Organisatie en vrijwilliger komen het volgende overeen:

 1. De overeenkomst is aangegaan voor een onbepaalde tijd.
 2. Deze overeenkomst is geen overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, ongeschiktheid en werkloosheid. 
 4. De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen verhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit verhoudingen.
 5. De dagen waarop de vrijwilliger meehelpt met activiteiten  zullen in onderling overleg bepaald worden. De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.
 6. De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden.
 7. De organisatie heeft ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten indien deze schade oploopt tijdens uitvoeren van activiteiten namens de politieke beweging DENK.
 8. Zowel de vrijwilliger als de organisatie kunnen de overeenkomst beëindigen.

 

Om de overeenkomst te beëindigen moet de vrijwilliger eerst een akkoord krijgen van de organisatie.

 1. Op verzoek van de vrijwilliger zal de organisatie bij het einde van de overeenkomst een getuigschrift opstellen.
 2. De vrijwilliger mag geen lid zijn van een andere politieke partij indien deze persoon in dienst is bij de politieke  beweging DENK tenzij de organisatie hiervan op de hoogte is gesteld en een akkoord heeft verstrekt.
 3. De vrijwilliger mag geen functie vervullen voor een andere politieke partij gedurende zijn dienstperiode bij de politieke beweging DENK tenzij de organisatie hiervan op de hoogte is gesteld en een akkoord heeft verstrekt
 4. De vrijwilliger verklaart hierbij dat hij verplicht is tot geheimhouding van alles wat omtrent de Politieke beweging DENK hem bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd, dan wel waarvan het vertrouwelijke karakter hem redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Het schenden van deze plicht kan een geldige reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. Bovendien heeft DENK het recht om van de vrijwilliger volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. De vrijwilliger verklaart hierbij dat ook na vertrek bij de organisatie de geheimhoudingsplicht wordt gewaarborgd. Het is ten strengste verboden om informatie te verstrekken aan derden die is verkregen gedurende de periode waar de vrijwilliger in dienst was. Mocht de organisatie schade oplopen door het schenden van deze plicht dan is deze genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. 
 6. De vrijwilliger legt alle documentatie voor wat betreft gegevens van vertrouwelijke aard ter goedkeuring voor aan de organisatie of dienstleiding, voordat deze aan derden ter beschikking wordt gesteld.
 7. De vrijwilliger verklaart hierbij alle werkzaamheden naar het beste vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen, die hem door of namens de organisatie zullen worden verstrekt. De vrijwilliger verplicht zich ook andere werkzaamheden te verrichten die niet tot de normale uitoefening van de functie behoren, indien dit is overlegt en beide partijen een akkoord hebben bereikt.
 8. De vrijwilliger heeft de verantwoordelijkheid om bij ziekte, ongeval of  in andere gevallen van overmacht de organisatie op de hoogte te stellen 12 uur vóórdat de afspraak plaats zou vinden.
 9. Indien de vrijwilliger publiekelijk de organisatie representeert moet deze correct gedrag vertonen. Verbaal of fysiek geweld is ten strengste verboden en kan leiden tot het per direct beëindigen van de overeenkomst. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten door incorrect gedrag. De opgelopen schade door incorrect gedrag zal te allen tijde verhaalt worden op de vrijwilliger.
 10. Een vrijwilliger wordt officieel aangemerkt vanaf het moment dat deze een bevestiging heeft ontvangen van de organisatie.