Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
a. Vereniging: Politieke beweging DENK, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63315645.
b. Lid: Een natuurlijk persoon die een lidmaatschapsverhouding heeft met de vereniging.
c. Statuten: De grondregels van de vereniging, die zowel intern als extern van kracht zijn en bij notariële akte zijn vastgelegd. Je kunt hier de statuten van Politieke beweging DENK raadplegen.
d. Huishoudelijk Reglement: Een schriftelijke verzameling regels waarin de organisatie van de vereniging verder wordt uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden worden vastgelegd en/of een werkwijze binnen de vereniging wordt bepaald. Je kunt hier het Huishoudelijk Reglement van DENK raadplegen.
e. Ledencontributie: De jaarlijkse bijdrage van het lid, minimaal €12,00 per jaar.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de lidmaatschapsverhouding tussen het lid en de vereniging. Naast deze algemene voorwaarden zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, evenals de daaruit voortvloeiende reglementen, van toepassing.
2. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de bepalingen van deze documenten, hebben de bepalingen van de Statuten voorrang.

Artikel 3 – Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan niet eenzijdig ontstaan, noch door toedoen van de vereniging noch door toedoen van de verzoeker.
2. De verhouding van het lidmaatschap wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, de statuten en de reglementen.
3. Elk lid heeft een eigen lidnummer en het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd.

Artikel 4 – Contributie
1. Jaarlijks wordt de ledencontributie door Stichting Pay ClubCollect automatisch geïncasseerd. Door het (digitaal) ondertekenen van het lidmaatschapsformulier verleent het lid hiervoor een machtiging.
2. De vereniging kan het beheer van contributiebetalingen uitbesteden aan een Payment Service Provider.
3. Het lid kan op elk moment de machtiging voor automatische incasso intrekken door een schriftelijke verklaring te sturen naar de ledenadministratie van de vereniging via [email protected]. In dat geval dient het lid de ledencontributie zelf over te maken.
4. Als het bankrekeningnummer van het lid verandert, moet het lid deze wijziging zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie.

Artikel 5 – Beëindiging lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan op een aantal manieren beëindigd worden. Opzegging door het lid kan geschieden middels een e-mail met naam, adresgegevens en opgaaf van reden te versturen naar [email protected]. De opzegging dient aan een van de onderstaande criteria te voldoen.
a. Overlijden van het lid;
b. Opzegging door het lid;
c. Opzegging door de vereniging;
d. Ontzetting.
2. Overlijden van het lid: Indien een lid komt te overlijden komt het lidmaatschap ten einde door kennisgeving. Voor opzegging vragen wij een kopie van de overlijdensakte. Op het moment dat deze kopie binnen is zetten wij het abonnement stop vanaf de datum van kennisgeving. Te veel betaalde lidmaatschapskosten vanaf de datum van kennisgeving worden terugbetaald.
3. Opzegging door het lid: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn/haar lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem/haar een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn/haar lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijn/haar opzicht uit te sluiten.
4. Opzegging door de vereniging: Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan de vereniging het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het lid heeft opgehouden aan de eventuele eisen voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
5. Ontzetting: Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Degene, die een kandidatenlijst van enige andere politieke partij of politieke volksgevoel medeondertekent en/of die bij een dergelijke partij of volksgroep een formele functie vervult, kan door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de beroepscommissie. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Schorsing: Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de beroepscommissie.
Van een besluit tot schorsing van een lid door de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de beroepscommissie. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 6 – Wijzigingen doorgeven
1. Het lid dient wijzigingen in persoonlijke gegevens, adres, en/of contactinformatie zo snel mogelijk aan de vereniging door te geven. Dit kan schriftelijk per post of via e-mail naar de ledenadministratie op [email protected].
2. De gevolgen van het niet tijdig doorgeven van de genoemde gegevens in het vorige lid zijn nooit voor rekening en/of risico van de vereniging.