compensatie kent. Dit zijn gebeurtenissen die nooit meer mogen plaatsvinden. Bosnië en Herzegovina is een land met veel littekens. Bosnië en Herzegovina verdient daarom een toekomst, die niet lijkt op het verleden. Nederland is het aan haar stand verplicht om Bosnië en Herzegovina en de Bosniërs daarin te steunen. Wij constateren dat dat te weinig gebeurt en er weinig op de agenda staat. DENK komt daarom met een 5-puntenplan om de het Drama van Srebrenica een blijvende plek te geven in ons bewustzijn en om tegelijkertijd de relatie aan te halen met het land waar wij een onvergetelijk pijnlijke rol hebben gespeeld.

1. Het Drama van Srebrenica mag nooit worden vergeten
Nederland heeft een onmiskenbare rol gespeeld bij de val van Srebrenica. De Dutchbatters zijn niet in staat geweest om de Bosniërs te beschermen tegen de Serven. De val van Srebrenica is daarom ook een deel van de geschiedenis van Nederland. In het onderwijs moet deze gedeelde geschiedenis dan ook vanuit verschillende kanten belicht worden en overgedragen worden aan volgende generaties, met als doel om ervan te leren: dit nooit weer.

2. Het Drama van Srebrenica krijgt een nationaal monument en wordt jaarlijks officieel herdacht
Nederland telt zo’n 3300 oorlogs- en herdenkingsmomumenten. Op dit moment bestaat er geen nationaal monument in Nederland om de val van Srebrenica en de slachtoffers te herdenken, ondanks de cruciale rol die Nederland in dit drama speelde. De Nederlandse regering moet zich daarom inspannen om een officieel herdenkingsmonument te realiseren ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
Een dergelijk herdenkingsmonument draagt bij aan het erkennen en delen van het leed dat Bosniërs is aangedaan. Ook moet op 11 juli de Nederlandse vlag halfstok worden gehangen, niet alleen op het Ministerie van Defensie, maar op alle overheidsgebouwen en in het bijzonder de legerkazernes en schoolgebouwen.

3. Nederland neemt het voortouw in het intensiveren van de relatie met Bosnië en Herzegovina
Nederland moet de samenwerking met Bosnië en Herzegovina intensiveren. De economische en politieke betrekkingen tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina zijn niet intensief, zo geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken toe. Nederland dient vanuit haar bijzondere rol in 1995 zich extra in te spannen voor de wederopbouw van Bosnië en Herzegovina. Zo moeten er handelsdelegaties georganiseerd worden en kunnen er verscheidene handelsverdragen worden gesloten. Ook kan de Nederlandse regering op politiek gebied Bosnië en Herzegovina verder helpen. Zo kan bijvoorbeeld de expertise van Nederland op het gebied van bestuur en recht met Bosnië en Herzegovina gedeeld worden. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een volwaardig lidmaatschap van Bosnië en Herzegovina van de Europese Unie.

4. Nederland neemt het voortouw in het herzien van het Dayton-akkoord
Het verdrag van Dayton is het vredesvedrag uit 1995 dat een einde maakte aan de Bosnische oorlog. Al tijdens het sluiten van dit verdrag werd aangegeven dat dit akkoord een tijdelijk karakter zou hebben. In het Verdrag van Dayton werd onder meer bepaald dat de republiek Bosnië-Herzegovina zou gaan bestaan uit twee afzonderlijke entiteiten: de Republiek Srpska en een federatie van moslims en Kroaten. Het is echter zo dat de politieke uitwerking van het Dayton-akkoord anno 2016 voor stroperigheid zorgt in de politieke proces- en besluitvorming van Bosnië en Herzegovina. Daarnaast zorgt de huidige bestuursvorm voor enorme kosten. Een groot deel van de belastinginkomsten in Bosnië en Herzegovina gaat naar administratieve kosten die een voortvloeisel zijn van het Dayton-akkoord. Het bestuursmodel is in de laatste jaren in toenemende mate onder druk komen te staan. Daarom moet het Dayton-akkoord op de schop worden genomen en dient de Nederlandse regering op dit punt het voortouw moet nemen om het aan te kaarten bij de Verenigde Naties.

5. De Tweede Kamer neemt de Srebrenica-resolutie van het Europees Parlement 1-op -1 over
In de door het Europees Parlement ingediende en aangenomen Srebrenica resolutie van juli 2009 worden de richtlijnen beschreven voor Europese lidstaten over hoe men met de herdenking van Srebrenica dient om te gaan. De resolutie heeft dus wel politieke betekenis gehad, maar is daarmee niet bindend voor lidstaten van de Europese Unie. Daarom moet deze resolutie ook overgenomen worden door de Tweede Kamer, omdat alleen door middel van een uitspraak van de Tweede Kamer de uitvoering van deze resolutie zou kunnen worden afgedwongen.
Nederland heeft zich tot op heden afzijdig gehouden over deze resolutie.


