Profielschets DENK Statenlid

Leden van Provinciale Staten stellen kaders voor het beleid van het College van Gedeputeerde Staten. Zij vertegenwoordigen de burgers, belangenorganisaties en gemeentes in de provincie en controleren het College van Gedeputeerde Staten op haar beleid. Het Statenlid van DENK handelt vanuit het gedachtengoed van DENK en geeft eensgezind met de fractie vorm aan het provinciaal beleid, waarbij het verkiezingsprogramma uiteraard het uitgangspunt is voor de inzet op deze terreinen.

Het DENK Statenlid is: 

Verbindend
Het Statenlid vormt de verbinding tussen de beweging en de wereld daarbuiten en is een wervende kracht voor Politieke beweging DENK. Hij/zij heeft oog voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, brengt partijen bij elkaar en is vaardig in het vinden van gedragen en duurzame oplossingen.

Herkenbaar in de samenleving
Het Statenlid staat doorlopend in contact met de samenleving, is zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar. Hij/zij sluit met voorstellen aan bij de belevingswereld van mensen en heeft kennis van en/of affiniteit met de verschillende culturen in het land.

Integer
Het DENK Statenlid heeft integriteit hoog in het vaandel staan en is zich bewust van haar/zijn voorbeeldfunctie in de samenleving. Integer handelen heeft te maken met normen, waarden en gedrag. De meest voor de hand liggende zaken gaan over het omgaan met belangen, nevenfuncties, aannamen van giften en omgaan met vertrouwelijke informatie. Het Statenlid ondertekent en handelt volgens de door het partijbestuur vastgestelde integriteitsverklaring. De kandidaten dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overhandigen alvorens zij op de kieslijst komen van DENK. 

Het Statenlid beschikt over de onderstaande competenties. 

Mondelinge en schriftelijke communicatie

 • Kan goede vragen stellen om de juiste informatie te krijgen.
 • Luistert eerst voordat hij of zij conclusies trekt.
 • Kan verschillende soorten teksten voor verschillende doelgroepen schrijven.
 • Weet te communiceren met een verscheidenheid aan mensen.
 • Brengt de boodschap duidelijk over rekening houdend met de doelgroep.

Overtuigingskracht en heldere argumentatie

 • Kan DENK standpunten helder uitdragen in een debat.
 • Kan visie standvastig en met passie overdragen.
 • Kan argumenten kracht bijzetten wanneer er tegenstand optreedt.
 • Is in staat strategische argumenten zo over te brengen dat ze een divers publiek aanspreken.

Gerichtheid op burgers

 • Zoekt bij de voorbereiding van besluiten regelmatig contact met direct betrokken burgers.
 • Weet wat er leeft in de samenleving en kan dat vertalen naar de politieke arena in de vorm van standpunten, vragen, initiatieven e.d.
 • Vraagt in debatten aandacht voor het perspectief van de burgers i.p.v. alleen maar dat van politici en ambtenaren.

Samenwerken

 • Stelt zich constructief op binnen de fractie.
 • Houdt rekening met de sterktes en zwaktes van andere fractieleden. 
 • Draagt bij aan gezamenlijk resultaat.
 • Houdt anderen op de hoogte van zijn of haar werkzaamheden.
 • Is erop gericht nieuw talent bij de fractie te betrekken.
 • Zoekt constructieve samenwerking met andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en allerlei andere actoren.
 • Is zich ervan bewust hoe eigen houding overkomt op de ander en weet dan ook sociale codes en lichaamstaal op de juiste wijze toe te passen (interpersoonlijke sensitiviteit).
 • Staat open voor opbouwende kritiek (feedback, voortgangsgesprekken e.d.).

Analytisch vermogen

 • Kan ambtelijke teksten lezen.
 • Kan binnen en tussen documenten verbanden leggen.
 • Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Kan stukken en standpunten beoordelen in het licht van het DENK-gedachtengoed en daaruit conclusies trekken.

Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

 • Kan inschatten welke zaken politiek gevoelig liggen.
 • Ziet de politieke implicaties van het geschrevene of gesprokene.
 • Kan een politiek oordeel vormen in diverse situaties.
 • Herkent vroegtijdig situaties die invloed (kunnen) hebben op het eigen functioneren of het vigerende beleid (inclusief afbreukrisico’s).
 • Heeft antenne voor actuele gebeurtenissen waar de politiek of specifiek DENK iets mee moet of kan (o.a. herkennen van politiek braakliggend terrein).
 • Schat mogelijke effecten van eigen beleid/voorstellen goed in.

Plannen/organiseren van eigen werk

 • Overziet het werk en weet hier structuur in aan te brengen.
 • Kan werk combineren met andere verantwoordelijkheden (werk-privébalans).

Visie

 • De visie en standpunten van DENK kunnen vertalen.
 • De langetermijnvisie kunnen bewaken.

Stressmanagement

 • Kan omgaan met tegenslagen en verliezen.
 • Weet ook onder tijdsdruk correct te handelen.
 • Kan evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende omstandigheden.

Realisatie

 • Is initiatiefrijk, waarbij kansen en mogelijkheden gesignaleerd kunnen worden en zelfstandig actie wordt ondernomen.
 • Kan onderhandelen en een goed resultaat bereiken zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

DENK lijsttrekker
De kandidaat Statenleden en kandidaat lijsttrekkers dienen over alle bovenstaande competenties te beschikken. Echter gelden voor de kandidaat lijstrekkers onderstaande aanvullende vereisten.

Boegbeeld van de partij
De lijsttrekker is het boegbeeld van de beweging, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne. Hij/zij heeft een duidelijke visie over de toekomst van ons land en wat de rol van DENK daarin is. Hij/zij brengt deze visie over. 

Dienstbaarheid
Elke kandidaat-lijsttrekker moet in een dienende functie werkzaam willen zijn en de beweging willen dienen.

Authenticiteit
De politiek lijkt onder steeds grotere invloed te staan van media, hypes en opiniepeilingen. Een DENK Statenlid blijft daarin zichzelf en handelt in lijn van het verkiezingsprogramma en heeft duidelijke normen en waarden.

Bereidheid om te leren
De lijsttrekker is bereid en toont inzet om te leren en te groeien in de genoemde competenties.

Aanmelden
Wil je namens DENK een politieke bijdrage leveren als Statenlid, dan kun je je CV en motivatiebrief mailen naar [email protected]. Je kunt je aanmelden als kandidaat Statenlid uiterlijk tot 30 september 2022. Voor de functie van lijsttrekker is deze termijn verkort tot uiterlijk 5 september 2022. Na jouw aanmelding word je uitgenodigd door de kandidaatstellingscommissie.