Veelgestelde vragenProvinciale Statenverkiezingen 2023

Wat zijn de bevindingen van DENK omtrent een kerncentrale?

Overwegende dat kernafval enkel voor 100 jaar kan worden opgeslagen (COVRA) en dat het radioactief afval tot soms vele duizenden jaren gevaarlijk kan blijven, spreekt DENK zich uit tegen kernenergie.

Moet de overheid meer openbare laadpalen plaatsen om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken?  

DENK is een voorstanden van het nemen van effectieve maatregelen ter bevordering van de verduurzaming, hier horen meer laadpalen bij.

Mag de overheid boeren gedwongen uitkopen om de stikstof uitstoot te verminderen?

DENK is geen voorstander van het gedwongen uitkopen van boeren om stikstofuitstoot te verminderen. Echter moet er wel een beleid zijn dat als ultimum remedium ingezet kan worden. De provincie dient voorafgaand wel andere uitstoot verminderende maatregelen toegepast hebben.

Mag de overheid ingrijpen en ganzen doden om gewassen te beschermen?

Het doden van dieren moet voorkomen worden en enkel als ultimum remedium ingezet worden. Indien de schade niet anders voorkomen kan worden, dient dit toegestaan te worden.

Moet de overheid ingrijpen om tuinders te ondersteunen?

DENK is van mening dat alle organisaties, MKB’ers en individuen die in financiële problemen raken vanwege de gestegen gasprijzen hulp moeten kunnen aanvragen bij de overheid.

Moet de provincie de komst van datacenters tegenhouden?

Indien provincies de afweging hebben dat ze een datacenter willen weren moeten ze dat kunnen doen.

Moet de provincie zich inzetten om meer toeristen naar de provincie halen?

Ja, het is belangrijk om de toegevoegde waarde van recreatie en toerisme voor het welzijn en de welvaart van de provincie te vergroten. Dit is belangrijk voor onze inwoners en bezoekers maar ook voor de ruim honderd duizenden mensen die werken in de recreatie en toerisme.

Zijn asielzoekers welkom in Nederland?

DENK staat voor een humanitair en ruimhartig asielbeleid. Mensen vluchten uit pure noodzaak en verlaten hun huis en haard om aan geweld, armoede en onderdrukking te ontsnappen. DENK neemt daarom afstand van het wegzetten van vluchtelingen als gelukzoekers. DENK vindt dat Nederland meer verantwoordelijkheid moet nemen om mensen een veilige plek te bieden.

Moet de overheid extra geld uitrekken voor verenigingen en dorpshuizen die door gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen?

Als dat niet wordt gedaan vanuit de gemeente, dan dient de provincie extra geld uit te trekken voor de verenigingen en dorpshuizen die door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen. Net als voor huishoudens en alle andere instellingen / organisaties en ondernemers die hierdoor worden geraakt.

Mag de provincie ingrijpen, als gemeenten onvoldoende statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) huisvesten?

Door de hoge taakstelling moeten gemeenten veel vergunninghouders huisvesten. Gemeenten dienen ondersteuning te krijgen om aan die huisvestingsopgave te voldoen.

Mag de fietser meer ruimte krijgen, ook als auto’s hierdoor minder goed kunnen doorrijden?

Het is de taak van de provincie om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren. DENK vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in een goede infrastructuur voor fiets- en langzaam verkeer. Dit dient niet ten koste te gaan van de autogebruiker.

Moet de maximumsnelheid op provinciale wegen verlaagd worden van 80 naar 60 km per uur?  

Nee, DENK is een voorstaander van het handhaven van 80 km per uur.

Mogen de Provinciale wegen worden uitgebreid met extra rijstroken, ook als er dan groen verdwijnt?

DENK is niet principieel tegen het plaatsen van nieuw asfalt, maar pleit voor maatwerk hierin. Nut en noodzaak dient altijd afgewogen te worden. Dit betekent dat wegen mogen worden uitgebreid waar nodig.

Moeten de A8 en A9 verbonden worden?

Ja, DENK hecht veel waarde aan de bereikbaarheid van de Noord-Hollanders, daarom is het van belang dat Noord-Holland, ook in de toekomst, duurzaam en makkelijk bereikbaar blijft. In dit geval voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek, regio IJmond en regio Alkmaar. Om dit te realiseren dient er beter gelobbyd te worden met het Rijk en de partners om zo te komen tot een strategie voor financiering van dit project.

Mag recreatie worden beperkt om natuurgebieden te beschermen?

Het beschermen van schaarse natuurgebieden zal een steeds grotere rol gaan spelen. Ook toekomstige generaties hebben recht op natuur en een groene en gezonde leefomgeving. In de provincie pleiten we dan ook voor het behoud van natuurgebieden en bescherming van biodiversiteit. Daarnaast zet DENK zich ook in voor het uitbreiden van natuurgebieden daar waar mogelijk.

Click the button