Voormalig kandidaat Kamerlid D66 wordt raadslid voor DENK

Na in oktober het eerste DENK-raadslid te hebben gepresenteerd in Alkmaar, is DENK zeer verheugd om vandaag het tweede DENK-raadslid te mogen presenteren. Na een periode van politieke verkenning en afweging heeft Gökhan Çoban uit Veenendaal zich aangesloten bij de politieke beweging van kopstukken Tunahan Kuzu, Sylvana Simons, Farid Azarkan en Selçuk Öztürk.

Eind oktober heeft Gökhan Çoban zich na een bestuurscrisis in Veenendaal afgesplitst van D66 omdat hij zich niet kon vinden in een motie van wantrouwen tegen een wethouder die geen fouten heeft gemaakt en met zijn bestuursstijl midden in de samenleving stond. Sindsdien is hij verder gegaan onder de naam fractie Çoban. Çoban is sinds 2014 gemeenteraadslid en was kandidaat Kamerlid voor D66 in 2012. Ook was hij in het verleden afdelingsvoorzitter van D66 Veenendaal. Çoban had zich bij D66 niet gekandideerd voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 omdat hij zich wilde focussen op de lokale politiek in Veenendaal.

In de afgelopen maand heeft Çoban zich als zelfstandige fractie in Veenendaal verdiept in DENK. Zijn ideeën over de Veenendaalse gemeenschap en de ontwikkelingen in zijn achterban waren een extra motivatie om DENK goed te volgen. Hierbij heeft hij bewust gewacht op het partijprogramma van DENK.

Het partijprogramma van DENK was voor Çoban de bevestiging dat DENK als nieuwe en groeiende partij goede idealen heeft voor de Nederlandse samenleving, waarbij gestreden wordt tegen discriminatie, uitsluiting en de dubbele maat. Çoban heeft gekozen om in de gemeenteraad van Veenendaal verder te gaan als DENK Veenendaal.

In een reactie geeft Çoban aan: “Ik ben blij verrast met het partijprogramma van DENK. Het is een alomvattend programma waarin een ideaalbeeld van een inclusieve samenleving wordt nagestreefd. Ik heb mij altijd ingezet voor een Nederland waarbij verschillende bevolkingsgroepen niet langs elkaar, maar met elkaar leven. DENK heeft dit als enige partij in Nederland goed doordacht. Daarom kies ik voor DENK.”

Video Gökhan Çoban

DENK is verheugd met het besluit van Çoban. In een reactie geeft de partijvoorzitter Selçuk Öztürk aan: “DENK is een groeiende partij. Steeds meer mensen zien dat DENK het antwoord is voor een inclusieve samenleving waarin wederzijdse acceptatie de norm is. Dat Çoban zich aansluit bij DENK is een bevestiging dat wij op de goede weg zijn. Hij zal niet het laatste raadslid zijn dat zich aansluit bij DENK. Gökhan is meer dan welkom en ik wens hem heel veel succes met zijn werk als gemeenteraadslid van DENK in Veenendaal.”

Per heden zal Çoban doorgaan als gemeenteraadslid onder de naam DENK Veenendaal. DENK Veenendaal is te volgen via de sociale media Twitter en Facebook.


Maatregelen inzake veiligheid Sylvana Simons

Gisteren berichtten verscheidene media dat er binnen de Politieke beweging DENK zorgen zijn ontstaan over de veiligheid van Sylvana Simons en dat hier vandaag een gesprek over zou plaatsvinden met de verantwoordelijke veiligheidsdiensten. Dit is het gevolg van de continue stroom van racistisch en seksistisch geladen bedreigingen die in de richting van het kandidaat-Kamerlid van DENK worden geuit, met als triest dieptepunt een schandelijke video waarin de politica wordt afgebeeld in een racistische lynchpartij.

Video Maatregelen inzake veiligheid Sylvana Simons

Naar aanleiding van de walgelijke bedreigingen heeft er vandaag een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van DENK, waaronder Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk, Farid Azarkan en Sylvana Simons, en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Concreet heeft dit gesprek als resultaat dat er verscheidene zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen zullen worden in het kader van de veiligheid van Sylvana Simons. Daarnaast zal er nauw contact worden onderhouden met het Openbaar Ministerie inzake de bedreigingen.

