Opzegging lidmaatschap DENK

Het lidmaatschap kan op een aantal manieren beëindigd worden. Opzegging door het lid kan geschieden middels een e-mail met naam, adresgegevens en opgaaf van reden te versturen naar [email protected]. De opzegging dient aan een van de onderstaande criteria te voldoen.

Overlijden van het lid
Indien een lid komt te overlijden komt het lidmaatschap ten einde door kennisgeving. Voor opzegging vragen wij een kopie van de overlijdensakte. Op het moment dat deze kopie binnen is zetten wij het abonnement stop vanaf de datum van kennisgeving. Teveel betaalde lidmaatschapskosten vanaf de datum van kennisgeving worden terugbetaald.

Opzegging door het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn/haar lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem/haar een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn/haar lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijn/haar opzicht uit te sluiten.

Opzegging door de vereniging
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan de vereniging het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het lid heeft opgehouden aan de eventuele eisen voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Ontzetting
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Degene, die een kandidatenlijst van enige andere politieke partij of politieke volksgevoel medeondertekent en/of die bij een dergelijke partij of volksgroep een formele functie vervult, kan door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de beroepscommissie. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Schorsing
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de beroepscommissie.

Van een besluit tot schorsing van een lid door de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de beroepscommissie. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.