DENK trekt de conclusie dat nu de Minister-president aan zet is. De seksistische en racistische bedreigingen die aan het adres van DENK-politica Sylvana Simons worden geuit gaan niet alleen over haar, maar vallen tevens vele andere bekende en minder bekende mensen in ons land ten deel. Dit klimaat van vijanddenken is het gevolg van hevige maatschappelijke polarisatie en een serieus gebrek aan moreel leiderschap, waarin de Minister-president een de-escalerende en normerende rol zou dienen op te nemen.


Kamer gedoogt PVV- lange arm met xenofobisch rookgordijn

Video Kamer gedoogt PVV- lange arm met xenofobisch rookgordijn

Vandaag werd er in de Kamer gestemd over een motie van Selçuk Öztürk (DENK) waarin hij de regering verzocht om buitenlandse financiering van politieke partijen onmogelijk te maken. Helaas koos een meerderheid van de Kamer met de VVD, het CDA, de PVV, de Christen Unie en de SGP ervoor om de motie te verwerpen, waarmee de poging van DENK om de lange arm in ons parlement af te breken is mislukt.

Selçuk Öztürk

Volgens Selçuk Öztürk houden deze partijen er een dubbele maat op na. "Als het gaat om buitenlandse financiering van islamitische gebedshuizen wordt de Minister bijna maandelijks naar de Kamer geroepen, maar buitenlandse beïnvloeding van partijen in het parlement, het centrum van de Nederlandse macht, wordt gewoon gedoogd.”

“Met een soort xenofobisch rookgordijn lijken sommige partijen de aandacht af te willen leiden van de werkelijke lange arm, de PVV, door zich bijvoorbeeld te richten op de dubbele nationaliteit van onze Voorzitter, door constant islamitische gebedshuizen onder de loep te leggen of door de positie van Tunahan Kuzu in de commissie Stiekem ter discussie te stellen op basis van zijn afkomst."

Het moge duidelijk wat de lange arm in het parlement van de PVV van Wilders betreft. Deze partij kreeg, als we het financieel verslag over 2015 van de partij erop naslaan, € 108.244 aan giften van het David Horowitz Freedom Centre.

Aan de voorman van deze conservatieve denktank uit de Verenigde Staten, David Horowitz, worden uitingen als 'Palestijnen zijn moreel ziek' en 'de islam is een religie van haat' toegeschreven. Niet voor niets wordt Horowitz door het Southern Poverty Law Centre omschreven als de 'godfather van de moderne anti moslim beweging'.

Het is evident dat een conservatieve en discriminatoire belangengroep uit het buitenland niet voor niets overgaat tot het geven van giften aan een Nederlandse partij. Vertegenwoordigers in het parlement richten zich dus liever op andere zaken, dan op mogelijke buitenlandse beïnvloeding van de in sommige peilingen grootste Nederlandse partij.


Onderzoeksbureau Integis concludeert: Öztürk treft geen blaam

Beschuldigingen NRC met objectief onderzoek ontkracht

Op 15 juni 2016 zijn in het NRC Handelsblad een aantal artikelen van de hand van Joep Dohmen gepubliceerd, waarin op een tendentieuze, onware en suggestieve wijze werd bericht over een tweetal zakelijke transacties van DENK-voorzitter en tevens Kamerlid Selçuk Öztürk. Vandaag, met de uitkomst van de resultaten van het onderzoek van het onafhankelijke forensisch accountantsbureau Integis, is door middel van objectief onderzoek gebleken dat Selçuk Öztürk inzake zijn transactie met Daelzicht uit 2011 géén blaam treft.

De koper van het pand valt geen verwijten te maken” en “De bevindingen bevatten geen verwijten jegens de koper”. Met deze duidelijke uitingen in de naar de media gestuurde samenvatting van het lijvige en uitvoerige onderzoek en het persbericht van Daelizcht, wordt korte metten gemaakt met de suggestieve beschuldigingen die de afgelopen zes maanden aan het adres van Selçuk Öztürk zijn gedaan.

Eerder bleek ook al dat de berichtgeving in het NRC over de transactie van het bedrijf van Selçuk Öztürk met zorginstelling Reinaerde een tendentieus, onwaar en suggestief karakter heeft.  In juli van dit jaar bleek immers dat de betreffende zorginstelling geen misstanden zag in haar samenwerking met Öztürk. Na een intern onderzoek heeft Reinaerde laten weten dat het ‘niet in de rede ligt om verder actie te ondernemen’ en dat de ‘kous af is’.

Het raamwerk van onware, tendentieuze en suggestieve berichtgeving in het NRC van de hand van Joep Dohmen is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Selçuk Öztürk heeft dan ook een procedure aangespannen bij de Raad voor de Journalistiek en beraadt zich op dit moment  over het nemen van juridische stappen om zijn recht te halen.